4 Tdo 1497/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku, § 206 odst. 1,3 tr. zákoníku4 Tdo 1497/2016-39

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 11. 2016 o dovolání obviněného R. Š. , proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 3 To 656/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 32 T 137/2014, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 32 T 137/2014, byl obviněný R. Š. uznán vinným ze spáchání přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, kterých se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že:

1. poté, co dne 20. 9. 2002, v P., jako předseda představenstva, jednající za společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., se sídlem H. Kvapilové 423/5, České Budějovice, IČ: 26018039 (nyní v konkursu, se sídlem Hlinská 2, České Budějovice), s předmětem podnikání mimo jiné též koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, projektování elektrických zařízení, uzavřel, jako kupující, se společností ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, IČ: 45309621, jako prodávajícím, kupní smlouvu na koupi svítidel dle nabídky prodávajícího na základě jednotlivých objednávek, za současně sjednané výhrady vlastnictví k dodávanému zboží, s jeho přechodem na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (§ 445 tehdy účinného zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. V. kupní smlouvy), v době od 31. 3. 2010 do 8. 2. 2011 odebral jménem společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., různé zboží postupně na jednotlivé faktury takto: faktura č. datum zdanitelného plnění datum splatnosti částka k úhradě
12. 31. 3. 2010 31. 5. 2010 11.457 Kč
25. 21. 6. 2010 20. 8. 2010 384 Kč
28. 13. 7. 2010 13. 9. 2010 1.715 Kč
35. 8. 2. 2011 11. 4. 2011 118.689 Kč

kdy s tímto zbožím dále nakládal, když jednal za společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., jako by byl jeho vlastníkem, se záměrem si takto odebrané zboží ponechat a i přes sjednanou výhradu vlastnictví k takto odebranému zboží s ním naložit ve prospěch společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., které nakonec také v rámci podnikatelské činnosti společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., spojené s plněním zakázek, užil, přičemž kupní cenu za takto odebrané zboží ve lhůtě splatnosti ani následně společnosti ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, neuhradil, a tímto jednáním způsobil společnosti ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, IČ: 45309621 škodu ve výši nejméně 132.245 Kč;

2. jako předseda představenstva jednající za společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., se sídlem H. Kvapilové 423/5, České Budějovice, IČ: 26018039 (nyní v konkursu, se sídlem Hlinská 2, České Budějovice), s předmětem podnikání mimo jiné též koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, projektování elektrických zařízení, vědom si - na základě účetních výkazů za rok 2010, a to rozvahy k 31. 12. 2010, sestavené ke dni 3. 6. 2011, a přílohy účetní závěrky sestavené ke dni 27. 5. 2011, a nejpozději ke dni 21. 6. 2011 z přiznání k dani z příjmů právnických osob společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., za období roku 2010 - že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., nemůže své závazky ve lhůtě splatnosti hradit, a tedy že se nachází ve stavu úpadku dle ustanovení ust. § 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jelikož má více věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopna plnit, a to nejméně závazky vůči následujícím subjektům:

- Ing. P. K., s místem podnikání Hrdličkova 2173/10, Praha 11, IČ: 14980916, závazek ve výši 79.995 Kč, splatný dne 26. 9. 2010,
- BRILUM.CZ s. r. o., se sídlem Masná 27/9, Trnitá, Brno, IČ: 26279606, závazek ve výši 1.111 Kč, splatný 6. 5. 2010, dále závazek ve výši 11.897 Kč, splatný dne 23. 7. 2010, resp. závazek ve výši 32.498 Kč, splatný dne 23. 7. 2010,
- J. Č., s místem podnikání Kozí 916/5, Praha 1, IČ: 63657627, závazek ve výši 399.999,80 Kč, splatný dne 10. 9. 2010,
- ETNA spol. s r. o., se sídlem Újezd 19/409, Praha 1, IČ: 45309621, závazek ve výši 11.457 Kč, splatný dne 31. 5. 2010, další závazek ve výši 384 Kč, splatný dne 20. 8. 2010, resp. ve výši 1.715 Kč, splatný dne 13. 9. 2010,
- GLASS - METAL, spol. s r. o. se sídlem Brniště 43/1, IČ: 47284455, závazek ve výši 15.000 Kč, splatný dne 6. 8. 2010,
- VOP CZ, s. p., se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, IČ: 493, závazek ve výši 17.731 Kč, splatný 28. 4. 2008, resp. další závazek ve výši 17.731 Kč, splatný dne 2. 6. 2008, a současně si vědom toho, že společnost není schopna ze svého krátkodobého finančního majetku uhradit závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti s tím,
že dne 8. 3. 2011 nabyl splatnosti dosud neuhrazený závazek ve výši 1.190.000 Kč vůči společnosti INSTALACE Praha, spol. s r. o., se sídlem Truhlářská 9, Praha, IČ: 45804371, vyplývající z dobropisu č. 11110231, vystaveného dne 22. 2. 2011,
že dne 9. 6. 2011 uznal závazek ve výši 1.522.424,10 Kč vůči společnosti BEGHELLI - ELPLAST, a. s. se sídlem Poříčí 3a, Brno-Poříčí, IČ: 46347909, vyplývající z neuhrazených faktur za odebrané zboží, a uzavřel dohodu o jeho úhradě, přičemž společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., se zavázala svůj závazek uhradit v 11 splátkách po 150.000 Kč, když poslední splátka měla být hrazena ve výši 22.424,10 Kč, s daty splatnosti jednotlivých splátek ve dnech 13. 6. 2011, 27. 6. 2011, 11. 7. 2011, 25. 7. 2011, 8. 8. 2011, 22. 8. 2011, 5. 9. 2011, 19. 9. 2011, 3. 10. 2011, 17. 10. 2011 a dne 31. 10. 2011, načež uhradila pouze částku 150.000 Kč, tedy do současné doby dluží společnosti BEGHELLI ELPLAST, a. s. za odebrané zboží částku ve výši 1.372.424,10 Kč,
že dne 27. 4. 2011 uzavřel se společností OSRAM Česká republika s. r. o., se sídlem Zahradní 1442/46, Bruntál, IČ: 25863321, dohodu o splacení dluhu ve výši 2.725.355,50 Kč, který se společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., zavázala uhradit ve čtyřech splátkách, konkrétně do 30. 5. 2011 se zavázala uhradit 1.000.000 Kč, do 31. 8. 2011 se zavázala uhradit 800.000 Kč, do 30. 11. 2011 se zavázala uhradit dalších 800.000 Kč, a do 31. 12. 2011 se zavázala uhradit 125.355,50 Kč, přičemž do 30. 5. 2011 byla uhrazena první splátka, částečně byla uhrazena také splátka druhá, avšak do současné doby zbývá uhradit 1.324.658 Kč, a že už ke dni 31. 5. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích, konkrétně elektronický platební rozkaz č. j. 15 EC 222/2011-7 ze dne 2. 5. 2011, o zaplacení částky 66.282,44 Kč s příslušenstvím, a to témuž věřiteli, který nebyl do současné doby plně uspokojen,
tak i přes tyto skutečnosti, vědom si také toho, že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., nebude schopna ve lhůtě splatnosti uhradit ani následně objednané služby a zboží, dopustil, aby společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., přijala nové závazky tak, že objednala a odebrala zboží a služby od různých dodavatelů, nejméně v době od 22. 6. 2011, následujícím způsobem:
A. od společnosti ASPERA, spol. s r. o., se sídlem Rudolfov-Dubičné 104, IČ: 13497774, odebrala v tomto období zboží, resp. služby vyfakturované takto: - faktura vystavená dne 22. 6. 2011, na částku 9.610 Kč včetně DPH, splatná dne 20. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 9.610 Kč,
- faktura vystavená dne 28. 7. 2011, na částku 700 Kč včetně DPH, splatná dne 26. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 700 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 8. 2011, na částku 54.531 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 54.531 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 8. 2011, na částku 796 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 796 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 4.901 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 4.901 Kč,
- faktura vystavená dne 2. 9. 2011, na částku 4.368 Kč včetně DPH, splatná dne 1. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 4.368 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 171.124 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 171.124 Kč,
- faktura vystavená dne 9. 9. 2011, na částku 22.747 Kč včetně DPH, splatná dne 8. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 22.747 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 41.091 Kč včetně DPH, splatná dne 11. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 41.091 Kč,
- faktura vystavená dne 26. 9. 2011, na částku 36.869 Kč včetně DPH, splatná dne 25. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 36.869 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 9. 2011, na částku 2.393 Kč včetně DPH, splatná dne 18. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 2.393 Kč,
tudíž po dni 22. 6. 2011 odebrala a neuhradila zboží a služby v celkové částce nejméně 349.130 Kč, a tímto jednáním obviněný způsobil společnosti ASPERA, spol. s r. o., se sídlem Rudolfov-Dubičné 104, IČ: 13497774, škodu ve výši 349.130 Kč,

B. od společnosti DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., se sídlem Podolí 30, Nehvizdy, IČ: 47549459, odebrala v tomto období zboží, resp. služby vyfakturované takto:
- faktura vystavená dne 11. 7. 2011, na částku 24.438 Kč včetně DPH, splatná dne 8. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 24.438 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 7. 2011, na částku 1.286 Kč včetně DPH, splatná dne 9. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 1.286 Kč,
- faktura vystavená dne 13. 7. 2011, na částku 2.376 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 2.376 Kč,
- faktura vystavená dne 15. 7. 2011, na částku 90.184 Kč včetně DPH, splatná dne 14. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 20. 10. 2011 ve výši 90.184 Kč,
- faktura vystavená dne 20. 7. 2011, na částku 30.775 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 31. 10. 2011 ve výši 30.775 Kč,
- faktura vystavená dne 20. 7. 2011, na částku 4.050 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 31. 10. 2011 ve výši 4.050 Kč,
- faktura vystavená dne 22. 7. 2011, na částku 37.190 Kč včetně DPH, splatná dne 21. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 37.190 Kč,
- faktura vystavená dne 29. 7. 2011, na částku 78.596 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 31. 10. 2011 ve výši 78.596 Kč,
- faktura vystavená dne 29. 7. 2011, na částku 248.054 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 20. 10. 2011 ve výši 248.054 Kč,
- faktura vystavená dne 29. 7. 2011, na částku 254.113 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 20. 10. 2011 ve výši 254.113 Kč,
- faktura vystavená dne 29. 7. 2011, na částku 73.296 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 73.296 Kč,
- faktura vystavená dne 1. 8. 2011, na částku 10.572 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 10.572 Kč,
- faktura vystavená dne 1. 8. 2011, na částku 46.754 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 46.754 Kč,
- faktura vystavená dne 3. 8. 2011, na částku 288 Kč včetně DPH, splatná dne 1. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 288 Kč,
- faktura vystavená dne 5. 8. 2011, na částku 205 Kč včetně DPH, splatná dne 5. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 205 Kč,
- faktura vystavená dne 9. 8. 2011, na částku 1.987 Kč včetně DPH, splatná dne 7. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 1.987 Kč,
- faktura vystavená dne 9. 8. 2011, na částku 11.948 Kč včetně DPH, splatná dne 7. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 11.948 Kč,
- faktura vystavená dne 15. 8. 2011, na částku 20.490 Kč včetně DPH, splatná dne 13. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 15.844 Kč, úhrada provedena dne 7. 9. 2011 ve výši 4.646 Kč,
- faktura vystavená dne 16. 8. 2011, na částku 215.912 Kč včetně DPH, splatná dne 14. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 20. 10. 2011 ve výši 215.912 Kč,
- faktura vystavená dne 16. 8. 2011, na částku 253.463 Kč včetně DPH, splatná dne 14. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 20. 10. 2011 ve výši 253.463 Kč,
- faktura vystavená dne 23. 8. 2011, na částku 12.240 Kč včetně DPH, splatná dne 21. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 12.240 Kč,
- faktura vystavená dne 25. 8. 2011, na částku 7.944 Kč včetně DPH, splatná dne 23. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 0 Kč, úhrada provedena postoupením pohledávky dne 31. 10. 2011 ve výši 7.944 Kč,
- faktura vystavená dne 26. 8. 2011, na částku 47.328 Kč včetně DPH, splatná dne 26. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 47.328 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 8. 2011, na částku 33.852 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 33.852 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 246.275 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 246.275 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 223.361 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 223.361 Kč,
- faktura vystavená dne 8. 9. 2011, na částku 449 Kč včetně DPH, splatná dne 6. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 449 Kč,
- faktura vystavená dne 8. 9. 2011, na částku 9.816 Kč včetně DPH, splatná dne 6. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 9.816 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 4.541 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 4.541 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 601 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 601 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 274 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 274 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 5.763 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 5.763 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 9. 2011, na částku 7.036 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 7.036 Kč,
- faktura vystavená dne 13. 9. 2011, na částku 10.593 Kč včetně DPH, splatná dne 11. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 10.593 Kč,
- faktura vystavená dne 15. 9. 2011, na částku 6.750 Kč včetně DPH, splatná dne 13. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 6.750 Kč,
- faktura vystavená dne 15. 9. 2011, na částku 5.590 Kč včetně DPH, splatná dne 13. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 5.590 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 9. 2011, na částku 5.569 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 5.569 Kč,
- faktura vystavená dne 21. 9. 2011, na částku 6.746 Kč včetně DPH, splatná dne 19. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 6.746 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 9. 2011, na částku 89.477 Kč včetně DPH, splatná dne 30. 1. 2012, kdy zbývá uhradit 89.477 Kč,
- faktura vystavená dne 5. 10. 2011, na částku 166 Kč včetně DPH, splatná dne 2. 2. 2012, kdy zbývá uhradit 166 Kč,

tudíž po dni 22. 6. 2011 odebrala a neuhradila zboží a služby v celkové částce nejméně 2.125.702 Kč, když z toho faktury vystavené za odebrané zboží a služby v celkové hodnotě 1.183.091 Kč společnost DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o. postoupila, a tímto jednáním obviněný způsobil společnosti DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., se sídlem Podolí 30, Nehvizdy, IČ: 47549459, škodu ve výši 2.125.702 Kč,

C. od společnosti K., spol. s r. o., se sídlem Bienerova 1532, Slaný, IČ: 18623280, odebrala v tomto období zboží, resp. služby vyfakturované takto: - faktura vystavená dne 29. 7. 2011, na částku 10.517 Kč včetně DPH, splatná dne 12. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 10.517 Kč,
- faktura vystavená dne 1. 8. 2011, na částku 1.721 Kč včetně DPH, splatná dne 15. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 1.721 Kč,
- faktura vystavená dne 3. 8. 2011, na částku 5.393 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 5.393 Kč,
- faktura vystavená dne 5. 8. 2011, na částku 11.246 Kč včetně DPH, splatná dne 19. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 11.246 Kč,
- faktura vystavená dne 5. 8. 2011, na částku 768 Kč včetně DPH, splatná dne 19. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 768 Kč,
- faktura vystavená dne 10. 8. 2011, na částku 8.378 Kč včetně DPH, splatná dne 24. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 8.378 Kč,
- faktura vystavená dne 10. 8. 2011, na částku 18.548 Kč včetně DPH, splatná dne 24. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 18.548 Kč,
- faktura vystavená dne 10. 8. 2011, na částku 8.534 Kč včetně DPH, splatná dne 24. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 8.534 Kč,
- faktura vystavená dne 16. 8. 2011, na částku 8.946 Kč včetně DPH, splatná dne 30. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 8.946 Kč,
- faktura vystavená dne 16. 8. 2011, na částku 16.836 Kč včetně DPH, splatná dne 30. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 16.836 Kč,
- faktura vystavená dne 17. 8. 2011, na částku 10.474 Kč včetně DPH, splatná dne 31. 8. 2011, kdy zbývá uhradit 10.474 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 8. 2011, na částku 2.095 Kč včetně DPH, splatná dne 2. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 2.095 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 12.602 Kč včetně DPH, splatná dne 30. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 12.602 Kč,
- faktura vystavená dne 31. 8. 2011, na částku 14.077 Kč včetně DPH, splatná dne 30. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 14.077 Kč,
- faktura vystavená dne 14. 9. 2011, na částku 14.194 Kč včetně DPH, splatná dne 14. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 14.194 Kč,
- faktura vystavená dne 16. 9. 2011, na částku 10.915 Kč včetně DPH, splatná dne 16. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 10.915 Kč,
- faktura vystavená dne 22. 9. 2011, na částku 3.007 Kč včetně DPH, splatná dne 22. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 3.007 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 8. 2011, na částku 9.996 Kč včetně DPH, splatná dne 29. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 9.996 Kč,

tudíž po dni 22. 6. 2011 odebrala a neuhradila zboží a služby v celkové částce nejméně 168.247 Kč, a tímto jednáním obviněný způsobil společnosti K., spol. s r. o., IČ: 18623280, se sídlem Bienerova 1532, 274 01 Slaný, škodu ve výši 168.247 Kč,

D. od společnosti OMS CZ, spol. s r. o., se sídlem Brněnská 40, Hodonín, IČ: 25530941, odebrala v tomto období zboží, resp. služby vyfakturované takto: - faktura vystavená dne 24. 6. 2011, na částku 57.871 Kč včetně DPH, splatná dne 22. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 57.871 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 6. 2011, na částku 10.168 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 10.168 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 6. 2011, na částku 170.459 Kč včetně DPH, splatná dne 28. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 170.459 Kč,
- faktura vystavená dne 12. 7. 2011, na částku 8.331 Kč včetně DPH, splatná dne 10. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 8.331 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 7. 2011, na částku 223.718 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 223.718 Kč,
- faktura vystavená dne 2. 8. 2011, na částku 30.104 Kč včetně DPH, splatná dne 31. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 30.104 Kč,
- faktura vystavená dne 2. 8. 2011, na částku 50.489 Kč včetně DPH, splatná dne 31. 10. 2011, kdy zbývá uhradit 50.489 Kč,
- faktura vystavená dne 18. 8. 2011, na částku 1.111.523 Kč včetně DPH, splatná dne 16. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 1.111.523 Kč,
- faktura vystavená dne 19. 8. 2011, na částku 74.573 Kč včetně DPH, splatná dne 17. 11. 2011, kdy zbývá uhradit 74.573 Kč,
- faktura vystavená dne 22. 9. 2011, na částku 416.009 Kč včetně DPH, splatná dne 21. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 97.792 Kč, částečná úhrada dne 11. 1. 2012 ve výši 318.217 Kč,

tudíž po dni 22. 6. 2011 odebrala zboží a služby v celkové částce nejméně 2.153.245 Kč a do současné doby neuhradila 1.835.028 Kč, a tímto jednáním obviněný způsobil společnosti OMS CZ, spol. s r. o., se sídlem Brněnská 40, Hodonín, IČ: 25530941, škodu ve výši 1.835.028 Kč,

E. od společnosti Sklárna Janštejn, s. r. o., se sídlem sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky, IČ: 14502402, odebrala v tomto období zboží, resp. služby vyfakturované takto: - faktura vystavená dne 24. 6. 2011, na částku 53.899 Kč včetně DPH, splatná dne 2. 9. 2011, kdy zbývá uhradit 53.899 Kč,
- faktura vystavená dne 23. 9. 2011, na částku 104.860,80 Kč včetně DPH, splatná dne 2. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 104.860,80 Kč,
- faktura vystavená dne 30. 9. 2011, na částku 34.927,20 Kč včetně DPH, splatná dne 9. 12. 2011, kdy zbývá uhradit 34.927,20 Kč,

tudíž po dni 22. 6. 2011 odebrala a neuhradila zboží a služby v celkové částce nejméně 193.687 Kč, a tímto jednáním obviněný způsobil společnosti Sklárna Janštejn, s. r. o., se sídlem sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky, IČ: 14502402, škodu ve výši 193.687 Kč,

takže jednáním uvedeným pod bodem 2. výrokové části rozsudku způsobil celkovou škodu ve výši 4.671.794 Kč.

Za tyto trestné činy byl obviněný R. Š. odsouzen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 48 měsíců.

Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech a družstvech v trvání 48 měsíců.

Obviněný byl dále podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, kterou podal náměstek okresního státního zástupce činného při Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích pod sp. zn. ZT 550/2014, pokud jde o její bod 2. výrokové části, tedy skutek spočívající v tom, že:
po té co byl nejpozději v roce 2008 jako člen předseda představenstva jednající jménem společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., se sídlem H. Kvapilové 423/5, České Budějovice, IČ 26018039 (nyní v konkurzu, se sídlem Hlinská 2, České Budějovice) s předmětem podnikání mimo jiné též koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, projektování elektrických zařízení, seznámen se skutečností, že odběr zboží od společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. se sídlem Zahradní 1442/46, Bruntál, IČ 25863321 je možný jen za podmínky sjednané výhrady vlastnictví, a to, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, vyjádřené v každé vystavené faktuře k dodávce zboží dodavatele společnosti OSRAM Česká republika s. r. o., nejméně v době od 8. 10. 2010 do 28. 2. 2012 objednal jménem společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., a odebral od společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. různé zboží na faktury: faktura č. datum zdanitelného plnění datum splatnosti částka k úhradě 52 11. 10. 2010 9. 1. 2011 81.659 Kč
(částečná úhrada faktury dne 17. 8. 2011 ve výši 14.055 Kč),
17 15. 10. 2010 13. 1. 2011 62.747 Kč
08 3. 11. 2010 1. 2. 2011 1.032 Kč
42 4. 11. 2010 2. 2. 2011 79.586 Kč
50 4. 11. 2010 2. 2. 2011 57.181 Kč
16 16. 11. 2010 14. 2. 2011 77.744 Kč
68 16. 11. 2010 14. 2. 2011 8.549 Kč
79 22. 11. 2010 20. 2. 2011 859 Kč
79 24. 11. 2010 22. 2. 2011 33.241 Kč
80 24. 11. 2010 22. 2. 2011 141.587 Kč 15 1. 12. 2010 1. 3. 2011 6.471 Kč 85 8. 12. 2010 8. 3. 2011 1.020 Kč
79 13. 12. 2010 13. 3. 2011 21.373 Kč 35 16. 12. 2010 16. 3. 2011 42.100 Kč
73 16. 12. 2010 16. 3. 2011 5.765 Kč
96 17. 12. 2010 17. 3.2011 329.013 Kč (částečná úhrada faktury dne 30. 9. 2011 ve výši 423 Kč),
52 17. 12. 2010 17. 3. 2011 4.466 Kč
90 20. 12. 2010 20. 3. 2011 6.366 Kč
93 20. 12. 2010 20. 3. 2011 6.692 Kč
17 22. 12. 2010 22. 3. 2011 7.880 Kč
04 2. 2. 2011 3. 5. 2011 35.080 Kč 59 2. 2. 2011 3. 5. 2011 11.139 Kč
87 16. 2. 2011 17. 5. 2011 43.578 Kč
88 16. 2. 2011 17. 5. 2011 41.654 Kč
35 17. 2. 2011 18. 5. 2011 109.178 Kč 36 17. 2. 2011 18. 5. 2011 38.624 Kč
73 17. 2. 2011 18. 5. 2011 8.119 Kč
72 18. 2. 2011 19. 5. 2011 6.471 Kč
90 25. 2. 2011 26. 5. 2011 7.715 Kč
15 28. 2. 2011 29. 5. 2011 61.788 Kč

kdy s tímto zbožím nakládal, v zastoupení společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., České Budějovice, jako by byl jeho vlastníkem a jednajíce se záměrem si takto odebrané zboží ponechat a i přes sjednanou výhradu vlastnictví k takto odebranému zboží s ním naložit ve prospěch své společnosti a výkonu podnikatelské činnosti své společnosti je užil v rámci podnikatelské činnosti své společnosti spojené s vyřízením zakázek své společnosti, když takto odebrané zboží ve lhůtě splatnosti ani následně odebrané zboží společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. se sídlem Zahradní 1442/46, Bruntál neuhradil, přičemž tímto jednáním způsobil společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. se sídlem Zahradní 1442/46, Bruntál, IČ 25863321 škodu ve výši nejméně 1.339.136 Kč,

neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozené ASPERA, spol. s r. o., IČ: 13497774, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 349.130 Kč, poškozené K., spol. s r. o., IČ: 18623280, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 168.247 Kč, poškozené OMS CZ, spol. s r. o., IČ: 25530941, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 1.835.028 Kč, poškozené Sklárna Janštejn, s. r. o., IČ: 14502402, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 193.687, Kč, poškozené "ETNA" spol. s r. o., IČ: 45309621, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 132.245 Kč, a poškozené DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., IČ: 47549459, trestným činem způsobenou majetkovou škodu odpovídající částce ve výši 1.025.244,21 Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená BEGHELLI - ELPLAST, a. s., IČ: 46347909, odkázána se svým uplatněným nárokem na náhradu škody způsobené trestným činem na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození ASPERA, spol. s r. o., IČ: 13497774, OMS CZ, spol. s r. o., IČ: 25530941, Sklárna Janštejn, s. r. o., IČ: 14502402, a "ETNA" spol. s r. o., IČ: 45309621, odkázáni se zbytky svých uplatněných a nepřiznaných nároků na náhradu škody způsobené trestným činem na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 32 T 137/2014, podal obviněný R. Š., státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích a společnost BEGHELLI ELPLAST, a. s., IČ 46347909, se sídlem 639 00 Brno, Poříčí/3a, odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 3 To 656/2015, tak, že k odvolání obviněného R. Š. byl napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. d), f), odst. 2 tr. ř. částečně zrušen, a to ve výroku o vině pod bodem 1, tedy pokud byl uznán vinným přečinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, dále v celém výroku o trestu a v navazujícím výroku o náhradě škody, tedy pokud bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. o náhradě škody poškozené ETNA spol. s. r. o., IČ 45309621, dále byl napadený rozsudek k odvolání obviněného zrušen v té části výroku o náhradě škody, pokud bylo rozhodnuto o nároku poškozené DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., IČ 47549459 a dále k odvolání obviněného a společnosti BEGHELLI ELPLAST, a. s., IČ 46347909, byl napadený rozsudek zrušen i v té části výroku o náhradě škody, pokud společnost BEGHELLI ELPLAST, a. s., IČ 46347909, byla podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázána s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněný R. Š., byl zproštěn podle § 226 písm. b) tr. ř. obžaloby pro skutek spočívající v tom, že:

poté, co dne 20. 9. 2002, v P., jako předseda představenstva jednající za společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., se sídlem H. Kvapilové 423/5, České Budějovice, IČ 26018039 (nyní v konkurzu, se sídlem Hlinská 2, České Budějovice), s předmětem podnikání mimo jiné též koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, projektování elektrických zařízení, uzavřel, jako kupující, se společností ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, IČ 45309621, jako prodávajícím, kupní smlouvu na koupi svítidel dle nabídky prodávajícího na základě jednotlivých objednávek, za současně sjednané výhrady vlastnictví k dodávanému zboží, s jeho přechodem na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (§ 445 tehdy účinného zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. V. kupní smlouvy), v době od 31. 3. 2010 do 8. 2. 2011 odebral jménem společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., různé zboží postupně na jednotlivé faktury takto:

faktura č. datum zdanitelného plnění datum splatnosti částka k úhradě

20 31. 3. 2010 31. 5. 2010 11.457 Kč
21 21. 6. 2010 20. 8. 2010 384 Kč
71 13. 7. 2010 13. 9. 2010 1.715 Kč
51 8. 2. 2011 11. 4. 2011 118.689 Kč

kdy s tímto zbožím dále nakládal, když jednal za společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., jako by byl jeho vlastníkem, se záměrem si takto odebrané zboží ponechat a i přes sjednanou výhradu vlastnictví k takto odebranému zboží s ním naložit ve prospěch společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., které nakonec také v rámci podnikatelské činnosti společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., spojené s plněním zakázek, užil, přičemž kupní cena za takto odebrané zboží ve lhůtě splatnosti ani následně společnosti ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, neuhradil, a tímto jednáním způsobil společnosti ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, IČ 45309621 škodu ve výši nejméně 132.245 Kč.

Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byla poškozená společnost ETNA s. r. o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, IČ 45309621, odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Dále bylo podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodnuto tak, že obviněnému R. Š. byl za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, ohledně něhož zůstal napadený rozsudek ve výroku o vině pod bodem 2 nedotčen, uložen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku trest odnětí svobody na 30 měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu 42 měsíců.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozené DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., se sídlem Podolí 30, Nehvizdy, IČ 47549459, škodu ve výši 942.611 Kč, přičemž se zbytkem uplatněného a nepřiznaného nároku na náhradu škody byla tato poškozená společnost odkázána podle § 229 odst. 2 tr. ř. na řízení ve věcech občanskoprávních.

Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen ve výroku o vině pod bodem 2, v celém zprošťujícím výroku a v té části výroku o náhradě škody, pokud bylo rozhodnuto o nárocích poškozených ASPERA spol. s r. o., K., spol. s r. o., OMS CZ, spol. s r. o., Sklárna Janštejn, s. r. o.

Odvolání státního zástupce bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 3 To 656/2015, podal následně obviněný R. Š. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V rozsudku soudu prvního stupně vytýká nejasnost a zmatečnost skutkových zjištění ohledně míry jeho vědomosti o neschopnosti společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., dostát svým závazkům. V rozsudku okresního soudu na straně 18 je uvedeno, že obviněný měl vědět , že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., svým závazkům nedostojí. Na straně 19 rozsudku okresního soudu je uvedeno spojení, že si obviněný musel být vědom a na straně 20 dokonce že si zcela nepochybně musel být vědom nepříznivé hospodářské situace. Obviněný již soudu prvního stupně vytýkal, že za situace, kdy pro trestnost jednání je vyžadován úmysl, který předpokládá chtění nebo alespoň vědomost o trestně právně relevantním následku, nepostačuje pouhá potencialita vědění, nýbrž musí být bez pochybností shledána pozitivní vědomost o možném škodlivém následku. Odvolací soud pak v rámci napadeného rozsudku nahradil skutková zjištění soudu prvního stupně ohledně míry zavinění svými skutkovými zjištěními o naplnění subjektivní stránky ve formě nepřímého úmyslu, aniž by však zopakoval dokazování. Napadený rozsudek, stejně jako rozsudek soudu prvního stupně, chybně vychází ze skutkového zjištění, že obviněný na základě účetních výkazů za rok 2010 věděl, že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., není schopna své závazky po lhůtě splatnosti hradit a nachází se ve stavu úpadku. Vědomost o úpadkovém stavu je pak pro odvolací soud stěžejním argumentem ve vazbě na shledání nepřímého úmyslu na straně obviněného. Právě zde je nutno namítnout extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy. Soudy obou stupňů totiž dovozují vědomost obviněného o úpadkovém stavu na základě znalosti účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2010, přestože dle znaleckého posudku odborného znaleckého ústavu DOLMEN SERVIS, s. r. o. obviněný tuto vědomost o úpadkovém stavu mít nemohl a znalecký ústav dokonce vyslovil pochybnost o tom, zda společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., v předmětné době v úpadkové situaci byla. Soudy obou stupňů tedy shledaly na straně obviněného vědomost o úpadkovém stavu, aniž by toto zjištění opřely o jakýkoliv relevantní důkaz. K tomuto poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 889/2010, z něhož vyplývá, že o významných okolnostech z hlediska protiprávního následku musí obviněný vědět již na počátku páchání trestného činu podvodu, nebo pro něj musí být alespoň předvídatelné. Soud by tedy měl zkoumat subjektivní stránku obviněného v daném místě a čase páchání tvrzené trestné činnosti. Je nepřijatelné, aby míra znalosti či předvídatelnosti následku byla posuzována z pohledu, který je činěn s odstupem delšího časového intervalu od okamžiku spáchání a se znalostí informací, které potencionální pachatel nemohl znát v době žalovaného jednání. Nepřijatelné jsou též spekulace odvolacího soudu o úpadkovém stavu společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., když tyto spekulace nemají oporu v žádném provedeném důkazu. Ke shledání viny postačilo odvolacímu soudu důkazně nepodložené dovození úpadkového stavu společnosti, což je ve světle citované judikatury nepřípustné. I přes jednoznačné závěry znaleckého ústavu a přes absenci důkazů prokazující srozumění obviněného s trestně právně relevantním následkem v podobě škody vzniklé nesplněním převzatých závazků, soudy dospěly k závěru, že již v polovině roku 2011 existovaly podmínky k prohlášení konkurzu, že si byl obviněný úpadkového stavu vědom a věděl též o možných následcích neplnění závazků a byl s nimi srozuměn. Dovolatel je naopak přesvědčen, že z dokazování vyplynula přinejmenším zásadní pochybnost o takové vědomosti a v takovém případě měl soud rozhodnout ve prospěch obviněného.

I kdyby zde byl rozumný důvod pro závěr, že podvodné jednání obviněného mělo spočívat v tom, že včas nezastavil jím předem nastavené odběratelsko- dodavatelské procesy v rámci společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., nelze na základě provedených důkazů připisovat obviněnému vinu ve vztahu k poškození společnosti ASPERA, spol. s r. o. V případě obchodů s touto společností byly odběry v inkriminované době realizovány na podnět obchodního ředitele S. Ač v tomto případě nelze obviněnému připisovat podvodné jednání, odvolací soud tak činí, což je v rozporu s provedenými důkazy.

Další zásadní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů obou stupňů a provedenými důkazy shledává co do skutkových závěrů o uplatněných nárocích na náhradu škody. I v adhézním řízení platí zásady civilního procesu, podle nichž musí být uplatňovaný nárok řádně tvrzen a prokázán. Žádné dokazování v tomto ohledu soudy obou stupňů ovšem neprovedly. Argumentace odvolacího soudu, uvedená na straně 23 rozsudku je v tomto směru naprosto nedostačující. V případě poškozené společnosti DNA CENTRAL EUROPE, s. r. o., navíc nebylo ani prokázáno, že by vůbec došlo k dodání zboží vykázaného na fakturách této společnosti. Pokud jde o výroky napadeného rozsudku o přiznání náhrady škody poškozeným, spatřuje v postupu soudů obou stupňů nesprávné hmotněprávní posouzení odpovědnosti za škodu. Z odůvodnění napadeného rozsudku vyplývá, že odvolací soud aplikoval na otázku výše přiznané náhrady škody ustanovení § 137 tr. zákoníku, přestože uvedené ustanovení lze aplikovat toliko na posouzení trestně právně relevantní výše škody zejména pro stanovení právní kvalifikace skutku. Toto ustanovení nelze aplikovat na stanovení náhrady škody v adhézním řízení, neboť zde se řídí daný vztah civilním právem. Odvolací soud tedy na posouzení nároků poškozených aplikoval nesprávnou právní normu, čímž naplnil uplatněný dovolací důvod.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 4 To 656/2015 a věc přikázal Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Do dne konání neveřejného zasedání neměl Nejvyšší soud k dispozici vyjádření státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k uvedenému dovolání ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu shledal, že obviněný R. Š. sice podal dovolání z důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Námitky obviněného, v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů (a to konkrétně znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, Ivany Volkové a znalce Ing. Pavla Dytrycha) a vytýkal nedostatečně zjištěný skutkový stav věci (dovození vědomosti obviněného o úpadkovém stavu společnosti pouze na základě znalosti účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2010), je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. V podaném dovolání tedy obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala znaky spáchaného trestného činu. Je třeba konstatovat, že obviněný se svým dovoláním pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

V souvislosti s předkládáním vlastní verze průběhu skutkového děje obviněným považuje Nejvyšší soud pro úplnost za vhodné zmínit rozhodnutí Ústavního soudu dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04, kde tento uvedl, že právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám stěžovatele. Uvedeným právem je pouze zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

V posuzovaném případě se v poměru mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Českých Budějovicích, z nichž v napadeném rozhodnutí vycházel také Krajský soud v Českých Budějovicích, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně nejedná o extrémní rozpor. Soud prvního stupně se dostatečně vypořádal s obsahem jednotlivých důkazů, podrobně a dostatečně přesvědčivě vyložil svoje úvahy, jimiž se řídil při hodnocení důkazů a rozporů mezi nimi a při posuzování obhajoby obviněného. Soud prvního stupně získal bezpečný základ pro svá skutková zjištění a pro závěr o vině po logickém zhodnocení před ním provedených důkazů, zejména ze svědeckých výpovědí osob, jednajících za subjekty se společností obchodující, z jejichž obsahu vyplynulo, že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., ani v dřívější době neplnila řádně své závazky, nicméně v roce 2011 byla její platební morálka znatelně horší, resp. v některých případech k úhradě závazků vůbec nedošlo. Dále z výpovědi samotného obviněného, z listinných důkazů, jako jsou zprávy a doklady, předložené poškozenými subjekty, z nichž jsou patrné jednotlivé odběry zboží a služeb, jejich fakturace i stav neuhrazení těchto odběrů a tím i výše škody, která byla těmto subjektům způsobena. Významnými dokumenty v dané věci jsou také insolvenční návrh podaný obviněným a rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byl zjištěn úpadek společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s. a na její majetek byl prohlášen konkurs, rovněž i další listiny zveřejněné v insolvenčním rejstříku, na základě kterých soud získal detailní přehled jak o majetku společnosti, tak o jejich závazcích a zároveň také ve spojení s informacemi získanými výslechem insolvenčního správce o vyhlídkách uspokojení jednotlivých věřitelů.

Z provedeného dokazování vyplývá dostatečně podložený závěr, že to byl právě obviněný, jenž z titulu svého postavení předsedy představenstva akciové společnosti byl tím, kdo měl na starosti ekonomické vedení společnosti, společnost vedl a rozhodoval o zásadních finančních otázkách. Byl nepochybně srozuměn s tím, že společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., není schopna ve lhůtách splatnosti hradit své závazky, což jak je zřejmé byl dlouhodobější jev, ale na přelomu let 2010 a 2011 se platební neschopnost prohlubovala. Z podaných svědectví z řad zaměstnanců dodavatelských firem vyplynulo, že právě první měsíce roku 2011 byly doprovázeny prodloužením plateb za dodané zboží, v celé řadě případů dodavatelů odmítali s ohledem na nezaplacení předchozích dodávek dále plnit bez uhrazení ceny odebíraného zboží, či uhrazení alespoň části předchozích dluhů. V souvislosti s podáním daňového přiznání a seznámením se s obsahem účetních výkazů, musel být obviněný seznámen s nepříznivým vývojem ekonomického stavu společnosti. Vědomí o skutečnostech svědčících o úpadkovém stavu hospodaření společnosti je dostatečně podloženo i tím, že právě obviněný jednal se stěžejními věřiteli společnosti ve snaze oddálit splatnost jejich pohledávek. Sám nakonec seznal, že situace je neúnosná, a podal dne 21. 10. 2011 insolvenční návrh. Nejvyšší soud dodává, že zavinění obviněného je s ohledem na zjištěné okolnosti dáno ve formě úmyslu eventuálního podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, neboť obviněný jednal se srozuměním, že nově uzavírané závazky nebude moci společnost OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., splnit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami, případně vůbec a že tím uvádí dodavatele v omyl, aby ke škodě jejich majetku společnost obohatil.

Jestliže při vědomí platební neschopnosti společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., neukončil podnikání, nezabránil tomu, aby společnost dále objednávala a odebírala zboží, které nebyla schopna ve lhůtách uhradit a tím, že směřovala do insolvence, bylo možno předpokládat, že je neuhradí vůbec, lze dovodit na straně obviněného naplnění znaků trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku. Polemika obviněného s důkazy, s tím, jak je soudy hodnotily, a s tím, jaká skutková zjištění soudy na podkladě důkazů učinily, přesahuje rámec dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Skutkové námitky obviněného v žádném případě nejsou podkladem k tomu, aby Nejvyšší soud jako soud dovolací jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, přehodnocoval a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy jasně, srozumitelně a zejména logicky vysvětlily své hodnotící úvahy, přičemž se nedopustily žádné deformace důkazů a ani jiného vybočení z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř.

Nejvyšší soud nepovažuje za důvodné ani námitky zpochybňující výši způsobené škody, jak tato vyplývá z částek uvedených na fakturách vystavených poškozenými společnostmi. Krajský soud v Českých Budějovicích nezjistil žádné skutečnosti, které by zpochybnili závěr, že jde o částky, které byly mezi společností OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s. a jejími dodavateli platně sjednány jako kupní cena za dodané zboží. Z provedeného dokazování tudíž nevyplývá, že by cena zboží stanovená ve fakturách vystavených dodavateli společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a. s., byla nesprávně stanovena. Nejvyšší soud tedy neshledal v rozhodnutí o povinnosti obviněného uhradit způsobené škody poškozeným podle § 228 odst. 1 tr. ř. žádná pochybení.

S ohledem na skutečnosti shora rozvedené Nejvyšší soud dovolání obviněného R. Š. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. ř. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek
přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 9. 11. 2016

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu