4 Tdo 1525/2010
Datum rozhodnutí: 29.12.2010
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.4 Tdo 1525/2010-69

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. prosince 2010 o dovolání obviněné H. M. , proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 7. 2009, sp. zn. 1 To 27/2009, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 5/2008, t a k t o :

Dovolání obviněné H. M. se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. 1 T 5/2008, byla obviněná H. M. uznána vinnou

- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákona (v bodech I/1, 11),
- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona K § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (v bodě I/6),
- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (v bodech I/2, 15),
- pomocí k pokusu k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (v bodech I/4, 5, 7, 9, 13),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (v bodech I/3, 8, 14),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (v bodě I/10),
- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (v bodě I/12),
- pokračujícím trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 5 tr. zákona, dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu dle § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 5 tr. zákona (v bodech II. V.),

kterých se dopustila tím, že

I. obviněná H. M.

společně s hlavní iniciátorkou níže popsaných aktivit, M. H., zemřelou, s cílem obohatit se, v období let 2005 až 2007 ve své kanceláři v B. na ulici D., případně na dalších místech, na podnět žadatelů o úvěr, eventuálně na základě vlastní iniciace takových osob, kompletovala úvěrové spisy s žádostmi o úvěr níže uvedených osob u společnosti MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s., se sídlem B., P. (dále jen MPSS), STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. se sídlem V., P. (dále jen SSČS), případně HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. se sídlem B., P. (dále jen HB), přičemž k takovým žádostem o úvěr zajišťovala a dokládala za žadatele (dílem s jejich vědomím a dílem bez jejich vědomí) různé padělané doklady, nejčastěji potvrzení o výši příjmů takových žadatelů či jejich ručitelů, smlouvy o převodu nemovitostí s padělaným notářským ověřením, faktury mající dokladovat účelovost vynaložení prostředků a další doklady, a to proto, že bez takových padělaných dokladů by žadatelů o úvěr na tento nedosáhli a úvěrové materiály pak předávala M. H., které je prostřednictvím úvěrové poradkyně MPSS a SSČS H. Z. předkládala těmto spořitelnám k realizaci a v těch případech, kdy došlo na podkladě uvedených materiálů k uzavření úvěrových smluv, a kdy byly úvěrové prostředky vyplaceny, pak inkasovala část či veškeré úvěrové prostředky namísto žadatelů o úvěr M. H. a dílem i H. M., to vše ke škodě uvedených stavebních spořitelen a takto:

1) M. G., podepsal dne 28. 6. 2005 v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D., návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 3. 8. 2005 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti byla s vědomím M. G. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami M. G. a ručitelů B. P. a V. R., a na základě těchto a dalších padělaných listin byla dne 30. 8. 2005 uzavřena mezi M. G. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 13. 9. 2005 a 4. 10. 2005 byl M. G. ke škodě MPSS poskytnut úvěr v celkové výši 300.000,- Kč, přičemž M. G. nepoužil úvěr k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k modernizaci bytu, 2) R. J., podepsala dne 7. 9. 2005 v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 10. 10. 2005 a 2. 11. 2005 z tohoto důvodu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 720.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo s vědomím R. J. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami R. J. a na základě těchto a dalších padělaných listin byla v následujících dnech uzavřena mezi R. J. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 20. 10. 2005 a 15. 11. 2005 byl ke škodě MPSS poskytnut R. J. úvěr v celkové výši 720.000,- Kč, přičemž R. J. nepoužila úvěr k účelu, pro který jí byl poskytnut, tedy k modernizaci bytu,

3) L. J., podepsala blíže nezjištěného dne v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 26. 9. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 840.000,- Kč a 150.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí L. J. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami a pracovní smlouva ručitele M. K., a další padělané listiny, avšak poté, co byly obě žádosti o úvěr dne 6. 10. 2005 podány, byly spořitelnou zamítnuty a ke způsobení celkové škody 990.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

4) na jméno M. C., byl na nezjištěném místě a nezjištěnou osobou dne 6. 10. 2005 podepsán návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 6. 10. 2005 bylo z tohoto titulu požádáno o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí M. C. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele D. H. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne13. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

5) J. Z. podepsala nezjištěného dne v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí J. Z. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele J. Z. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 18. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

6) L. D. (rozená Č.), podepsala dne 13. 9. 2005 v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 10. 10. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 240.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí L. D. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami L. D. a na základě této listiny byla dne 26. 9. 2005 uzavřena mezi L. D. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 20. 10. 2005 byl ke škodě MPSS poskytnut L. D. úvěr ve výši 240.000,- Kč,

7) B. S. podepsala nezjištěného dne v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 14. 9. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 450.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí B. S. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná faktura č. 0375072 společnosti Terrabau, s.r.o. L., dokladující údajné náklady za materiál a práci na nemovitosti a na základě této a dalších padělaných listin byla nezjištěného dne uzavřena mezi B. S. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, avšak následně k žádosti B. S. byla smlouva zrušena a ke způsobení škody 450.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

8) P. P. podepsala dne 26. 9. 2005 v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 27. 9. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 1.500.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí P. P. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná smlouva o půjčce mezi A. K. a P. P. s padělaným notářským ověřením a na základě této a dalších padělaných listin byla dne 21. 10. 2005 uzavřena mezi P. P. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, avšak následně spořitelna od této smlouvy odstoupila a ke způsobení škody 1.500.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

9) na jméno J. K. byl nezjištěnou osobou a na nezjištěném místě podepsán nezjištěného dne návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu bylo požádáno o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí J. K. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele P. I. a ručitelky J. K. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 26. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

10) V. C. podepsal dne 15. 8. 2005 v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a téhož dne z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 720.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo s vědomím V. C. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitelky V. C. a na základě těchto listin byla dne 30. 8. 2005 uzavřena mezi V. C. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 21. 10. 2005 byla V. C. ke škodě MPSS poskytnuta první splátka úvěru ve výši 320.000,- Kč a ve zbytku 400.000,- Kč, pak již nikoli, přičemž V. C. nepoužil úvěr k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k modernizaci rodinného domu,

11) J. Z. podepsal nezjištěného dne v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u SSČS a dne 16. 1. 2006 a 2. 2. 2006 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 400.000,- Kč, přičemž k žádosti byly s vědomím J. Z. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženy padělané faktury č. 220100501 společnosti Jonáš, v.o.s. B. a č. 05000133 společnosti K & R c. b. B., dokladující údajné náklady za materiál a práci na nemovitosti a na základě těchto a dalších padělaných listin byla dne 9. 11. 2005 uzavřena mezi J. Z. a SSČS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 9. 2. 2006 byl J. Z. poskytnut ke škodě SSČS úvěr ve výši 400.000,- Kč, přičemž J. Z. nepoužil úvěr k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k rekonstrukci rodinného domu,

12) J. Z. podepsal dne 5. 8. 2005 v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 13. 8. 2005 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 1.040.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo s vědomím J. Z. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami a pracovní smlouva J. Z. a na základě těchto a dalších padělaných listin byla dne 6. 10. 2005 uzavřena mezi J. Z. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření a dne 19. 10. 2005 byla poskytnuta J. Z. ke škodě MPSS právní splátka úvěru ve výši 640.000,- Kč, přičemž J. Z. nepoužil úvěr k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k rekonstrukci rodinného domu,

13) M. J. podepsal nezjištěného dne v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 450.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí M. J. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná smlouva o půjčce ze dne 10. 10. 2005 včetně padělaného notářského ověření mezi M. V. a M. J. na částku 450.000,- Kč a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 17. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 450.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

14) M. B. podepsala dne 23. 9. 2005 v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavební spoření u MPSS a téhož dne z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 920.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí M. B. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná smlouva o půjčce ze dne 15. 9. 2005 včetně padělaného notářského ověření mezi M. V. a M. B. na částku 700.000,- Kč a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 5. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 920.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

15) J. H. podala dne 1. 12. 2006 u HB návrh na uzavření o úvěru, přičemž k návrhu byl s vědomím J. H. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložen padělaný doklad o příjmu J. H. u společnosti Krahüt, s.r.o, S. a na základě tohoto a dalších padělaných dokladů byla dne 8. 1. 2007 mezi J. H. a HB v sídle uvedené banky uzavřena smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru, na jejímž podkladě byl 11. 1. 2007 ke škodě HB úvěr ve výši 2.200.000,- Kč J. H. poskytnut, přičemž tato úvěr nepoužila k účelu, pro který jí byl poskytnut, tedy k nákupu nemovitosti,

II. obviněná H. M. a obviněný J. M.

po předchozí vzájemné domluvě spočívající v tom, že obviněná H. M. pod příslibem snadného výdělku nabídla obviněnému J. M. uzavření úvěrové smlouvy na podkladě padělaných dokladů, které následně zajistila a zkompletovala úvěrový spis, obviněný J. M. dne 16. 7. 2007 za aktivní účasti obviněné H. M. uzavřel v sídle Hypoteční banky, a.s., P., B. (dále jen poškozený) s poškozeným smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 3.000.000,- Kč, přičemž s vědomím obviněného J. M. připojila obviněná H. M. k úvěrovému spisu padělané potvrzení o výši jeho příjmu u společnosti Maarsen, s.r.o. M., ač v této společnosti nikdy nepracoval a padělanou kupní smlouvu o převodu nemovitosti mezi P. N. a obviněným J. M. ze dne 7. 6. 2007, na základě uvedeného byl dne 26. 7. 2007 úvěr ve výši 2.700.000,- Kč ke škodě poškozeného poskytnut a zinkasován stejnými osobami jako pod bodem I., přičemž J. M. nepoužil úvěr k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k nákupu a rekonstrukci nemovitosti,

III. obviněná H. M. a obviněný M. H.

po předchozí vzájemné domluvě spočívající v tom, že obviněná H. M. pod příslibem snadného výdělku nabídla obviněnému M. H. možnost uzavření úvěrových smluv na podkladě padělaných dokladů, které následně zajistila a společně s M. H. zkompletovala úvěrové spisy, obviněný M. H. dne 28. 11. 2006 za aktivní účasti obviněné H. M. uzavřel v pobočce Hypoteční banky, a.s., P., B. v B. na M. náměstí (dále jen poškozený) s poškozeným smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 2.200.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 1.590.000,- Kč, přičemž s vědomím obviněného M. H. připojila obviněná H. M. k úvěrovému spisu padělané potvrzení o výši jeho příjmu u společnosti Krahüt, s.r.o., S., ač v této společnosti nikdy nepracoval a padělanou kupní smlouvu ze dne 13. 10. 2006 o převodu nemovitosti mezi R. J. a M. H. a smlouvu ze dne 22. 12. 2006 o uzavření budoucí smlouvy o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu a na základě uvedeného byl dne 4. 12. 2006 úvěr ve výši 2.200.000,- Kč a dne 9. 1. 2007 ve výši 1.590.000,- Kč, tedy v celkové výši 3.790.000,- Kč ke škodě poškozeného poskytnut a zinkasován stejnými osobami jako pod bodem I., přičemž M. H. nepoužil úvěry k účelu, pro který mu byly poskytnuty, tedy k nákupu nemovitosti a k úhradě členského podílu,

IV. obviněná H. M. a obviněný J. K.

po předchozí vzájemné domluvě spočívající v tom, že obviněná H. M. pod příslibem snadného výdělku nabídla obviněnému J. K. možnost uzavření úvěrové smlouvy na podkladě padělaných dokladů, které následně zajistila a zkompletovala úvěrový spis, obviněný J. K. dne 7. 9. 2007 za aktivní účasti obviněné H. M. uzavřel v sídle Hypoteční banky, a.s., P., B. (dále jen poškozený) s poškozeným smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 3.000.000,- Kč, přičemž s vědomím obviněného J. K. připojila obviněná H. M. k úvěrovému spisu padělané potvrzení o výši jeho příjmu ve společnosti Maarsen, s.r.o. M., ač v této společnosti nikdy nepracoval a padělanou kupní smlouvu ze dne 4. 4. 2007 o převodu nemovitosti mezi A. K. a obviněným J. K. a na základě uvedeného byl následně úvěr ve výši 3.000.000,- Kč ke škodě poškozeného poskytnut a zinkasován stejnými osobami jako pod bodem I., přičemž J. K. nepoužil úvěr k účelu, pro který byl poskytnut, tedy k nákupu nemovitosti,

V. obviněná H. M. a obviněný R. K.

po předchozí vzájemné domluvě spočívající v tom, že obviněná H. M. pod příslibem snadného výdělku nabídla obviněnému R. K. možnost uzavření úvěrové smlouvy na podkladě padělaných dokladů, které následně zajistila a zkompletovala úvěrový spis, obviněný R. K. dne 28. 6. 2007 za aktivní účasti obviněné H. M. uzavřel v sídle Hypoteční banky, a.s., P., B. (dále jen poškozený) s poškozeným smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž s vědomím obviněného R. K. připojila obviněná H. M. k úvěrovému spisu padělané potvrzení o výši jeho příjmu u společnosti BRH stav, s.r.o. B., ač v této společnosti nikdy nepracoval a padělanou kupní smlouvu ze dne 16. 5. 2007 o převodu nemovitosti mezi M. K. a obviněným R. K. a na základě uvedeného byl dne 11. 7. 2007 úvěr ve výši 1.000.000,- Kč ke škodě poškozeného poskytnut a zinkasován stejnými osobami jako pod bodem I., přičemž R. K. nepoužil úvěr k účelu, pro který byl poskytnut, tedy k nákupu nemovitosti,

a takto obviněná H. M. jednáním uvedeným pod body II. V. způsobila Hypoteční bance, a.s., P., B. celkovou škodu 10.490.000,- Kč, přičemž k další škodě ve výši 300.000,- Kč její jednání směřovalo, avšak škoda nevznikla.

Za veškeré výše uvedené účastenství ve formě pomoci k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 250b popsané pod body I/1-15 výše označeného rozsudku a za sbíhající se trestné činy úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona, poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zákona, podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona, padělání veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zákona, úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona a § 250b odst. 1 tr. zákona z rozsudků Městského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 12 T 29/2007, Městského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 10 T 257/2006 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 11 T 27/2008 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 7 To 490/2008 byla obviněná H. M. odsouzena podle § 250b odst. 4 tr. zákona za použití § 10 odst. 2 tr. zákona a § 35 odst. 2 tr. zákona k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, za současného zrušení výroků o trestu z rozsudků Městského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 12 T 29/2007, Městského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2007 sp. zn. 10 T 257/2006 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 11 T 27/2008 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2008 sp. zn. 7 To 490/2008, jakož i všech dalších rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla pokladu.

Pro výkon tohoto trestu byla obviněná podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazena do věznice s ostrahou.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zákona jí byl uložen trest propadnutí věci, a to jednoho kusu osobního počítače vydaného dne 10. 9. 2007 v rámci domovní prohlídky u obviněné H. M.

Dále byla obviněná H. M. odsouzena za výše uvedený pokračující trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 5 tr. zákona popsaný pod body II. - V. tohoto rozsudku podle § 250b odst. 5 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, pro jehož výkon byla podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazena do věznice s ostrahou.

Naproti tomu byla obviněná H. M. tímto rozsudkem podle § 226 písm. c) tr. řádu zproštěna obžaloby Krajského státního zástupce v Brně ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. 1 Zt 515/2007 pro skutky popsané pod body IA/6, IA/10, IB/2, IC/1, ID/1, ID/3, IE/2, IF/1 a IV/1 obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že tyto skutky spáchala obviněná.

Podle § 229 odst. 3 tr. řádu byla poškozená Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s., B., P., odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Na základě včas podaného odvolání obviněné H. M. Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 23. 7. 2009, sp. zn. 1 To 27/2009,

I. podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. d), odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek částečně zrušil ve výroku o vině

- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákona (bod I/1),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/3),
- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (bod I/4),
- pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákona (bod I/5),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (bod I/9),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (bod I/13),
- pomocí k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/14),

ve výroku o souhrnném trestu uloženém za trestnou činnost popsanou pod body I/1-15 napadeného rozsudku a sbíhající se trestné činy a

ve výroku o trestu uloženém za trestnou činnost popsanou pod body II.-V. napadeného rozsudku.

II. Podle § 259 odst. 3 tr. řádu Vrchní soud v Olomouci znovu rozhodl tak, že obviněnou H. M. shledal vinnou, že

společně s hlavní iniciátorkou níže popsaných aktivit, M. H., zemřelou, s cílem obohatit se, v období let 2005 až 2007 ve své kanceláři v B. na ulici D., případně na dalších místech, na podnět žadatelů o úvěr, eventuálně na základě vlastní iniciace takových osob, kompletovala úvěrové spisy s žádostmi o úvěr níže uvedených osob u společnosti MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s., se sídlem B., P. (dále jen MPSS), STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. se sídlem V., P. (dále jen SSČS), případně HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. se sídlem B., P. (dále jen HB), přičemž k takovým žádostem o úvěr zajišťovala a dokládala za žadatele (dílem s jejich vědomím a dílem bez jejich vědomí) různé padělané doklady, nejčastěji potvrzení o výši příjmů takových žadatelů či jejich ručitelů, smlouvy o převodu nemovitostí s padělaným notářským ověřením, faktury mající dokladovat účelovost vynaložení prostředků a další doklady, a to proto, že bez takových padělaných dokladů by žadatelů o úvěr na tento nedosáhli a úvěrové materiály pak předávala M. H., která je prostřednictvím úvěrové poradkyně MPSS a SSČS H. Z. předkládala těmto spořitelnám k realizaci a v těch případech, kdy došlo na podkladě uvedených materiálů k uzavření úvěrových smluv, a kdy byly úvěrové prostředky vyplaceny, pak inkasovala část či veškeré úvěrové prostředky namísto žadatelů o úvěr M. H. a dílem i H. M., to vše ke škodě uvedených stavebních spořitelen a takto:

1) M. G., podepsal dne 28. 6. 2005 v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D., návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 3. 8. 2005 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti byla s vědomím M. G. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami M. G. a ručitelů B. P. a V. R., a na základě těchto a dalších padělaných listin byla dne 30. 8. 2005 uzavřena mezi M. G. a MPSS smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření na částku 300.000,- Kč a dne 13. 9. 2005 a 4. 10. 2005 byl M. G. ke škodě MPSS poskytnut úvěr v celkové výši 294.541,50 Kč, který M. G. řádně splácel, avšak nepoužil k účelu, pro který mu byl poskytnut, tedy k modernizaci bytu,
3) L. J., podepsala blíže nezjištěného dne v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření poskytnutí úvěru ve výši 840.000,- Kč a 150.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí L. J. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami a pracovní smlouva ručitele M. K. a další padělané listiny, avšak poté, co byly obě žádosti o úvěr dne 6. 10. 2005 podány, byly spořitelnou zamítnuty a ke způsobení celkové škody 990.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo, 4) na jméno M. C., byl na nezjištěném místě a nezjištěnou osobou dne 6. 10. 2005 podepsán návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 6. 10. 2005 bylo z tohoto titulu požádáno o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí M. C. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele D. H. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 13. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,
5) J. Z. podepsala nezjištěného dne v kanceláři obviněné H. M. v B. na ulici D. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti bylo bez prokázaného vědomí J. Z. a za aktivní účasti obviněné H. M. doloženo padělané potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele J. Z. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 18. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,
9) na jméno J. K. byl nezjištěnou osobou a na nezjištěném místě podepsán nezjištěného dne návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu bylo požádáno o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí J. K. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná potvrzení o zaměstnání s výplatními páskami ručitele P. I. a ručitelky J. K. a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 26. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 300.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,

13) M. J. podepsal nezjištěného dne v kanceláři M. H. v B. na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u MPSS a dne 14. 10. 2005 z tohoto titulu požádal o poskytnutí úvěru ve výši 450.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí M. J. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná smlouva o půjčce ze dne 10. 10. 2005 včetně padělaného notářského ověření mezi M. V. a M. J. na částku 450.000,- Kč a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 17. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 450.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo,
14) M. B. podepsala dne 23. 9. 2005 v kanceláři M. H. v B.na ulici R. návrh na uzavření smlouvy o stavební spoření u MPSS a téhož dne z tohoto titulu požádala o poskytnutí úvěru ve výši 920.000,- Kč, přičemž k žádosti byla bez prokázaného vědomí M. B. a za aktivní účasti obviněné H. M. doložena padělaná smlouva o půjčce ze dne 15. 9. 2005 včetně padělaného notářského ověření mezi M. V. a M. B. na částku 700.000,- Kč a další padělané listiny, avšak poté, co byla žádost o úvěr dne 5. 10. 2005 podána, byla spořitelnou zamítnuta a ke způsobení škody 920.000,- Kč, k níž jednání směřovalo, tak nedošlo.
Tím obviněná H. M. spáchala

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona (bod I/1),

- přípravu k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 7 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/3),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1 tr. zákona (bod I/4),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1 tr. zákona (bod I/5),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1 tr. zákona (bod I/9),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1 tr. zákona (bod I/13),

- přípravu k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 7 odst. 1, § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/14).


Za to a též za odvoláním nezměněnou

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/2),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (bod I/6),

- pomoc k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona (bod I/7),

- pomoc k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/8),

- pomoc k pokusu trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/10),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákona (bod I/11),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona (v bodě I/12),

- pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona (bod I/15),

jakož i za sbíhající se

- trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona a padělání veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zákona, kterými byla pravomocně uznána vinnou rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2007 sp. zn. 12 T 29/2007,

- trestné činy úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona a poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zákona, kterými byla pravomocně uznána vinnou rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 10 T 257/2006,

- trestné činy úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 3 tr. zákona a úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zákona, kterými byla pravomocně uznána vinnou rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 11 T 27/2008, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 7 To 490/2008, byl obviněné H. M. uložen podle § 250b odst. 4 za použití § 35 odst. 2 tr. zákona souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců, pro jehož výkon byla podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazena do věznice s ostrahou.

Současně byl zrušen výrok o souhrnném trestu, který jí byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 7 To 490/2008.

Dále byl obviněné H. M. za odvoláním nezměněný trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 2, odst. 5 tr. zákona (body II.-V.), jakož i za sbíhající se pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákona, kterou byla pravomocně uznána vinnou rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2009. sp. zn. 5 T 202/2008, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 8 To 148/2009,

podle § 250b odst. 5 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zákona uložen trest odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byla podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazena do věznice s ostrahou.

Současně byl zrušen výrok o trestu uložený obviněné rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 8 To 148/2009.

Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Prostřednictvím svého obhájce podala obviněná ve lhůtě uvedené v ustanovení § 265e tr. řádu proti označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci dovolání, ve kterém vznesla výhrady vůči výroku o vině i vůči výroku o trestu, a to s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku obviněná především vytkla soudům obou stupňů, že nevzaly náležitě v potaz skutečnost, že ona sama trestnou činnost nijak neiniciovala, ve struktuře osob podílejících se na spáchání jednotlivých trestných činů nebyla tím subjektem, který by rozhodujícím dílem přispěl ke spáchání trestného činu a že stále jednala tak, jak jí bylo přikazováno M. H. Dle dovolatelky soud při hodnocení důkazů neposuzoval roli zemřelé M. H. a pouze konstatoval, že byla hlavní iniciátorkou trestné činnosti, přičemž bez důkladného hodnocení jednání M. H. jako hlavní pachatelky je celkové hodnocení průběhu trestné činnosti všech osob neúplné a nevyvážené. Dovolatelka má za to, že byla potrestána i za M. H.

Dle další námitky dovolatelky zůstalo nevyhodnoceno i její tvrzení, že byla M. H. současně i vydírána s tím, že M. H. manipulovala s nevyplněnou směnkou, kterou obviněná podepsala a po obviněné v konkrétních situacích požadovala uhrazení částek daleko vyšších, než činil její skutečný dluh.

Pokud jde o uložený trest, dovolatelka uvedla, že byla souběžně trestána i Městským soudem v Brně pro řadu dalších skutků, Vrchní soud v Olomouci při ukládání souhrnného trestu samozřejmě věděl i o těchto dalších případech. Dovolatelka však poukázala v této souvislosti na to, že konečná výše jí uloženého trestu je odrazem právě i toho, že byla postupně trestána samostatnými rozsudky Městského soudu v Brně a tato skutečnost se zřejmě odrazila i ve svém důsledku v celkové výši uloženého trestu. Dovolatelka rovněž namítla, že jí nebyla přiznána výrazná polehčující okolnost, a to její doznání a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Závěrem dovolatelka uvedla, že soudy obou stupňů se nedostatečně zabývaly okolnostmi, které byly vytýkány již v podaném odvolání.

V petitu svého dovolání obviněná navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek soudu druhého stupně a dále aby postupoval podle § 265l tr. řádu.Kromě toho požádala, aby byl podle § 265o tr. řádu odložen výkon napadeného rozhodnutí. K tomuto požadavku nebyl Nejvyššímu soudu spolu s dovoláním a trestním spisem předložen příslušný návrh předsedy senátu soudu prvního stupně podle § 265h odst. 3 tr. řádu.

K obsahu podaného dovolání se písemně vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství. Konstatoval, že dovolání je sice podáno s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, ve skutečnosti však uplatněné námitky směřují výlučně proti hodnocení provedených důkazů. Nejde tedy o námitky proti právnímu posouzení skutku či jinému hmotně právnímu posouzení a ve věci nelze shledat ani žádné extrémní rozpory mezi skutkovými zjištěními a z nich vyvozenými právními závěry.

Pokud jde o námitky obviněné ve vztahu k uloženému trestu, státní zástupce upozornil, že námitky proti trestu z hlediska jeho druhu, výše či způsobu výkonu lze napadnout prakticky toliko z důvodů uvedených v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu.V tomto ustanovení vymezenými vadami však napadené rozhodnutí zjevně netrpí a takové vady ani nejsou dovoláním namítány.

Státní zástupce s ohledem na svoje stanovisko navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, a to dle ust. § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé a směřuje proti rozsudku, jímž byla obviněná uznána vinnou a uložen jí trest. Obviněná je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní důvody, o které obviněná své dovolání opřela, lze podřadit pod dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, na který je v dovolání odkazováno. Toto zjištění je základní podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení dovolacím soudem podle ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán v případech, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných norem hmotného práva, nikoli z hlediska procesních předpisů. S poukazem na uvedený dovolací důvod není tedy možné domáhat se přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. To znamená, že dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohlo dle zásad bezprostřednosti a ústnosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by taxativně velmi úzké vymezení dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

V projednávaném případě dovolatelka sice formálně uplatnila dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, v samotném obsahu svého mimořádného opravného prostředku však napadla toliko hodnocení provedených důkazů soudem a také přísnost uloženého trestu. Dovolatelka v celém obsahu svého mimořádného opravného prostředku neuvedla nic, co by bylo možno považovat za námitku proti nesprávnému právnímu posouzení skutku či jinému nesprávnému hmotně právnímu posouzení. Znamená to, že nezaložila svůj mimořádný opravný prostředek na hmotně právních důvodech předpokládaných v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, přestože na tento dovolací důvod formálně odkázala. Z celého obsahu dovolání obviněné vyplývá, že se obviněná výlučně domáhá přehodnocení (revize) soudem učiněných skutkových závěrů o jejím podílu na trestné činnosti a závěrů o výši trestu. Námitky tohoto druhu pod shora uplatněné dovolací důvody, jakož ani pod žádné jiné ze zákonných dovolacích důvodů, podřadit nelze. Nejvyšší soud kromě toho shodně s výše uvedeným upozorněním státního zástupce konstatuje, že pokud obviněná vznesla výhrady vůči uloženému trestu, pak ani tyto výhrady nejsou s použitým dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu v souladu, neboť v řízení o dovolání lze zásadně vznášet námitky proti trestu s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu, což však dovolatelka neučinila, přičemž vadami sledovanými tímto ustanovením tr. řádu ani napadené rozhodnutí netrpí.

Uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu neumožňuje v této trestní věci přezkoumání dovolacím soudem ani z toho důvodu, že by ve věci existoval extrémní nesoulad mezi zjištěnými skutkovými skutečnostmi a právními závěry soudu. V posuzované věci odpovídá právní hodnocení zjištěného skutku spolehlivě zjištěným skutkovým okolnostem a dovolatelce nelze dát za pravdu v jejích výhradách, že v řízení byly pominuty námitky obhajoby.

Závěrem Nejvyšší soud považuje za důležité připomenout, že z hlediska Ústavy České republiky, jakož i z hlediska základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, případně mezinárodněprávních smluv, kterými je Česká republika vázána, není nijak upraveno právo na přezkum rozhodnutí o odvolání v rámci dalšího řádného či dokonce mimořádného opravného prostředku. Zákonodárce tak mohl z hlediska požadavků ústavnosti věcné projednání dovolání omezit v rovině obecného práva stanovením jednotlivých zákonných dovolacích důvodů, jejichž existence je pro přezkum pravomocného rozhodnutí v dovolacím řízení nezbytná. Není-li existence dovolacího důvodu Nejvyšším soudem zjištěna, není dána ani jeho zákonná povinnost dovolání věcně projednat (srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 651/02, III. ÚS 296/04, apod.)

Dovolatel je v souladu s § 265f odst. 1 tr. řádu na jedné straně povinen jednak odkázat v dovolání na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) l ) tr. řádu, přičemž na druhé straně musí obsah konkrétně uplatněných dovolacích důvodů odpovídat důvodům předpokládaným v příslušném ustanovení zákona.V opačném případě nelze dovodit, že se dovolání opírá o důvody § 265b odst. 1 tr. řádu, byť je na příslušné zákonné ustanovení formálně odkazováno (srov. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, IV. ÚS 73/03, III. ÚS 688/05).

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že podané dovolání nebylo podáno z důvodů uvedených v zákoně, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněné H. M. odmítá, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kriterií uvedených v ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Pokud jde o požadavek dovolatelky na odklad výkonu uloženého trestu, pak vzhledem k odmítnutí tohoto dovolání a s ohledem na skutečnost, že nebyl podán návrh dle § 265h odst. 3 tr. řádu, nebyly shledány důvody k takovému rozhodnutí.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný
prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).V Brně dne 29. prosince 2010


Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á