4 Tdo 886/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 265L odst. 4 tr. ř.4 Tdo 886/2011-I U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. srpna 2011 v řízení o dovolání obviněného M. K. , proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 4 To 196/2011, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 20 T 5/2011, t a k t o :

Podle § 265 1 odst. 4 tr. ř. s e obviněný M. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. K. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvou roků ve věznici s dozorem, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 20 T 5/2011, jenž nabyl právní moci dne 31. 3. 2011, kdy odvolání obviněného bylo usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.
4 To 196/2011, zamítnuto.

Uvedené usnesení odvolacího soudu bylo z podnětu dovolání obviněného M. K. usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2011, sp. zn. 4 Tdo 886/2011 zrušeno a věc byla přikázána Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Jelikož tedy došlo ke zrušení rozhodnutí, jímž nabyl odsuzující rozsudek soudu prvního stupně ve všech svých výrocích právní moci, bylo nutné zároveň rozhodnout ve smyslu § 265 1 odst. 4 tr. ř. o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud po přihlédnutí k posléze deklarovanému vývoji vztahu mezi obviněným a poškozenou, jakož i k tomu, že obviněný je od měsíce listopadu 2010 omezen na svobodě nejprve vazbou a poté výkonem trestu odnětí svobody, což zcela jistě též napomohlo k přehodnocení jeho budoucího chování vůči poškozené, případně jiným osobám, dospěl k závěru, že v nynějším stádiu řízení u obviněného již nejsou dány důvodné obavy obsažené v ustanovení § 67 písm. a) až c) tr. ř., opodstatňující jeho vzetí do vazby. Nejvyšší soud proto rozhodl, že se obviněný do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c