4 Tdo 2/2011
Datum rozhodnutí: 11.01.2011
Dotčené předpisy: § 265k odst. 1,2 tr. ř.4 Tdo 2/2011-20

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. ledna 2011 dovolání obviněného R. P. , proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 50 To 310/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 1 T 138/2009, a rozhodl t a k t o :
I .
Podle § 265k odst. 1 tr. řádu se z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 50 To 310/2010.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265 l odst. 1 tr. řádu se Krajskému soudu v Plzni p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
II .
Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný R. P. do vazby n e b e r e .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech ze dne 4. 5. 2010, sp. zn. 1 T 138/2009, byl obviněný R. P. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona, kterého se dopustil tím, že

ačkoliv byl trestním příkazem Okresního soudu v Klatovech, sp. zn. 3 T 118/2008 ze dne 9. 7. 2008, který nabyl právní moci dne 18. 10. 2008, odsouzen m.j. pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře osmi měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu ve výměře osmnácti měsíců za současného vyslovení dohledu nad obviněným, přesto

1. dne 2. 9. 2009 v době kolem 18.35 hod. vstoupil s úmyslem krást do prodejny OD Billa v ulici J. v R., okr. týž, kde na prodejní ploše odcizil z regálu s alkoholem 2 ks lahví zn. Fernet Stock citrus o objemu 0,5 litru, které uschoval do batohu a následně s takto uschovanými lahvemi alkoholu prošel pokladnou, aniž by je zaplatil a v prostoru za pokladnami byl zadržen pracovníkem ostrahy obchodního domu Billa a odcizením 2 ks lahví alkoholu způsobil společnosti Billa spol. s.r.o., ul. J., R., škodu ve výši 276,- Kč,

2. dne 6. 9. 2009 v 10:15 hodin v B., nám. M. P., odcizil z prodejny Billa 3 ks lahve alkoholu Vodka Puschkin v hodnotě 600,- Kč, 3 ks deodorantu Adidas za 240,- Kč, tedy zboží v celkové hodnotě 840,- Kč ke škodě společnosti Billa spol. s.r.o., provozovna B., nám. M. P., a to tím způsobem, že uvedené zboží odebral z volně přístupných regálů a následně ukryl do svého batohu a prošel pokladním prostorem bez jeho zaplacení, přičemž byl zadržen pracovníkem bezpečnostní agentury .

Označeným rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech byl obviněný R. P. odsouzen podle § 247 odst. 1 za použití § 37a tr. zákona ke společnému trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 1 písm. b) tr. zákona (správně mělo být citováno ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) tr. zákona) zařazen do věznice s dozorem.

Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Berouně ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 8 T 158/2009, u kterého nastaly účinky vyhlášení dne 25. 11. 2009, a který nabyl právní moci dne 4. 12. 2009, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Proti rozsudku Okresního soudu v Rokycanech podal obviněný odvolání, které blíže nezdůvodnil.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 50 To 310/2010, odvolání obviněného podle § 253 odst. 1 tr. řádu zamítl jako opožděně podané.

Obviněný prostřednictvím svého obhájce podal proti usnesení odvolacího soudu ve lhůtě uvedené v ustanovení § 265e tr. řádu dovolání. V něm odkázal na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu s tím, že bylo rozhodnuto o zamítnutí jeho řádného opravného prostředku proti rozsudku, jímž byl uznán vinným a jímž mu byl uložen trest, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku obviněný uvedl, že soud druhého stupně nesprávně dovodil, že jeho odvolání bylo podáno opožděně. Ve skutečnosti bylo odvolání obviněného podáno včas, když bylo dne 25. 5. 2010 předáno k poštovní přepravě. Dle tvrzení dovolatele v důsledku pochybení soudu nebyla uschována obálka, ze které by se dalo rozpoznat, zda bylo odvolání odesláno poštou či doručeno osobně. K dovolání připojil obviněný kopii podacího lístku ze dne 25. 5. 2010 (poslední den lhůty k podání odvolání). S ohledem na vytýkané pochybení dovolatel zastává názor, že jeho odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě a proto nemohlo být zamítnuto jako opožděně podané.

V petitu svého mimořádného opravného prostředku dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni zrušil.

Současně dovolatel požádal, aby předseda senátu soudu prvního stupně přezkoumal, zda není na místě odložit výkon uloženého trestu a aby v souladu s ustanovením § 265h odst. 3 tr. řádu předložil Nejvyššímu soudu spis s návrhem na odklad výkonu trestu. V předkládací zprávě Okresního soudu v Rokycanech ze dne 30. 12. 2010, sp. zn. 1 T 138/2009 není návrh na odklad výkonu trestu podle § 265h odst. 3 tr. řádu obsažen.

K podanému dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství. V tomto vyjádření vyslovil nesouhlas se závěrem Krajského soudu v Plzni, že odvolání obviněného bylo podáno opožděně dne 26. 5. 2010, neboť ve skutečnosti bylo odvolání podáno v souladu se zákonnými pravidly pro počítání a zachování lhůt ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. a) tr. řádu jako poštovní zásilka adresovaná soudu, u něhož mělo být odvolání podáno, již dne 25. 5. 2010, tedy ještě v zákonné osmidenní lhůtě.

S ohledem na tuto skutečnost státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Plzni, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 1 tr. řádu jednak přikázal věc Krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, jednak aby Nejvyšší soud případně podle § 265l tr. řádu rozhodl o vazbě obviněného R. P. Státní zástupce rovněž vyslovil souhlas s projednáním dovolání v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní důvod, o které obviněný dovolání opřel, lze podřadit pod dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu, na který je v dovolání odkazováno. Toto zjištění je základní podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení dovolacím soudem podle ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu je dán v případech, kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g), aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písm. a) až k).

V posuzovaném případě je obsah podaného dovolání s uplatněným dovolacím důvodem v souladu, neboť obviněný namítá nesplnění procesních podmínek pro zamítnutí odvolání soudem druhého stupně podle § § 253 odst. 1 tr. řádu.

Jelikož dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě, osobou oprávněnou a při splnění všech zákonných náležitostí, bylo Nejvyšším soudem věcně přezkoumáno z hlediska opodstatněnosti námitek dovolatele.

Na základě přezkumu správnosti napadeného usnesení Krajského soudu v Plzni dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání obviněného je opodstatněné.

Je nutno přisvědčit základní námitce dovolatele, že soud druhého stupně dospěl k nesprávnému závěru ohledně data podání řádného opravného prostředku. V důsledku této vady odvolací soud pochybil, když odvolání obviněného zamítl jako opožděně podané.

Z obsahu spisu i podaného dovolání je zřejmé, že rozhodující okolností pro posouzení správnosti postupu odvolacího soudu či naopak správnosti námitky dovolatele je skutečnost, zda odvolání bylo obviněným podáno 26. 5. 2010, jak konstatuje Krajský soud v Plzni, nebo zda se tak stalo již 25. 5. 2010, jak tvrdí obviněný.

Z údajů obsažených v trestním spise Okresního soudu v Rokycanech sp. zn. 1 T 138/2009, vyplývá toliko skutečnost, že originál podaného odvolání obviněného na č.l. 92 je opatřen podacím razítkem soudu s uvedením data 26. 5. 2010, času podání 8:30 hod. a poznámky os . Ve spisu chybí poštovní obálka, z níž by bylo možno určit dobu podání odvolání k poštovní přepravě, pokud bylo odvolání odesláno poštou. Odvolací soud tak zřejmě vycházel pouze z výše uvedených údajů podacího razítka, aniž dotazem na podacím oddělení soudu tyto údaje jakkoli jinak verifikoval. Dle názoru Nejvyššího soudu však uvedené okolnosti bez dalšího ověření není možno považovat za údaje natolik průkazné, aby mohly vést k jednoznačnému závěru o nezpochybněném způsobu a času podání opravného prostředku.

Nejvyšší soud nemohl pominout existenci kopie podacího lístku vystaveného poštovním úřadem Rokycany 1, kterou obviněný připojil ke svému mimořádnému opravnému prostředku. S ohledem na skutečnost, že usnesení o zamítnutí odvolání obviněného bylo učiněno v neveřejném zasedání, je zřejmé, že dříve než spolu s dovoláním obviněný tímto podacím lístkem své tvrzení o včasnosti podání svého odvolání doložit nemohl. Z kopie podacího lístku vyplývá, že obviněný odeslal dne 25. 5. 2010 doporučenou zásilku na adresu Okresního soudu v Rokycanech. Ve spise sp. zn. 1 T 138/2009, není k dispozici jiná písemnost odpovídající svým datem údaji na podacím lístku, než právě odvolání obviněného na č.l. 92.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je Nejvyšší soud toho názoru, že rozhodné skutečnosti ohledně data podání odvolání obviněného nebyly odvolacím soudem spolehlivě zjištěny v rozsahu a způsobem, o němž nejsou důvodné pochybnosti a napadené usnesení Krajského soudu v Plzni se tedy neopírá o náležitá skutková zjištění. Proto Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 50 To 310/2010, a podle § 265k odst. 2 tr. řádu rozhodl i o zrušení všech dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Plzni byla věc podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázána, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Krajský soud v Plzni, jemuž byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí, je podle § 265s odst. 1 tr. ř. vázán právním názorem, který Nejvyšší soud vyslovil ve svém rozhodnutí, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil. Krajský soud v Plzni doplní v potřebném rozsahu dokazování ve vztahu k zjištění data podání odvolání obviněným, tzn. průkazným způsobem ověří, zda odvolání obviněného bylo podáno prostřednictvím pošty dne 25. 5. 2010, tedy poslední den zákonné lhůty k podání odvolání, nebo zda bylo podáno osobně až dne 26. 5. 2010 a tedy opožděně. Nové rozhodnutí o odvolání obviněného učiní Krajský soud v Plzni až na podkladě spolehlivého skutkového zjištění, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud u obviněného neshledal žádný z vazebních důvodů ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. řádu, vyslovil podle § 265 l odst. 4 tr. řádu, že se obviněný do vazby nebere.

Za podmínek § 265r odst. 1 písm. b) tr. řádu bylo o zrušení napadeného rozhodnutí a přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí rozhodnuto v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. ledna 2011

Předsedkyně senátu JUDr. Danuše N o v o t n á