4 Tz 123/2003
Datum rozhodnutí: 18.11.2003
Dotčené předpisy:
4 Tz 123/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 18. listopadu 2003 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. S., t. č. ve výkonu trestu ve věznici v O. n. O., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. 6 T 909/2001, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. 6 T 909/2001, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. S.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v části, týkající se obviněného J. S.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Mostě s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. S. byl trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. 6 T 909/2001, který nabyl ohledně jeho osoby právní moci dne 15. 12. 2001, uznán vinným trestným činem zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák., který spáchal společně s obviněným P. G. dne 15. 5. 2001 kolem 13. 10 hodin, kdy v blízkosti kilometrovníku č. 44, 5 železniční tratě ve směru Č. Z. M., okr. M., si přisvojili ke škodě Č. d. divize dopravní cesty, správa dopravní cesty Ú. n. L., 4 ks smotků měděného drátu, které naložili na přistavenou železnou káru, a dále 4 ks sekundárního vinutí z měděných drátů, které rovněž hodlali naložit, v celkové hodnotě 5 654,70 Kč, a na místě byli přistiženi a zadrženi hlídkou Policie ČR, železničního oddělení M.

Za to byl obviněný J. S. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. S.

Provedeným dokazováním byla podle stěžovatele vina obviněného J. S. plně prokázána. Okresní soud se však v neprospěch obviněného dopustil pochybení při ukládání trestu, když si neověřil, že pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 6. 11. 2000, sp. zn. 25 T 130/2000, byl obviněnému J. S. uložen rovněž trest obecně prospěšných prací v rozsahu 280 hodin, z něhož neměl v době rozhodování Okresním soudem v Mostě vykonáno 58 hodin. Obviněnému tak byl uložen uvedený druh trestu v celkové výměře 458 hodin, což je v rozporu s ustanoveními § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Na tomto porušení zákona nemůže nic změnit ani skutečnost, že Okresní soud v Teplicích svým usnesením ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 30 Nt 3083/2000, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 4. 2003, sp. zn. 4 To 181/2003, rozhodl o tom, že obviněný J. S. vykoná trest odnětí svobody v trvání 29 dní místo nevykonaného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 58 hodin.

V závěru podané stížnosti ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. 6 T 909/2001, byl porušen zákon v neprospěch obviněného J. S. v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. a v ustanovení § 45a odst. 1 a § 36 tr. zák. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu, a následně aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř., popř. podle § 271 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 36 tr. zák. jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Je-li jedním z těchto trestů výjimečný trest odnětí svobody nad patnáct do dvaceti pěti let, rozumí se takovou nejvyšší výměrou doba dvaceti pěti let.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty první může soud uložit trest obecně prospěšných prací pachateli ve výměře od 50 do 400 hodin.

Z obsahu spisového materiálu Okresního soudu v Mostě sp. zn. 6 T 909/2001 Nejvyšší soud zjistil, že na č. l. 43 - 44 spisu se nachází opis rejstříku trestů obviněného J. S. ze dne 25. 7. 2001, ve kterém je zaneseno i odsouzení tohoto obviněného rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 6. 11. 2000, sp. zn. 25 T 130/2000, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin za trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. Tuto informaci ponechal Okresní soud v Mostě bez povšimnutí, když neprověřil, zda již obviněný tento trest obecně prospěšných prací vykonal. Z přípisu Probační a mediační služby středisko T. na č. l. 50 spisu Okresního soudu v Teplicích, sp. zn. 30 Nt 3083/2000, vyplývá, že trest obecně prospěšných prací v rozsahu 280 hodin, který byl obviněnému J. S. uložen Okresním soudem v Chomutově pod sp. zn. 25 T 130/2000, započal obviněný vykonávat dne 13. 3. 2001 u Obecního úřadu v O., kde do června téhož roku odpracoval 180 hodin. Dne 15. 10. 2001 obviněný S. při návštěvě Probační a mediační služby střediska T. uvedl, že již nemá možnost bydlet v O. a stěhuje se B., kde by rád vykonal i zbytek trestu. Dne 1. 11. 2001 vydal Okresní soud v Teplicích usnesení pod sp. zn. 30 Nt 3083/2000, kterým byl obviněnému nařízen zbytek výkonu trestu obecně prospěšných prací u Obecního úřadu v H. Ve spisu Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 30 Nt 3083/2000 je na č. l. 24 spisu založen protokol o projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací u Obecního úřadu v H. ze dne 4. 2. 2002 s tím, že obviněný měl práce u tohoto obecního úřadu zahájit téhož dne. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v době, kdy Okresní soud v Mostě pod sp. zn. 6 T 909/2001 uložil obviněnému dne 3. 12. 2001 trest obecně prospěšných prací v rozsahu 400 hodin, měl obviněný J. S. z předchozího trestu 280 hodin obecně prospěšných prací, které mu uložil Okresní soud v Chomutově, odpracováno pouze 180 hodin. Okolnost, že obviněný v době pozdější vykonal další část z tohoto trestu obecně prospěšných prací, nebo že mu nevykonaná část byla dokonce přeměněna na trest odnětí svobody, nemůže na závěrech vyslovených Nejvyšším soudem nic změnit.

Je tedy skutečností, že v daném případě došlo k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin a 400 hodin, když z prvního z nich bylo v době ukládání druhého trestu vykonáno pouze 180 hodin, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu podle § 45a odst. 1 tr. zák., jíž je nutné respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest tohoto druhu uložený dřívějším rozhodnutím nebyl zčásti nebo zcela vykonán. K vytýkanému pochybení pak došlo proto, že Okresní soud v Mostě postupoval při ukládání trestu na základě neúplně zjištěného skutkového stavu a nesprávného hodnocení shromážděných důkazů (viz § 2 odst. 5, 6 tr. ř.).

Nejvyšší soud proto na základě shora uvedených zjištění podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. 6 T 909/2001, byl porušen zákon v ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. S. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. byl tento trestní příkaz zrušen ohledně obviněného J. S., včetně všech dalších rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poté podle § 270 odst. 1 tr. ř. byla věc přikázána Okresnímu soudu v Mostě, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Okresní soud musí mít na paměti, že podle § 273 tr. ř. v novém řízení nemůže dojít ke změně v neprospěch obviněného. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který Nejvyšší soud vyslovil, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 18. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec