4 Tz 13/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 13/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 28. února 2007 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného A. C., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 271 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 272c odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 30. 6. 2002, v neprospěch obviněného A. C.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 188 odst. 1 písm. c), § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. se z a s t a v u j e trestní stíhání obviněného A. C. pro skutek, spočívající v tom,

že jako odvedenec, jemuž byl umožněn výkon náhradní civilní služby, jíž měl vykonávat u podniku L. l. K. V., a jemuž byl doručen povolávací příkaz na základě shora uvedených skutečností Okresního úřadu v Karlových Varech, čj. SV 2729/95, ze dne 30. 11. 1995 s nástupem výkonu náhradní služby dne 29. 12. 1995, výkon této služby do současné doby nenastoupil,

čímž měl spáchat trestný čin vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 30. 6. 2002.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, byl obviněný A. C. uznán vinným trestným činem vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že jako odvedenec, jemuž byl umožněn výkon náhradní civilní služby, jíž měl vykonávat u podniku L. l. K. V. a jemuž byl doručen povolávací rozkaz na základě shora uvedených skutečností Okresního úřadu v Karlových Varech, č.j.: SV 2729/95, ze dne 30. 11. 1995 s nástupem výkonu náhradní vojenské služby dne 29. prosince 1995, výkon této služby do současné doby nenastoupil. Za toto jednání byl obviněný A. C. odsouzen podle § 272c odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 let. Trestní příkaz byl obviněnému A. C. doručen dne 2. 4. 1996 a právní moci nabyl dne 11. 4. 1996.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného A. C. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 272c odst. 1 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že obviněný byl vyzván k nástupu civilní služby do podniku L. l. K. V., kam však nenastoupil a i výkon civilní služby odmítl s poukazem na své náboženské přesvědčení, které mu to nedovoluje. Okresní soud v Karlových Varech proto pochybil, pokud skutek kvalifikoval jako trestný čin vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák., neboť správně měl být kvalifikován podle § 272a tr. zák. Byť jsou oba trestné činy ohroženy stejnou trestní sazbou, obviněný A. C. byl užitím nesprávné právní kvalifikace poškozen. Užití právní kvalifikace podle § 272c odst. 1 tr. zák. znamená, že by obviněnému hrozilo při jejím užití další trestní stíhání, neboť novela trestního zákona účinná od 1. 7. 2002 stanoví, že opakovaný trestní postih je vyloučen pouze u trestných činů kvalifikovaných podle § 272a a § 272b tr. zák., nikoli však u trestného činu kvalifikovaného podle § 272c odst. 1 tr. zák. (nyní § 272d tr. zák. po novele provedené zákonem č. 134/2002 Sb.). Pokud Okresní soud v Karlových Varech skutek nesprávně kvalifikoval jako trestný čin vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák. a nikoli jako trestný čin podle § 272a tr. zák., porušil zákon v neprospěch obviněného.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, byl porušen zákon v neprospěch obviněného A. C. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený trestní příkaz a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Z obsahu trestního spisu vedeného Okresním soudem v Karlových Varech pod sp. zn. 4 T 38/1996 Nejvyšší soud zjistil, že obviněný A. C. dostal v roce 1992 povolávací rozkaz k nástupu vojenské základní služby, který však nepřevzal, a poté učinil prohlášení podle § 1 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb, o civilní službě, že mu jeho náboženské přesvědčení výkon vojenské služby nedovoluje, přičemž tímto aktem mu vznikla povinnost výkonu civilní služby ve smyslu citovaného zákona. Obviněný A. C. dne 19. 4. 1993 při projednávání civilní služby na okresním úřadě napsal prohlášení o odmítnutí civilní služby, neboť i výkon civilní služby by byl v rozporu s jeho náboženským přesvědčením. Okresní úřad v Karlových Varech, referát sociálních věcí, vydal dne 30. 11. 1995 podle § 3 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, povolávací příkaz, č. j. SV 2729/95, jímž byl obviněný povolán k civilní službě do podniku L. l. K. V. se sídlem v K. V. s nástupem dne 29. 12. 1995 v 7.00 hod., kteroužto službu však obviněný nenastoupil. Pokud na základě těchto skutkových zjištění okresní soud v souladu s podanou obžalobou jednání obviněného kvalifikoval jako trestný čin vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák., je tato právní kvalifikace činu nesprávná.

Výklad trestního zákona (účinného v době rozhodování okresního soudu), konkrétně hlavy jedenácté oddílu druhého o trestných činech proti civilní službě, je nutno provést systematicky z hlediska řazení jednotlivých zákonných ustanovení. Jako první je uvedeno ustanovení § 272a tr. zák., které řeší případy nenastoupení civilní služby, navazuje ustanovení § 272b tr. zák., které řeší tentýž čin spáchaný z nedbalosti. Následuje ustanovení § 272c tr. zák., které upravuje případy vyhýbání se výkonu civilní služby, a totéž se pak týká i ustanovení § 272d tr. zák. Z toho lze dovodit, že nejprve přichází v úvahu nenastoupení civilní služby po doručení povolávacího příkazu, a teprve poté, již ve výkonu civilní služby, spáchání dalších jednání, jejichž trestnost upravují ustanovení § 272c a § 272d tr. zák. Takovému pojetí výkladu citovaných ustanovení odpovídá i slovní znění nadpisů uvozujících jednak § 272a a § 272b tr. zák., jednak § 272c a § 272d tr. zák. Zatímco první dvě ustanovení jsou uvozena nadpisem nenastoupení civilní služby , v nadpisu dalších ustanovení je již uvedeno vyhýbání se výkonu civilní služby . Trestného činu vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 30. 6. 2002, se dopustí ten, kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu civilní služby nebo plnění povinností z ní plynoucích poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, nebo kdo odpírá konat civilní službu. Pachatelem tohoto trestného činu tak může být pouze osoba, která má povinnost k výkonu civilní služby a již tuto službu nastoupila. Trestného činu nenastoupení civilní služby podle § 272a tr. zák., ve znění účinném do 30. 11. 1999, se dopustil ten, kdo v úmyslu vyhnout se trvale civilní službě tuto službu nenastoupí do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v povolávacím příkaze. Okresní soud nesprávně dospěl k závěru, že popsaný skutek vykazuje znaky skutkové podstaty trestného činu vyhýbání se výkonu civilní služby podle § 272c odst. 1 tr. zák. Správně mělo být jednání obviněného A. C. vzhledem k skutkovým zjištěním posouzeno jako trestný čin nenastoupení civilní služby podle § 272a tr. zák.

Oba trestné činy - § 272a i § 272c odst. 1 tr. zák. byly v inkriminované době ohroženy stejnou trestní sazbou, tj. trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Důsledkem užití nesprávné právní kvalifikace činu je možnost případného dalšího trestního postihu obviněného, neboť novela trestního zákona provedená zákonem č. 134/2002 Sb., účinná od 1. 7. 2002, stanoví, že opakovaný trestní postih je vyloučen pouze pro trestný čin podle § 272a a § 272b tr. zák., nikoli však pro trestný čin podle § 272d odst. 1 tr. zák., jehož skutková podstata je shodná se skutkovou podstatou ustanovení § 272c odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 30. 6. 2002.

Nejvyšší soud proto rozhodl tím způsobem, že podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 1996, sp. zn. 4 T 38/1996, byl porušen zákon v ustanovení § 272c odst. 1 tr. zák., ve znění účinném do 30. 6. 2002, v neprospěch obviněného A. C. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. poté napadený trestní příkaz zrušil, jakož zrušil i všechna další rozhodnutí, na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Následně pak Nejvyšší soud mohl ve věci sám rozhodnout podle § 271 odst. 1 tr. ř. na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně zjištěn. Jelikož v žalobním návrhu označený skutek není podle současného znění trestního zákona, kterého je třeba podle § 16 odst. 1 tr. zák. použít, trestným činem a není důvod k postoupení věci, bylo trestní stíhání obviněného A. C. podle § 188 odst. 1 písm. c), § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. J. P.