4 Tdo 878/2012
Datum rozhodnutí: 08.08.2012
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.4 Tdo 878/2012-17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. srpna 2012 dovolání obviněného Ing. J. H. , proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. 5 To 517/2009, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 6 T 135/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. s e dovolání obviněného Ing. J. H. o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :


Obviněný Ing. J. H. byl rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 6 T 135/2006 uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době kolem 8:15 hodin dne 1. dubna 2005 v Ú. n. L., ulici H., na zastávce MHD před budovou (bývalý hotel M.) mířil plynovou pistolí zn. BBM model 315 auto, ráže 8 mm, KNALL na poškozeného P. P., zaměstnance firmy E. m. s. Ú. n. L., který zde prováděl předem plánovanou opravu elektrokabeláže a požadoval po něm, aby neprováděl pracovní činnost ve výkopu a opustil pozemek, což také poškozený s ohledem na použitou zbraň a chování obviněného učinil.

Za to byl obviněnému podle § 235 odst. 2 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Současně mu byl v souladu s § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. uložen trest propadnutí plynové pistole BBM model 315 auto, ráže 8 mm, KNALL a čtyř nábojek zn. Wadie CS, ráže 8mm, Knall, výroby SRN, se žlutou uzavírkou.

Proti uvedenému rozhodnutí podali obviněný a zároveň jeho manželka J. H. odvolání, jež Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. 5 To 517/2009 zamítl podle § 256 tr. ř.

Proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. 5 To 517/2009 podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání, jež opřel o dovolací důvody vymezené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), l) tr. ř.

O tomto dovolání obviněného rozhodl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání usnesením ze dne 29. 11. 2011 sp. zn. 7 Tdo 1467/2011 tak, že je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

Dne 23. 7. 2012 byl Nejvyššímu soudu předsedou senátu Okresního soudu v Ústí nad Labem předložen trestní spis tohoto soudu sp. zn. 6 T 135/2006 s dovoláním obviněného Ing. J. H., ve kterém m. j. opětovně napadá usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. 5 To 517/2009 ve spojení s předchozím rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 6 T 135/2006 a to z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), l) tr. ř.

Z obsahu předloženého spisu i odůvodnění dovolání Nejvyšší soud zjistil, že obviněný jím primárně napadá jiná rozhodnutí, konkrétně rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 11. 2011 sp. zn. 6 To 766/2010. V předmětné věci Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl jako soud odvolací o odvolání obviněného a jeho manželky směřujících proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2007 sp. zn. 6 T 91/2002, jímž byl obviněný uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d) tr. zák. Odvolací soud obviněnému po částečném zrušení rozsudku soudu prvního stupně ve výroku o trestu sám uložil souhrnný trest, a v rámci tohoto výroku zrušil podle § 35 odst. 2 tr. zák. výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Ústí na Labem ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 6 T 135/2006. Dovolatel i přes předchozí poučení ze strany předsedy senátu okresního soudu, že ve věci sp. zn. 6 T 135/2006 Nejvyšší soud o jeho dovolání již dříve rozhodl usnesením, kterým jeho dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. a právní úprava bez dalšího neumožňuje podat proti stejnému rozhodnutí takovýto mimořádný opravný prostředek opětovně, setrval na svém stanovisku, že jeho nyní podané dovolání napadá i rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. 5 To 517/2009 a Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 6 T 135/2006.

Nejvyšší soud v případě podaného dovolání musí podle § 265a odst. 1 tr. ř. nejprve přezkoumat, zda se v případě napadeného soudního rozhodnutí jedná o pravomocné rozhodnutí ve věci samé a zda bylo učiněno soudem ve druhém stupni. Dále pak, zda podání dovolání zákon připouští.

Jak bylo již poznamenáno výše, předmětné soudní rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10 2010 sp. zn. 5 To 517/2009 a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 6 T 135/2006, proti nimž obviněný Ing. J. H. již dříve podal dovolání, byly v dovolacím řízení Nejvyšším soudem přezkoumány a usnesením ze dne 29. 11. 2011 sp. zn. 7 Tdo 1467/2011 bylo podané dovolání odmítnuto, jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Usnesení je opatřeno poučením, z něhož vyplývá, že proti němu není přípustný další opravný prostředek. Opis tohoto usnesení byl obviněnému doručen dne 22. 12. 2011, jeho tehdejšímu obhájci dne 12. 12. 2011.

Z nastalé procesní situace vyplývá, že obviněný kromě uváděných rozhodnutí soudu druhého a prvního stupně v konečném důsledku svým dovoláním napadl i citované usnesení dovolacího soudu. Podle § 265n tr. ř. proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný. Z tohoto ustanovení trestního řádu m. j. vyplývá, že nelze napadnout opětovným dovoláním rozhodnutí soudu v téže věci, o němž již v dovolacím řízení bylo s konečnou platností rozhodnuto, neboť se jedná o věc rozsouzenou (res iudicata).

Dodat je třeba pouze tolik, že na výše uvedeném závěru nemůže nic změnit ani okolnost, že v řízení v jiné trestní věci byl obviněnému uložen souhrnný trest, v jehož rámci došlo ke zrušení výroku o trestu v již pravomocném rozsudku, ohledně něhož se konalo dovolací řízení a dovolací soud s konečnou platností v takové věci rozhodl. Nezbytnou součástí výroku o nově uloženém souhrnném trestu je právě i ona zmíněná zrušovací část týkající se trestu předchozího (viz § 35 odst. 2 tr. zák.; nyní § 43 odst. 2 tr. zákoníku). To ale rozhodně neznamená, že případná možnost podat dovolání proti nově vyhlášenému, nastupujícímu rozhodnutí se vztahuje i na rozhodnutí předchozí, dovolacím soudem přezkoumané.

Pokud, jako v tomto případě, proti takovému rozhodnutí soudu obviněný dovolání přesto podá, nelze jinak, než toto dovolání označit za nepřípustné a odmítnout je podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. Tímto způsobem také o podaném dovolání obviněného Ing. J. H. bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto a to v neveřejném zasedání [viz § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.].

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný ( § 265n tr. ř.).

V Brně dne 8. srpna 2012

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c