4 Tz 144/2003
Datum rozhodnutí: 14.10.2003
Dotčené předpisy:
4 Tz 144/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 14. října 2003 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. M., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, a proti trestnímu příkazu Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

I. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného P. M.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Liberci s e p ř i k a z u j e, aby věc sp. zn. 5 T 630/2001 v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

II. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného P. M.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu ve Svitavách s e p ř i k a z u j e, aby věc sp. zn. 2 T 86/2003 v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný P. M. byl trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. 14 T 116/98, který nabyl právní moci dne 19. 6. 1999, uznán vinným trestným činem neoznámení trestného činu podle § 168 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že v blíže neurčený den v období od 25. 2. 1997 do 2. 5. 1997 v P. se dozvěděl od odděleně stíhaných J. Z. a M. K., že M. K. úmyslně usmrtil Ing. R. Š. a přesto, že znal pachatele, věděl, kde se zdržuje, tuto skutečnost v uvedené době neoznámil orgánům činným v trestním řízení.

Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Dále byl tento obviněný trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, který mu byl doručen dne 12. 7. 2002 a právní moci nabyl dne 12. 7. 2002, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 22. 8. 2001 po 14. 00 hodině v L. v prodejně D. odcizil ke škodě firmy D., a.s. R. u P., devět lahví alkoholu Garrone v hodnotě 1 611,- Kč a dvě lahve Becherovky v hodnotě 518,- Kč, které si dal do batohu a pronesl za pokladnu bez zaplacení, čímž způsobil celkovou škodu ve výši

2 129,- Kč.

Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 120 hodin.

Obviněný P. M. byl taktéž uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, který mu byl doručen dne 7. 3. 2003 a právní moci nabyl dne 18. 3. 2003, a to trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustil tím, že poté, co mu byl dne 30. 5. 2002 u Č. s., a. s. P., oblastní pobočka S., založen sporožirový účet a vydána platební karta VISA ELECTRON, v rozporu s obchodnímu podmínkami pro vedení účtu, se kterými byl seznámen a podle kterých byl oprávněn disponovat s prostředky na účtu pouze tak, aby nedošlo k přečerpání účtu, na účet se zůstatkem 100,- Kč ve dnech 14. 6. , 17. 6. a 20. 6. 2002 vložil celkem 263 250,- Kč, následně pak ve dnech 17. 6. až 25. 6. 2002 mimoemisně vybral na pobočkách ČS, a.s. B. T. a ČS, a.s. B. H. M. částku 150 000,- Kč, z ATM částku 113 400,- Kč a platební kartou u o. s. Č. m. B., T M. B., H. S. B., C. B. a T. C. B. uhradil odebrané zboží v celkové hodnotě 54 840,- Kč, čímž způsobil Č. s. a. s. P. škodu v celkové výši 54 805,40 Kč.

Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a dále mu byla stanovena povinnost nahradit škodu Č. s. a. s. P. ve výši 54 805,40 Kč.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu České republiky ve prospěch obviněného P. M. stížnost pro porušení zákona a to proti trestním příkazům Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, a Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003. Podle stěžovatele byl trestním příkazem Okresního soudu v Liberci sp. zn. 5 T 630/2001 porušen zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 86/2003 v ustanovení § 35 odst. 2 a § 36 tr. zák.

Obviněný P. M. byl totiž odsouzen k trestu 400 hodin obecně prospěšných prací výše zmíněným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. 14 T 116/98 a podle sdělení Probační a mediační služby ČR střediska P. ze dne 11. 4. 2003 a 28. 4. 2003 nebyl k těmto datům nařízen výkon ani jednoho trestu obecně prospěšných prací, které byly obviněnému uloženy. Obviněnému tak bylo postupně uloženo celkem 920 hodin obecně prospěšných prací, a tím byla vysoce překročena nejvyšší přípustná výměra tohoto trestu podle ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák. K tomu došlo, jak trestním příkazem Okresního soudu v Liberci sp. zn. 5 T 630/2001, když k nevykonanému trestu 400 hodin obecně prospěšných prací obviněnému uložil další trest tohoto druhu v délce 120 hodin, tak trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 86/2003, jímž obviněnému bylo uloženo dalších 400 hodin obecně prospěšných prací. V tomto směru bylo oběma uvedenými trestními příkazy porušeno ustanovení § 36 tr. zák.

Trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 86/2003 byl dále porušen zákon i v ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák., protože trestného činu, pro který byl obviněný tímto trestním příkazem odsouzen, se P. M. dopustil dříve, než mu byl uložen trest trestním příkazem Okresního soudu v Liberci sp. zn. 5 T 630/2001. Rozhodným dnem byl totiž den 12. 7. 2002, kdy byl obviněnému trestní příkaz Okresního soudu v Liberci doručen, přičemž trestné činnosti ve věci Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 86/2003 se obviněný dopustil v červnu 2002. Tímto postupem byl podle ministra spravedlnosti obviněný poškozen.

V závěru podané stížnosti proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, byl porušen zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, v ustanovení § 36 a § 35 odst. 2 tr. zák., v obou případech v neprospěch obviněného P. M. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. obě uvedená rozhodnutí zrušil a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším.

Podle § 36 tr. zák. věty první, jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty první může soud uložit trest obecně prospěšných prací pachateli ve výměře od 50 do 400 hodin.

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Svitavách, sp. zn. 2 T 86/2003, Nejvyšší soud zjistil, že obviněný P. M. byl v minulosti vícekrát pravomocně odsouzen. Vedle odsouzení zmíněných ve stížnosti pro porušení zákona byl rovněž odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 28. 6. 2001, sp. zn. 3 T 114/2001, a trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 4 T 639/2001.

Ze všech výše citovaných pravomocných rozhodnutí o odsouzení obviněného vyplývá, že P. M. páchal trestnou činnost ve dnech 26. 4. 2001, 22. 8. 2001, 27. 8. 2001 a ve dnech 17. 6. 2002 až 25. 6. 2002. Za trestný čin krádeže ze dne 26. 4. 2001 byl odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 3 T 114/2001, který byl obviněnému doručen dne 27. 12. 2001 a právní moci nabyl dne 5. 1. 2002. Za trestný čin krádeže ze dne 22. 8. 2001 byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Liberci, sp. zn. 5 T 630/2001, který byl obviněnému doručen dne 12. 7. 2002. Za trestný čin krádeže ze dne 27. 8. 2001 byl obviněný odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově, sp. zn. 4 T 639/2001, který mu byl doručen dne 11. 1. 2002 a právní moci nabyl dne 22. 1. 2002. Za trestný čin podvodu páchaný ve dnech 17. 6. až 25. 6. 2002 byl obviněný odsouzen trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách, sp. zn. 2 T 86/2003, který mu byl doručen dne 7. 3. 2003.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že první odsuzující rozhodnutí, které vytvořilo hranici rozhodnou pro tzv. souhrnnost trestu, bylo vyhlášeno, resp. trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 3 T 114/2001 byl obviněnému doručen, dne 27. 12. 2001 (viz § 314e odst. 5 tr. ř.). Před tímto datem obviněný páchal trestnou činnost ve dnech 26. 4. 2001, 22. 8. 2001 a 27. 8. 2001, a tedy ohledně ní by přicházel v úvahu za splnění všech ostatních zákonných předpokladů souhrnný trest ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. Tyto relevantní skutečnosti však stížnost pro porušení zákona nezohlednila, což znamená, že za trestný čin podvodu, kterého se obviněný dopustil v červnu 2002 a za nějž byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, který byl obviněnému doručen dne 7. 3. 2003, byl obviněnému P. M. správně uložen samostatný trest.

Nejvyšší soud se tedy z výše uvedených důvodů neztotožnil se stížností pro porušení zákona v názoru, že obviněnému měl být souhrnný trest uložen Okresním soudem ve Svitavách, a to za sbíhající se trestné činy krádeže a podvodu, přičemž za první z nich byl obviněný odsouzen Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 5 T 630/2001. Nejvyšší soud na základě předloženého a dodatečně opatřeného spisového materiálu dospěl k odlišným skutkovým zjištěním, vyjádřeným již výše, a nezbylo mu než konstatovat, že obviněný P. M. trestný čin podvodu, za nějž byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 86/2003, a trestný čin krádeže, jímž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Liberci sp. zn. 5 T 630/2001, ve vícečinném souběhu nespáchal.

Z přípisu Probační a mediační služby střediska P. ze dne 28. 4. 2003 je zjevné, že výkon trestu obecně prospěšných prací z pravomocného trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. 14 T 116/98, nebyl dosud soudem nařízen, a z předloženého trestního spisu nebylo zjištěno, že by případně bylo tímto soudem ohledně výkonu tohoto trestu rozhodnuto jiným způsobem. Z uvedeného tak vyplývá závěr, že obviněný P. M. z uloženého trestu nic nevykonal. Jestliže za této situace Okresní soud v Liberci uložil obviněnému trestním příkazem ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, 120 hodin trestu obecně prospěšných prací, došlo tím k porušení zákona v ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a 120 hodin, když z prvního z nich nebylo v době ukládání druhého trestu nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu. Pokud Okresní soud ve Svitavách posléze obviněnému uložil trestním příkazem ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 2 T 86/2003, dalších 400 hodin obecně prospěšných prací za obdobné situace, došlo tím ke stejnému porušení zákona v ustanovení § 36, a § 45a odst. 1 tr. zák. Okresní soudy v Liberci a ve Svitavách totiž neprověřily, kolik hodin obecně prospěšných prací z předchozího či předchozích trestů obecně prospěšných prací má obviněný k datu jejich rozhodování vykonáno, a v důsledku tohoto pak uložily tresty obecně prospěšných prací, aniž k tomu měly splněny hmotně právní podmínky, neboť ustanovení § 36 tr. zák. je nutné respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

Přitom v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 5 T 630/2001 měl tento soud k dispozici opis rejstříku trestů obviněného P. M. ze dne 24. 8. 2001, ve kterém bylo jeho odsouzení ke 400 hodinám obecně prospěšných prací trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 116/98 zapsáno a bylo rovněž uvedeno i v odůvodnění obžaloby na č. l. 14 15 téhož spisu. Taktéž v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 2 T 86/2003 měl okresní soud na č. l. 28 spisu založen opis rejstříku trestů obviněného P. M. ze dne 14. 8. 2002, ve kterém byla evidována předchozí odsouzení obviněného k trestům obecně prospěšných prací Obvodním soudem pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 116/98 i Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 5 T 630/2001. Tyto skutečnosti ale oba okresní soudy při svém rozhodování nevzaly v úvahu, což bylo jejich zákonnou povinností. Je proto třeba konstatovat, že k vytýkaným pochybením v obou případech došlo proto, že Okresní soudy v Liberci a ve Svitavách postupovaly při ukládání trestu na základě neúplně zjištěného skutkového stavu a nedostatečného hodnocení důkazů ( viz § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ).

Uvedená porušení zákona, k nimž došlo v neprospěch obviněného P. M., Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. oba napadené trestní příkazy zrušil v celém rozsahu, včetně všech dalších obsahově navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbyla podkladu, a poté podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Liberci a Okresnímu soudu ve Svitavách, aby příslušné věci v potřebném rozsahu znovu projednaly a rozhodly.

Protože trestní příkaz Okresního soudu v Liberci sp. zn. 5 T 630/2001 byl Nejvyšším soudem zrušen a tento soud bude věc znovu projednávat, považuje Nejvyšší soud za vhodné zmínit, že bude na Okresním soudu v Liberci, aby se zabýval mj. i tím, zda se v případě skutků krádeží ze dne 26. 4. 2001, 22. 8. 2001 a 27. 8. 2001 jedná o jeden pokračující trestný čin, či zda se jedná o samostatné trestné činy obviněného P. M. (Viz § 89 odst. 3 tr. zák. a § 12 odst. 11, 12 tr. ř.)

Z hlediska uvažovaného trestu by pak měl Okresní soud v Liberci posoudit, zda bude nutné v jím znovu projednávané trestní věci obviněnému uložit souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák. v případě vícečinného souběhu trestných činů, popř. společný trest podle § 37a tr. zák., pokud se bude jednat o pokračující trestný čin. Jestliže Okresní soud v Liberci dojde k závěru, že jednání obviněného ze dne 26. 4. 2001, 22. 8. 2001 a 27. 8. 2001 tvoří samostatné skutky a tím i opakující se trestné činy, musí mít současně na paměti, že jednání ze dne 22. 8. 2001, za které byl obviněný původně odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 5 T 630/2001, ale i obou ostatních jednání se obviněný dopustil dříve, než mu byl doručen dne 27. 12. 2001 trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 3 T 114/2001 za jiný jeho trestný čin. V takovém případě Okresní soud v Liberci zruší výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 28. 6. 2001 sp. zn. 3 T 114/2001 i výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 11. 2001 sp. zn. 4 T 639/2001 a obviněnému uloží souhrnný trest za veškerou tuto trestnou činnost spáchanou ve vícečinném souběhu. Pokud by ale dospěl k závěru, že se jedná o pokračující trestnou činnost, musel by ve vztahu k výše uvedeným odsouzením obviněného trestními příkazy Obvodního soudu pro Prahu 10 a Okresního soudu v Trutnově postupovat podle ustanovení § 37a tr. zák.

Vzhledem k tomu, že napadené trestní příkazy Okresního soudu v Liberci a Okresního soudu ve Svitavách byly Nejvyšším soudem zrušeny na základě stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch obviněného P. M., bude nutné v nových rozhodnutích respektovat ustanovení § 273 tr. ř. o zákazu reformace in peius.

Jestliže tedy Okresní soud v Liberci dospěje k závěru, že v projednávané věci má být uložen souhrnný trest, pak nelze v novém rozhodnutí tohoto soudu při respektování všech ostatních zákonných hledisek uložit obviněnému přísnější trest než činí součet původně uloženého nesprávného trestu zrušeného stížností pro porušení zákona a trestu (trestů), který (které) byl (byly) obviněnému uložen (uloženy) rozhodnutím (rozhodnutími) dříve vyhlášeným (vyhlášenými), jenž (jež) se při uložení souhrnného trestu současně ruší. Obdobnými zásadami by se pak musel tento soud řídit i v případě ukládání trestu společného.

Okresní soud ve Svitavách bude muset zkoumat, zda má v době svého rozhodování splněny podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací, a pokud zjistí, že nikoliv, bude přicházet v úvahu pouze takový trest, který nesmí být svou povahou a výměrou přísnější, než původně uložený trest obecně prospěšných prací.

Podle § 270 odst. 4 tr. ř. jsou okresní soudy povinny provést procesní úkony, které byly Nejvyšším soudem nařízeny, a jsou vázány jím vyslovenými právními názory.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c