4 Tz 101/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy:
4 Tz 101/2008-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 14. ledna 2009 v trestní věci obviněného M. B., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích ze dne 12. 5. 2008 č. j. ZT 94/2007-39, a podle § 23 odst. 1 tr. řádu per analogiam rozhodl t a k t o :

Trestní věc obviněného M. B., vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 101/2008, s e v y l u č u j e ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 2/2009.

O d ů v o d n ě n í :

Trestní věc obviněného M. B. byla usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2008 sp. zn. 4 Tz 103/2008, podle § 23 odst. 3 tr. řádu spojena ke společnému řízení s trestními věcmi obviněných K. B., M. R. a M. R., neboť pro takovéto řízení byly dány procesní podmínky uvedené v ustanovení § 20 odst. 1 tr. řádu.

Ve veřejném zasedání, jež bylo konáno o mimořádném opravném prostředku ministra spravedlnosti dne 14. 1. 2009 bylo možno projednat a rozhodnout trestní věc spoluobviněných, obviněný M. B. však nebyl o konání tohoto veřejného zasedání včas a řádně uvědoměn. Z důvodu procesní ekonomie a požadavku rychlosti řízení, rozhodl Nejvyšší soud o vyloučení trestní věci tohoto obviněného ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 2/2009.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná