4 Tdo 765/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoník4 Tdo 765/2013-72

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. srpna 2013 o dovolání obviněného J. J. , proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2012, sp. zn. 8 To 393/2011, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 T 142/2010, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. 1 T 142/2010, byl obviněný J. J. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen tr. zák.), kterého se dopustil jednáním specifikovaným pod body I. 1) 40) rozsudku.

Za uvedené jednání byl obviněný J. J. odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit způsobenou škodu:
1/ E. K., bytem N. m., D. v částce 179.171,- Kč,
2/ P. P., bytem H., M. N. V., případně Ch. N. V., O. M. v částce 20.230,-Kč,
3/ firmě RS AQUATECH s.r.o. B., K. n. částku 39.958,-Kč, podle § 229 odst. 2 tr.řádu se poškozená firma se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkazuje na řízení ve věcech občanskoprávních,
4/ firmě AUTOGARD s.r.o. B., D. v částce 29.985,-Kč, podle § 229 odst. 2 tr.řádu se poškozená firma se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkazuje na řízení ve věcech občanskoprávních,
5/ firmě Svítidla IM-EX s.r.o. S.-M. v částce 81.900,-Kč,
6/ L. M., bytem S. v částce 351.000,-Kč,
7/ firmě KARYS s.r.o. V. n. M., Z. v částce 44.100,-Kč,
8/ MAR SYSTÉMS s.r.o. H., I. O. v částce 229.400,-Kč,
9/ E. G., bytem V. v částce 49.000,-Kč,
10/ firmě Dortechnik s.r.o. R., U H. v částce 229.400,-Kč,
11/ R. N., bytem K., S. v částce 23.800,-Kč,
12/ stavební společnosti Kněždub s.r.o. S., J. z P. v částce 119.000,-Kč,
13/ EKOLAKY s.r.o. A.-p. v částce 80.581,-Kč,
14/ Ing. L. P., bytem V. n. V., případně S., K. v částce 29.750,-Kč,
15/ B. M., bytem P., V. n. M. v částce 101.870,-Kč,
16/ J. K., bytem U V., L. v částce 142.750,-Kč,
17/ T. P., bytem D., P., B. p. v částce 18.088,-Kč,
18/ M. B., bytem M., B. v částce 23.800,-Kč,
19/ Ing. P. M., bytem L. v částce 30.434,-Kč,
20/ firmě TV Marketing T. s.r.o., T. v částce 118.685,-Kč,
21/ M. D., bytem L. v částce 67.305,-Kč,
22/ M. H., bytem L., B. v částce 33.400,-Kč,
23/ J. T., bytem L., K. v částce 8.400,-Kč,
24/ firmě CZ Profil s.r.o. B. p. L. v částce 23.800,-Kč,
25/ firmě Maso-závod H. s.r.o. se sídlem v Č., O. v částce 77.400,-Kč,
26/ Ing. M. Ch., bytem Š. v částce 60.000,-Kč,

Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byla poškozená P. K., bytem J. Ch., D., odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Tímto rozsudkem byl rovněž obviněný J. J. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin útisku podle § 237 tr. zák., jehož se měl dopustit jednáním popsaným pod body II. 1 6) rozsudku.

Proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. 1 T 142/2010, podali obviněný J. J., otec obviněného J. J., matka obviněného J. J., sestra obviněného J. B., sestra obviněného I. K., snoubenka obviněného Mgr. P. S., poškozená VR TERM M., s.r.o. a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hodoníně odvolání, o kterých rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 13. 1. 2012, sp. zn. 8 To 393/2011, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o vině, trestu, způsobu jeho výkonu a náhradě škody. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný J. J. byl uznán vinným ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím, že poté, co se dne 12. 8. 2008 stal jediným členem představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) se sídlem v H., P., a dne 8. 9. 2008 jediným jednatelem společnosti General Property Investment, s.r.o., (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) se sídlem v H., P., v úmyslu obohatit se začal prostřednictvím jím proškolených obchodních zástupců a zaměstnanců obou uvedených společností nabízet subjektům, které měly pohledávky, že jim je za úplatu buď přizná jako rozhodce společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) v rámci rozhodčího řízení zahájeného na základě žaloby sepsané podle jím vytvořeného vzoru a vedeného bez souhlasu žalovaných, nebo jim je jménem společnosti General Property Investment, s.r.o., (dnes NEWBIE, s.r.o. v likvidaci) za úplatu buď do určitého termínu vymůže, nebo odkoupí za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, a dále nabízel zajištění různých studijních programů ve snaze vylákat od zájemců peníze za údajné školné, přičemž ke zvýšení důvěryhodnosti neoprávněně užíval vysokoškolský titul Mgr. a kulaté razítko s malým státním znakem, a takto:
I.
1) dne 30. 9. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od E. K., žalobu na R. D. o zaplacení částky 30.000,- Kč s příslušenstvím a žalobu na P. K. o zaplacení částky 237.193,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spory rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spory platně rozhodovat, přičemž E. K. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 30. 9. 2008 od něj prostřednictvím M. H. a M. M., vylákal částku ve výši 17.800,- Kč jako údajný správní paušál, poplatek z hodnoty sporu a poplatek za zjišťovací řízení a dne 21. 10. 2008 od něj prostřednictvím M. H. a M. M., vylákal částku ve výši 20.300,- Kč jako údajný správní poplatek a poplatek z vnitrostátního sporu a tyto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž E. K., způsobil škodu v celkové výši 38.100,- Kč,

2) dne 9. 10. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od J. B., přihlášku do dvousemestrového vzdělávacího programu Mediátor pro mediační činnost, který obviněný prostřednictvím internetových stránek společnosti PATRICIANA, SE a inzerce v médiích nabízel od listopadu 2008, a přestože obviněný neměl v úmyslu žádné studium zajišťovat, vylákal prostřednictvím M. M., od J. B. částku celkem 45.220,- Kč jako údajné školné za studium J. B. a jeho sestry L. B., žádné studium nezajistil a uvedenou částku si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž J. B., způsobil škodu ve výši 45.220,- Kč,

3) dne 13. 10. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od P. P., žalobu na společnost KOVI spol. s r.o. o zaplacení částky 4.639,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž P. P. prostřednictvím Ing. J. H., přesvědčoval o opaku, a dne 13. 10. 2008 od něj prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 20.230,- Kč jako údajný správní paušál a poplatek z vnitrostátního sporu a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž P. P., způsobil škodu v celkové výši 20.230,- Kč,

4) dne 15. 10. 2008 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit smlouvu o postoupení pohledávek s E. K., jejímž předmětem bylo postoupení pohledávek E. K. za P. K. v celkové výši 237.193,- Kč s příslušenstvím na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 35.000,- Kč ve prospěch postupitele, kterou se jako postupník zavázal uhradit do 2 dnů od podpisu smlouvy, což však neměl v úmyslu a naopak chtěl s odkazem na tuto smlouvu vylákat prostředky od E. K., což také dne 23. 10. 2008 učinil, kdy namísto toho, aby podle uzavřené smlouvy zaplatil 35.000,- Kč E. K., tuto částku požadoval zaplatit po něm, čemuž tento v domnění, že jde o oprávněný požadavek v souladu se smlouvou, vyhověl, a následně obviněný dne 12. 11. 2008 prostřednictvím V. H., od E. K. vylákal částku 106.071,- Kč jako údajnou jistinu jednoho z dluhů P. K., do dnešního dne E. K. nic nevrátil, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele ve společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž E. K., způsobil škodu ve výši 141.071,- Kč,

5) dne 30. 10. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od Ing. M. S., žalobu společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. na společnost H-OBAL CZ spol. s r.o. o zaplacení částky 36.176,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž Ing. M. S. prostřednictvím M. M., přesvědčoval o opaku, a dne 5. 11. 2008 od společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 20.300,- Kč na údajný rozhodčí poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. se sídlem v B., K. n., způsobil škodu ve výši 20.300,- Kč,

6) dne 3. 11. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od K. K., žalobu společnosti KARYS spedice s.r.o. na společnost CASPED CZ s.r.o. o zaplacení částky 31.195,85 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž K. K. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 4. 11. 2008 od ní prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 20.300,- Kč jako údajný poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti KARYS spedice s.r.o. se sídlem ve V. n. M., Z., způsobil škodu ve výši 20.300,- Kč,

7) dne 11. 11. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od Ing. M. P., žalobu společnosti AUTOGARD spol. s r.o. na společnost GATE Kapucintechnika Kft. o zaplacení částky 5.981,- EUR s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž Ing. M. P. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 19. 11. 2008 od něj prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 49.980,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek za cizí jazyk, poplatek za expresní řízení, zvláštní náklady a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti AUTOGARD spol. s r.o. se sídlem v P., N., způsobil škodu ve výši 49.980,- Kč,

8) dne 10. 12. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od M. Š., žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na společnost JU.MI - J. B. spol. s r.o. o zaplacení částky 81.239,75 Kč a žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na PhDr. P. J., CSc. o zaplacení částky 130.000,- Kč, přičemž předstíral, že bude oprávněn spory rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyly uzavřeny žádné rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spory platně rozhodovat, přičemž M. Š. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 9. 12. 2008 od něj prostřednictvím M. H. a V. H., vylákal částku ve výši 20.300,- Kč na údajný správní paušál a poplatek za vnitrostátní spor a dne 10. 12. 2008 od něj prostřednictvím M. H. a V. H., vylákal částku ve výši 22.400,- Kč na údajný správní paušál, poplatek za vnitrostátní spor a jiný poplatek a tyto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. se sídlem ve S. M., H., způsobil škodu ve výši 42.700,- Kč,

9) dne 12. 12. 2008 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. R. H., zastoupeným L. M., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro Ing. R. H. jeho pohledávky z obchodní činnosti v celkové výši 27.100.000,- Kč s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, přičemž L. M. utvrzoval v tom, že tak učiní tím způsobem, že přijme pravomoc rozhodovat tyto spory jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, rozhodne je ve prospěch Ing. R. H. a vydané rozhodčí nálezy použije jako exekuční titul, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyly uzavřeny žádné rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nebude moci spory platně rozhodovat, a na základě těchto slibů vylákal dne 12. 12. 2008 prostřednictvím M. H., od L. M. částku 151.000,- Kč jako zálohu na náklady a dne 15. 12. 2008 prostřednictvím M. H., částku 200.000,- Kč jako zálohu na náklady a tyto použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedené pohledávky do 12. 4. 2009, tyto od Ing. R. H. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, do dnešního dne pohledávky ani nevymohl, ani neodkoupil, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž L. M., způsobil škodu ve výši 351.000,- Kč,

10) dne 26. 12. 2008 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. M. Ch., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 60.000,- Kč vymůže do 1 roku pro Ing. M. Ch. jeho pohledávky za společnostmi KETVA s.r.o. ve výši 61.257,- Kč s příslušenstvím a DESMOND, s.r.o. ve výši 43.373,- Kč s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy a na základě faktury vystavené M. H., za společnost General Property Investment s.r.o. dne 1. 12. 2008 zaplatil Ing. M. Ch. dne 28. 11. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 60.000,- Kč na údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly k vymožení pohledávek učiněny ze strany společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) žádné kroky, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. M. Ch., způsobil škodu ve výši 60.000,- Kč,

11) dne 20. 1. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s R. Š. podnikajícím pod IČ se sídlem v Ž., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 59.500,- Kč vymůže pro R. Š. jeho pohledávky za R. N. ve výši 8.330,- Kč, za společností AUXITRANS ITALIA s.r.o. ve výši 19.095,- EUR, za společností TCL-NOVOTNY KG ve výši 1.910,- EUR, za společností P + M Autodoprava, s.r.o. ve výši 35.700,- Kč, za společností Compass DKD Czech s.r.o. ve výši 714,- EUR, za společností FISCHER SPEED, s.r.o. ve výši 1.630,- EUR, za společností CSL, spol. s r.o. ve výši 1.071,- EUR, za M. H. ve výši 3.689,- Kč, za společností Motor Centrál s.r.o. ve výši 26.180,- Kč, za společností V. J. ve výši 11.900,- Kč, za společností Mitáš & Mitáš trans. s.r.o. ve výši 833,- EUR, za M. M. ve výši 650,- EUR, za firmou A. Z. N. ve výši 13.173,30 EUR, za společností V.R.E., spol. s r.o. ve výši 42.840,- Kč, za Z. R. ve výši 10.234,- Kč a za společností SUPPLYLANE Ltd. ve výši 400,- GBP s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20. 6. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil R. Š. dne 26. 1. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. částku 59.500,- Kč jako poplatek za údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž R. Š. podnikajícímu pod IČ se sídlem v Ž. způsobil škodu ve výši 59.500,- Kč,

12) dne 20. 1. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od B. C., žalobu společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. na společnost Industrial Business Services, spol. s r.o. o zaplacení částky 550.688,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž B. C. přesvědčoval o opaku, dne 22. 1. 2009 od společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 50.900,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek a poplatek za expresní řízení, a dne 4. 3. 2009 prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 71.400,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek a poplatek za expresní řízení, kdy obě tyto částky si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. se sídlem v H., I. O., způsobil škodu ve výši 122.300,- Kč,

13) dne 22. 1. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s E. G., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro E. G. její pohledávky za R. H., v celkové výši 610.000,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 22. 4. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila E. G. společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 22. 1. 2009 částku 29.750,- Kč za údajné náklady řízení a částku 49.000,- Kč jako poplatek za vyřízení věci, které obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment, s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedené pohledávky do 22. 5. 2009, tyto společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) od E. G. odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž E. G., způsobil škodu ve výši 78.750,- Kč,

14) dne 27. 1. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností Dortechnik, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Z. G., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro společnost Dortechnik, s.r.o. její pohledávku za společností Cenex, stavební s.r.o. ve výši 545.512,- Kč s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 15. 7. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost Dortechnik, s.r.o. dne 28. 1. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 52.440,- Kč jako poplatek za odkup pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti Dortechnik, s.r.o. se sídlem v R., U H., způsobil škodu ve výši 52.440,- Kč,

15) dne 4. 2. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od R. N., žalobu na F. M. o zaplacení částky 69.119,40 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž R. N. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 5. 2. 2009 od něj prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž R. N., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

16) dne 6. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., zastoupenou J. F., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 119.000,- Kč vymůže pro společnost Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. její pohledávku za společností SLOVMLÝN, spol. s r.o. ve výši 6.394.693,- Kč s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 25. 7. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. dne 10. 2. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 119.000,- Kč jako poplatek za údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. se sídlem ve S., J. z P., způsobil škodu ve výši 119.000,- Kč,

17) dne 9. 2. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od V. R., žalobu společnosti VR TERM M., s.r.o. na společnost Solution for Technologies a.s. o zaplacení částky 1.669.842,50 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž V. R. osobně přesvědčoval o opaku, a téhož dne od společnosti VR TERM M. s.r.o. prostřednictvím H. S., v úmyslu obohatit společnost General Property Trust, SE vylákal částku ve výši 91.800,- Kč jako údajný správní poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti VR TERM M. s.r.o. se sídlem v M., D., způsobil škodu ve výši 91.800,- Kč,

18) dne 19. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností MaR SYSTEMS s.r.o., zastoupenou jednatelem B. C., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 107.100,- Kč vymůže pro společnost MaR SYSTEMS s.r.o. její pohledávky za společností Industrial Business Services, spol. s r.o. ve výši 550.688,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20. 4. 2009, vrátí do 20. 5. 2009 zaplacenou odměnu ve výši 107.100,- Kč a zaplatí smluvní pokutu ve výši nevymožených pohledávek s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost MaR SYSTEMS s.r.o. dne 19. 2. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 107.100,- Kč, kterou obviněný použil pro potřeby této společnosti a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymoženy, ani nebyla vrácena zaplacená odměna a vyplacena smluvní pokuta, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. se sídlem v H., I. O., způsobil škodu ve výši 107.100,- Kč,

19) dne 19. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností EKOLAKY, s.r.o., zastoupenou jednatelem B. Ž., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 29.750,- Kč vymůže pro společnost EKOLAKY, s.r.o. její pohledávky za společnostmi ENERGO wind systém, a.s. ve výši 36.934,- Kč s příslušenstvím, GALLERIA GARDEN, s.r.o. ve výši 45.963,- Kč s příslušenstvím, TRANZA a.s. ve výši 34.618,- Kč s příslušenstvím, a B & H B. spol. s r.o. ve výši 265.918,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 19. 7. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. v nominální hodnotě i s příslušenstvími, což však neměl v úmyslu, kdy s odkazem na tuto smlouvu obviněný prostřednictvím M. H., vyzval dne 19. 2. 2009 společnost EKOLAKY, s.r.o. k zaplacení částky 40.500,- Kč jako údajného poplatku za správu pohledávek a expresního poplatku za žalobu, na což společnost EKOLAKY, s.r.o. nereagovala, neboť výzva nebyla daňovým dokladem, a následně když obviněný zjistil, že společnost TRANZA a.s. zaplatila svůj dluh ve výši 34.618,- Kč přímo na účet společnosti EKOLAKY, s.r.o., vyzval dne 1. 4. 2009 prostřednictvím faktury č. 099028 vystavené M. H., společnost EKOLAKY, s.r.o. k zaplacení této částky do 15. 4. 2009, čemuž tato vyhověla, tuto částku stejně jako částku ve výši 45.963,- Kč, kterou mu předal M. O., jako úhradu dluhu společnosti GALLERIA GARDEN, s.r.o., obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své a nepředal je společnosti EKOLAKY, s.r.o., zbylé pohledávky ani nevymohl, ani nebyly odkoupeny, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti EKOLAKY, s.r.o. se sídlem v A. (pekárna) chtěl způsobit škodu v celkové výši 121.081,- Kč, avšak ve skutečnosti jí způsobil škodu v celkové výši 80.581,- Kč,

20) dne 20. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. L. P., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu pro Ing. L. P. vymůže jeho pohledávky za společností AB PULS spol. s r.o. v celkové výši 603.037,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20. 6. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. v nominální hodnotě i s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, a na základě této smlouvy vylákal prostřednictvím M. H., dne 23. 2. 2009 od Ing. L. P. částku 29.750,- Kč na údajné náklady řízení, kterou použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly uvedené pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. L. P., způsobil škodu ve výši 29.750,- Kč,

21) dne 24. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s B. M., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 101.870,- Kč vymůže pro B. M. jeho pohledávky za J. C. ve výši 580.000,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 24. 6. 2009, tyto od B. M. odkoupí společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, a na základě tohoto slibu vylákal dne 3. 3. 2009 od B. M. prostřednictvím M. H., částku 101.870,- Kč jako údajnou zálohu za vyřízení věci, kterou stejně jako částku 7.000,- Kč, kterou převzal dne 3. 7. 2009 od M. O., jako splátku dluhu od J. C., použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly uvedené pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž B. M., způsobil škodu ve výši 108.870,- Kč,

22) dne 25. 2. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s J. K., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 29.750,- Kč vymůže pro J. K. jeho pohledávku za D. F. ve výši 580.000,- Kč s příslibem, že všechny vymožené platby od dlužníka složí do 14 dnů na účet mandanta, a s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 25. 7. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil J. K. dne 26. 2. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 29.750,- Kč, kterou obviněný stejně jako částku v celkové výši 113.000,- Kč, kterou mu postupně dílem předal M. O., a dílem byla připsána na účet společnosti General Property Investment s.r.o. jako úhrada dluhu od D. F., použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své a nepředal ji J. K., zbytek pohledávky ani nevymohl, ani nebyl odkoupen, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž J. K., způsobil škodu v celkové výši 142.750,- Kč, 23) dne 28. 2. 2008 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od T. P., přihlášku do vzdělávacího programu Rozhodce pro rozhodčí řízení, který obviněný prostřednictvím internetových stránek společnosti General Property Trust, SE a inzerce v médiích nabízel od listopadu 2008, po jehož absolvování bylo zájemcům o studiu slibováno udělení titulu Licensed arbiter LA , a přestože obviněný neměl v úmyslu žádné studium zajišťovat a přestože věděl, že nemá oprávnění k udělování jakýchkoli titulů, vylákal prostřednictvím M. M., od T. P. postupně ve dnech 1. 4. 2009, 4. 5. 2009 a 1. 6. 2009 částku celkem 18.088,- Kč jako údajné školné, žádné studium nezajistil a uvedenou částku si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž T. P., způsobil škodu ve výši 18.088,- Kč,

24) dne 6. 3. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. Š., žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na P. P. o zaplacení částky 296.624,- Kč, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. Š. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, dne 9. 3. 2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M., vylákal částku ve výši 23.800,- Kč na údajné náklady řízení a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. se sídlem ve S. M., H., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

25) dne 13. 3. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. B., žalobu na společnost ABRAWELD s.r.o. o zaplacení částky 319.277,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. B. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 16. 3. 2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M., vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. B., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

26) dne 18. 3. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se se společností R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. M. S., mandátní smlouvu, v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 9.685,- Kč vymůže pro společnost R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. její pohledávku za společností H-OBAL CZ, s.r.o. ve výši 36.176,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 18. 6. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. dne 19. 3. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 9.685,- Kč jako údajnou smluvní odměnu, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. se sídlem v B., K. n., způsobil škodu ve výši 9.685,- Kč,

27) dne 26. 3. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností AUTOGARD spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. M. P., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 47.600,- Kč vymůže pro společnost AUTOGARD spol. s r.o. její pohledávku za společností GATE Kapucintechnika Kft. ve výši 5.981,- EUR s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 26. 8. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za částku 237.159,- Kč, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost AUTOGARD spol. s r.o. dne 30. 3. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 40.000,- Kč a dne 15. 4. 2009 částku 7.600,- Kč jako údajný poplatek za zprostředkování exekuce, správní paušál a vratnou zálohu, které obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti AUTOGARD spol. s r.o. se sídlem v P., N., způsobil škodu ve výši 47.600,- Kč,

28) dne 9. 4. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se se společností KARYS spedice s.r.o. zastoupenou jednatelkou K. K., mandátní smlouvu, v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 23.800,- Kč vymůže pro společnost KARYS spedice s.r.o. její pohledávku za společností CASPED CZ s.r.o. ve výši 31.195,85 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, přičemž K. K. prostřednictvím V. H., utvrzoval v tom, že tak učiní způsobem, že zprostředkuje exekuci na majetek, přestože to neměl v úmyslu, a na základě těchto slibů vylákal prostřednictvím L. M., od společnosti KARYS spedice s.r.o. částku 23.800,- Kč jako údajný správní paušál a vratnou zálohu, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedenou pohledávku do 9. 7. 2009, tuto od společnosti KARYS spedice s.r.o. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za její nominální hodnotu včetně příslušenství, což rovněž neměl v úmyslu, do dnešního dne pohledávku ani nevymohl, ani neodkoupil, dne 25. 5. 2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti KARYS spedice s.r.o. se sídlem ve V. n. M., Z., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

29) dne 15. 4. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se se společností VR - TERM M. s.r.o. zastoupenou jednatelem V. R., smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky společnosti VR - TERM M.s..r.o. za dlužníkem společností Solution for Technologies a.s. ve výši 2.335.885,- Kč s příslušenstvím na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 178.500,- Kč ve prospěch postupníka, v níž se jako postupník zavázal, že nezaplatí-li dlužník postoupené pohledávky do 15. 6. 2009, tyto od společnosti VR TERM Mutěnice s.r.o. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil V. R. dne 16. 4. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 178.500,- Kč, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti VR TERM M. s.r.o. se sídlem v M., D., způsobil škodu ve výši 178.500,- Kč,

30) dne 23. 4. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se s Ing. P. M., smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky Ing. P. M. za dlužníky I. K., J. M., Ľ. Ž., P. P., P. P., J. S., V. M., M. G. a J. I. v celkové výši 140.276,- Kč na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 30.434,- Kč ve prospěch postupníka, v níž se jako postupník zavázal, že, nezaplatí-li dlužník postoupené pohledávky do 23. 10. 2009, tyto od Ing. P. M. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil Ing. P. M. dne 24. 4. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 30.434,- Kč, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. P. M., způsobil škodu ve výši 30.434,- Kč,

31) dne 23. 4. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností TV-marketing T., s.r.o. zastoupenou jednatelem M. V., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 118.685,- Kč vymůže pro společnost TV-marketing T., s.r.o. její pohledávky za společnostmi FARGALIA RESOURCE S.L. ve výši 1.100,- EUR a YURA d.o.o. ve výši 10.796,30 EUR s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 23. 10. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za částku 392.137,- Kč bez DPH, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost TV-marketing T., s.r.o. dne 23. 4. 2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 118.685,- Kč jako údajnou odměnu za provedené služby, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25. 5. 2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H., a dne 1. 9. 2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti TV-marketing T., s.r.o. se sídlem v T. způsobil škodu ve výši 118.685,- Kč,

32) dne 30. 4. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. D., žalobu na společnost Trnavapap s.r.o. o zaplacení částky 1.301.920,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. D. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 15. 7. 2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M., vylákal částku ve výši 58.905,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. D., způsobil škodu ve výši 58.905,- Kč,

33) dne 15. 5. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se smlouvu o postoupení pohledávek se společností SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o., zastoupenou jednatelem M. Š., jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky společnosti SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o. za P. P. ve výši 320.424,- Kč s příslušenstvím na společnost společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), v níž se jako postupník zavázal zaplatit postupiteli za postoupenou pohledávku 75% z veškerých plateb poukázaných mu dlužníkem, což neměl v úmyslu, neboť si platby od dlužníka chtěl ponechat pro vlastní potřebu, a když mu v období od 28. 5. 2009 do 10. 7. 2009, kdy již nebyl jednatelem společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), postupně M. O., předal částku 23.800,- Kč jako platbu dluhu od P. P., ponechal si ji pro vlastní potřebu, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. se sídlem ve S. M., H., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

34) dne 18. 5. 2009 v H. jako jednatel společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o. zastoupenou jednatelem M. Š., v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 35.700,- Kč zajistí zprostředkování exekuce a inkaso pohledávek, které měla společnost Svítidla IM-EX spol. s r.o. za společností JU.MI - Juraj Benko spol. s r.o. ve výši 81.239,78 Kč s příslušenstvím a za PhDr. P. J., CSc. ve výši 130.000,- Kč, což ale neměl v úmyslu, následně dne 20. 5. 2009 vylákal od M. Š. prostřednictvím M. H. a L. M., částku 35.700,- Kč na údajný správní poplatek, kterou použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, žádnou exekuci nezprostředkoval a pohledávky nevymohl, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. se sídlem ve S. M., H., způsobil škodu ve výši 35.700,- Kč,

35) dne 25. 5. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. D., žalobu na P. M. o zaplacení částky 59.627,50 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. D. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, a dne 15. 7. 2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M., vylákal částku ve výši 8.400,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. D., způsobil škodu ve výši 8.400,- Kč,

36) dne 3. 7. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. H., žalobu na společnost Woman & Man Exclusive, s.r.o. o zaplacení částky 400.000,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. H. prostřednictvím J. H., přesvědčoval o opaku, a dne 2. 7. 2009 od něj prostřednictvím L. M., vylákal částku ve výši 33.400,- Kč jako údajný poplatek, správní paušál a 40% příplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. H., způsobil škodu ve výši 33.400,- Kč,

37) dne 7. 7. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od J. T., žalobu na Z. P. o zaplacení částky 162.458,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že uvedená pohledávka byla smlouvou ze dne 1. 4. 2009 postoupena společnosti General Property Investment s.r.o. a přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, a téhož dne od J. T. prostřednictvím M. H., v úmyslu obohatit společnost General Property Trust, SE vylákal částku ve výši 8.400,- Kč jako údajný správní poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž J. T., způsobil škodu ve výši 8.400,- Kč,

38) dne 31. 7. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od J. D., žalobu společnosti CZ Profil, s.r.o. na společnost Stavebniny Global, s.r.o. o zaplacení částky 135.000,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž J. D. prostřednictvím V. H., přesvědčoval o opaku, dne 3. 8. 2009 od společnosti CZ Profil, s.r.o. prostřednictvím M. H., vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti CZ Profil, s.r.o. se sídlem B., způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

39) dne 3. 8. 2009 v H. jako člen představenstva společnosti General Property Trust, SE přijal od M. Z., žalobu společnosti Maso-závod H., spol. s r.o. na společnost PEGAS TRADE, spol. s r.o. o zaplacení částky 2.095.865,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. Z. prostřednictvím A. Š. přesvědčoval o opaku, a dne 4. 8. 2009 od společnosti Maso-závod H., spol. s r.o. prostřednictvím M. H. a L. M., vylákal částku ve výši 77.400,- Kč jako údajný správní poplatek a poplatek za rozhodčí řízení a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti Maso-závod H., spol. s r.o. se sídlem v Č., O., způsobil škodu ve výši 77.400,- Kč,
tj. celkem způsobil škodu ve výši 2.449.739,- Kč,

Za uvedené jednání byl obviněný J. J. odsouzen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 roků. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 73 odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti, a to zákazu výkonu funkce rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb. a výkon funkce statutárního orgánu všech druhů obchodních společností a družstev na dobu 5 roků.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody poškozeným:
1/ E. K., bytem N. m., D. v částce 179.171, Kč,
2/ P. P., bytem H., M. N. V., případně Ch. N. V., O. M. v částce 20.230,-Kč,
3/ firmě RS AQUATECH s.r.o. B., K. n. částku 29.985,-Kč,
4/ firmě AUTOGARD s.r.o. se sídlem P., N., v částce 97.580,-Kč,
5/ firmě Svítidla IM-EX s.r.o. S.-M. v částce 81.900,-Kč,
6/ L. M., bytem S. v částce 351.000,-Kč,
7/ firmě KARYS s.r.o. V. n. M., Z. v částce 44.100,-Kč,
8/ MAR SYSTÉMS s.r.o. H., O. v částce 229.400,-Kč,
9/ E. G., bytem V. v částce 49.000,-Kč,
10/ firmě Dortechnik s.r.o. R., U H. v částce 52.436,-Kč,
11/ R. N., bytem K., S. v částce 23.800,-Kč,
12/ stavební společnosti Kněždub s.r.o. S., J. z P. v částce 119.000,-Kč,
13/ EKOLAKY s.r.o. A.-p. v částce 80.581,-Kč,
14/ Ing. L. P., bytem V. n. V., případně S., K. v částce 29.750,-Kč,
15/ B. M., bytem P., V. n. M. v částce 101.870,-Kč,
16/ J. K., bytem U V., L. v částce 142.750,-Kč,
17/ T. P., bytem D., P., B. p. v částce 18.088,-Kč,
18/ M. B., bytem M., B. v částce 23.800,-Kč,
19/ Ing. P. M., bytem L. v částce 30.434,-Kč,
20/ firmě TV Marketing T., s.r.o., T. v částce 118.685,-Kč,
21/ M. D., bytem L. v částce 67.305,-Kč,
22/ M. H., bytem L., B. v částce 33.400,-Kč,
23/ J. T., bytem L., K. v částce 8.400,-Kč,
24/ firmě CZ Profil s.r.o., se sídlem B., v částce 23.800,-Kč,
25/ firmě Maso-závod H., s.r.o. se sídlem v Č., O. v částce 77.400,-Kč,
26/ Ing. M. Ch., bytem Š. v částce 60.000,-Kč,
27/ VR TERM M., s.r.o., se sídlem D., M., částku ve výši 270.300,-Kč,
28/ R. Š., podnikající pod IČ, se sídlem Ž., částku ve výši 59.500,-Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli RS AQUATECH s.r.o. a poškozený R. Š., odkázáni se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byla poškozená P. K., bytem J. Ch., D., odkazána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Jinak zůstal napadený rozsudek beze změn.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2012, sp. zn. 8 To 393/2011, podal následně obviněný J. J. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že soud prvého stupně rozhodoval za nesprávného obsazení senátu, kdy jedna z přísedících byla vyloučena, poté, co došlo ke změně senátu, nedal souhlas se čtením protokolů z hlavních líčení, kterých se účastnila vyloučená členka senátu. Dále uvedl, že nebyl soudem prvého stupně řádně poučen o svých právech, nebyla mu dána možnost vyjádřit se k důkazu, soud prvého stupně nedostatečně poučil svědky a poškozené, nebylo též řádně rozhodnuto o jeho návrhu na odnětí věci Okresnímu soudu v Hodoníně. Soud prvního stupně rovněž nerozhodl o námitkách obviněného proti protokolaci, nevyhlásil usnesení o skončení dokazování, nezdůvodnil, proč odmítl důkazy navržené obviněným, neudělil obviněnému poslední slovo , pochybil při vyhlašování výroku o vině a o náhradě škody a o náhradě škody rozhodl nesprávně. Obviněný dále namítl, že odvolání proti výše uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podal státní zástupce, který nebyl v rozhodné době činný u příslušného státního zastupitelství. Zmíněné vady, které (s výjimkou posledně zmíněné) předcházely vydání rozsudku soudu prvního stupně, nebyly dle obviněného odstraněny v řízení před soudem druhého stupně, přičemž právě tyto vady mají vliv na nesprávné právní posouzení skutku obviněného.

Obviněný rovněž namítl, že soud prvního stupně nepostupoval v souladu s pravidly stanovenými v § 2 odst. 5 tr. ř., nezjistil tak skutkový stav,
o němž nejsou pochybnosti, ani jeden ze soudů se nevypořádal dostatečně s provedenými důkazy, jak jim ukládá § 125 tr. ř. Soudy se omezily na pouhý popis provedených důkazů, přičemž některé v odůvodnění pominuly. V důsledku toho je dán extrémní nesoulad mezi soudy provedenými důkazy a na jejich základě učiněnými skutkovými zjištěními . Obviněný má za to, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoli o trestný čin nejde.

Soudy dle názoru obviněného rovněž pochybily, jestliže dospěly k závěru, že obviněný jednal v přímém úmyslu, a tento závěr je v extrémním rozporu se skutkovými zjištěními. V řízení před soudy obou stupňů nebylo totiž prokázáno, že obviněný poškozené ubezpečoval o výsledku rozhodčího řízení. Obviněný dále poukázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 9 To 98/2006, na základě kterého dovozuje, že se nedopustil trestné činnosti. Dále v rámci dovolání uvedl, že nebylo prokázáno, zda došlo k obohacení a v jaké výši. Výpovědi svědků si navíc odporují a vzájemně se vyvracejí. Soudy obou stupňů se též nijak nevypořádaly se skutečností, že se trestné činnosti mohly dopustit jiné osoby než obviněný. Dále namítl, že nebyla prokázána existence příčinného vztahu mezi jeho jednáním a vzniklou škodou. Dovolatel uvedl, že nebylo prokázáno, koho uvedl v omyl, jakým způsobem a v čem omyl spočíval, nebylo též prokázáno, že by cosi zamlčoval. Skutkový stav byl nedostatečně zjištěn a již zjištěný skutkový stav byl soudy nesprávně hodnocen.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a aby obviněného zprostil obžaloby, případně přikázal Okresnímu soudu v Hodoníně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého práva a k dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní průběh trestního řízení a dále uvedl, že s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se nelze úspěšně domáhat opravy skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně, ani přezkoumávání správnosti jimi provedeného dokazování. Zásah do skutkových zjištění je možné připustit v určitém rozsahu i v rámci řízení o dovolání, avšak v podstatě jen tehdy, existuje-li extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudu na straně druhé, tzn. v případech, kdy zjištění soudů nemají vůbec žádnou obsahovou vazbu na provedené důkazy, jestliže zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logických způsobů jejich hodnocení, jestliže zjištění soudů jsou pravým opakem toho, co bylo obsahem dokazování apod. Taková situace však v dané věci nenastala.

Při hodnocení správnosti vyslovené hmotněprávní kvalifikace tedy bude nutné zohlednit skutkové závěry, k nimž dospěly soudy činné dříve ve věci a které jsou vyjádřeny zejména v tzv. skutkové větě výroku o vině rozsudku soudu, případně dále rozvedeny a upřesněny v odůvodnění rozhodnutí soudu. Státní zástupce uvedl, že pokud soud zjištěný skutkový stav kvalifikoval jako zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, nikterak nepochybil. Tento zločin spáchá ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe či jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl a způsobí takovým činem značnou škodu, a lze tedy konstatovat, že obviněný svým jednáním naplnil jak subjektivní tak objektivní stránku předmětného zločinu. Nelze tedy v tomto ohledu přisvědčit tvrzení obviněného, že soudem zjištěný skutek není trestným činem.

Pokud jde o další námitky obviněného, většinu z nich nelze pod obviněným deklarovaný dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. vůbec zahrnout. Směřují totiž proti skutkovým zjištěním, či proti údajným procesním pochybením, jež nelze pod daný (ani pod jiný) dovolací důvod podřadit. Kromě toho se s těmito námitkami již vypořádal odvolací soud, na jehož rozsudek lze v tomto směru odkázat.

Závěrem svého vyjádření proto státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné a aby tak učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu zjistil, že většina námitek uváděných obviněným v dovolání byla již uplatňována v předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408). K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud i v případě obviněného J. J.

Zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku značnou škodu. Podle § 138 odst. l tr. zákoníku se značnou škodou rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč.

Skutková zjištění uvedená v bodech I. 1) 39) výroku o vině evidentně naplňují znaky uvedeného zločinu, a to i po subjektivní stránce, k jejímuž naplnění se podle § 13 odst. 2 tr. zákoníku vyžaduje úmyslné zavinění ve vztahu k znakům uvedeným v § 209 odst. l tr. zákoníku.

Pokud jde o skutek uvedený v bodech I. 1) 39) výroku o vině, je subjektivní stránka zločinu podvodu naplněna zjištěním, že obviněný jednal v úmyslu uvedením v omyl jiného obohatit se. Z tohoto hlediska bylo podstatou skutku nabízet prostřednictvím dalších osob subjektům, které měly pohledávky, že jim je za úplatu buď přizná jako rozhodce společnosti PATRICIANA, SE v rámci rozhodčího řízení zahájeného na základě žaloby sepsané podle jím vytvořeného vzoru a vedeného bez souhlasu žalovaných, nebo jim je jménem společnosti General Property Investment, s. r. o. (poté NEWBIE s. r. o. v likvidaci) za úplatu buď do určitého termínu vymůže nebo odkoupí za jejich nominální hodnotu, nic z toho však ve skutečnosti v úmyslu neměl, přičemž kromě toho dále nabízel zajištění různých studijních programů ve snaze vylákat od zájemců peníze za údajné školné. Osoby a společnosti, které se na obviněného obrátily o vydání rozhodčí doložky a dále osoby, kterým obviněný slíbil např. zajištění studia, byly osobami, které obviněný uvedl v omyl, a to ohledně okolnosti, že jim za úplatu jejich pohledávky buď přizná jako rozhodce v rámci rozhodčího řízení nebo jim je za úplatu buď do určitého termínu vymůže nebo odkoupí za jejich nominální hodnotu, popřípadě jim zajistí různé studijní programy. Vezme-li se v úvahu, že v 39 případech byla poškozeným subjektům podvodným jednáním obviněného způsobena škoda ve výši 2.449.739 Kč, je na místě závěr, že skutek je zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.
Mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Hodoníně, z nichž v napadeném rozsudku vycházel také Krajský soud v Brně, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně není žádný extrémní rozpor, a to ani pokud jde o skutková zjištění, z nichž soudy vyvodily naplnění subjektivní stránky zločinu, jímž byl obviněný uznán vinným. Obviněný v rámci své obhajoby uvedl, že jednotliví poškození byli srozuměni jak se vznikem a povahou svých pohledávek vůči dlužníkům, tak se skutečností, zda měli se svými dlužníky uzavřenu příslušnou rozhodčí doložku nebo rozhodčí smlouvu a že působil jako rozhodce a činil kroky v souladu se zákonem. Na těchto tvrzeních byla založena obhajoba obviněného již v původním řízení a soudy se touto obhajobou zabývaly. Soudy provedly obsáhlé dokazování směřující k objasnění jednání obviněného, když skutkové závěry opřely především o výpovědi svědků zástupců poškozených společností, samotných poškozených, zaměstnanců a spolupracovníků obviněného a tyto byly rovněž doplněny listinnými důkazy. Na tomto podkladě soudy zjistily, že obviněný jednal promyšleným způsobem, kterým uváděl v omyl osoby a společnosti, které se na něj obrátily o vydání rozhodčí doložky. Obviněný měl k dispozici pracovníky své firmy, kteří vyhledávali zmíněné osoby či společnosti za účelem zjištění, že tyto mají vůči někomu pohledávku, přičemž jim slibovali věci, které nebyly reálné a které obviněný ani jeho společnost činit nemohl a ani činit nechtěl. Soudy zvážily také celkový rozsah jednání obviněného z toho hlediska, že nebylo pouze ojedinělým či náhodným aktem, ale dlouhodobější činností spočívající ve větším počtu dílčích aktů. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že skutková zjištění soudů mají odpovídající návaznost na důkazy a že tato zjištění jsou výsledkem hodnocení důkazů, které je logické a srozumitelné. Není úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, aby jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, přehodnocoval a vyvozoval z nich nějaké vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy prvního a druhého stupně v rámci hodnocení důkazů jasně, srozumitelně a logicky vysvětlily své hodnotící úvahy, že hodnotily důkazy v souladu s jejich obsahem, že se nedopustily žádné deformace důkazů a ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. To, že obviněný nesouhlasí se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, a že se neztotožňuje se skutkovými zjištěními soudů, není dovolacím důvodem.

Dovolacím důvodem nejsou ani procesní námitky obviněného týkající se toho, že soud prvého stupně rozhodoval za nesprávného obsazení senátu, že poté, co došlo ke změně senátu, nedal souhlas se čtením protokolů z hlavních líčení, kterých se účastnila vyloučená členka senátu, že nebyl soudem prvého stupně řádně poučen o svých právech, nebyla mu dána možnost vyjádřit se k důkazu, soud prvého stupně nedostatečně poučil svědky a poškozené, dále že nebylo řádně rozhodnuto o jeho návrhu na odnětí věci Okresnímu soudu v Hodoníně, nebylo rozhodnuto o námitkách obviněného proti protokolaci, nebylo vyhlášeno usnesení o skončení dokazování, nebylo zdůvodněno, proč soud odmítl důkazy navržené obviněným, obviněnému nebylo uděleno poslední slovo , námitky ohledně pochybení při vyhlašování výroku o vině a o náhradě škody a nesprávného rozhodnutí o náhradě škody a dále, že odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně podal státní zástupce, který nebyl v rozhodné době činný u příslušného státního zastupitelství. Obviněný rovněž soudům vytýkal, že při zjišťování skutkového stavu nepostupovaly podle § 2 odst. 5, § 2 odst. 6 a § 125 odst. 1 tr. ř. Z toho je zřejmé, že obviněný i v této části dovolání ve skutečnosti poukazoval nikoli na porušení hmotného práva, které je dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., nýbrž na porušení procesních ustanovení, které pod tento dovolací důvod nespadá. Mimo rámec dovolacího důvodu podle § 265b odst. l písm. g) tr. ř. jsou rovněž námitky obviněného proti skutkovým zjištěním soudů, z nichž soudy vyvodily naplnění subjektivní a objektivní stránky trestného činu. Obviněný také ve svém dovolání odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 9 To 98/2006, avšak citované rozhodnutí nelze na daný případ vztáhnout.

Je tak možno učinit závěr, že v průběhu daného trestního řízení bylo prokázáno, že obviněný J. J. svým předmětným jednáním naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, příslušný skutek byl bez jakýchkoliv pochybností objasněn, nalézací soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a uložený trest odpovídá všem zákonným kritériím. Nejvyšší soud proto souhlasí se závěry, které učinil v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud. Z odůvodnění rozhodnutí obou soudů vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání obviněného J. J. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2013
Předseda senátu
JUDr. Jiří Pácal