4 Tdo 1477/2012
Datum rozhodnutí: 10.01.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.4 Tdo 1477/2012-20

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 10. ledna 2013 ve věci dovolání obviněného V. C. a obviněné I. Č. M. , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2012 sp. zn. 9 To 173/2012, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 2 T 163/2011, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. s e b e r e z p ě t v z e t í dovolání obviněných n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :


Obvinění V. C. a I. Č. M. byli rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 2. 2012 sp. zn. 2 T 163/2011 uznáni vinnými a to obviněný C. přečinem krádeže podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku a obviněná Č. přečinem podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku za jednání popsaná ve výrokové části tohoto rozsudku pod body I. 1) až 12) a II. Za to byli odsouzeni k trestům odnětí svobody, obviněný C. v trvání 12 měsíců, obviněná Č. v trvání 6 měsíců. Výkon těchto trestů jim byl oběma podmíněně odložen na zkušební dobu 2 let.

Odvolání obou obviněných proti tomuto rozsudku byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2012 sp. zn. 9 To 173/2012 podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali oba obvinění prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání, přičemž uplatnili shodně dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. a), g) tr. ř. V jeho závěru pak navrhli, aby jimi napadená soudní rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně byla zrušena a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí obvodnímu soudu.

K podanému dovolání obviněných se písemně vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, která v jeho závěru navrhla, aby obě dovolání byla odmítnuta podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Dne 9. 1. 2013 byl Nejvyššímu soudu postoupen přípis obviněných adresovaný primárně Obvodnímu soudu pro Prahu 9, jímž prostřednictvím své obhájkyně oba své dovolání berou zpět.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu.

Jelikož k projednání podaných dovolání obviněných dosud nebylo nařízeno veřejné ani neveřejné zasedání a předseda senátu zároveň nezjistil, že by takovému postupu bránila jakákoli překážka, rozhodl o tom, že ve smyslu § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněných V. C. a I. Č. M. bere na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. ledna 2013

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c