4 Tdo 1379/2010
Datum rozhodnutí: 16.11.2010
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 tr. ř.4 Tdo 1379/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2010 o dovolání obviněného P. P. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 13. 10. 2009 sp. zn. 68 To 333/2009, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 3 T 221/2007 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. s e dovolání obviněného P. P. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 2. 2. 2009 sp. zn. 3 T 221/2007 byl obviněný P. P. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb. (dále jen tr. zák.), jehož se dopustil tím, že dne 17. 4. 2007 kolem 09.20 hod. v P., na kruhovém objezdu ulic M. m. n. P.F.B. P. J., ve směru jízdy od M. m., jako řidič osobního motorového vozidla zn. Seat Cordoba 1,9 TD, nesledoval dostatečně situaci v provozu na pozemních komunikacích a počal odbočovat vpravo ve směru jízdy na ul. n. P.F.B. v době, kdy ještě nedokončil předjížděcí manévr souhlasným směrem jedoucí cyklistky D. I., v důsledku čehož jmenované zkřížil jízdní dráhu a pravými zadními dveřmi vozidla zachytil o přední část jízdního kola zn. Olpran Mercury, v důsledku čehož došlo k pádu D. I. na vozovku, přičemž utrpěla zlomeninu bederních obratlů L1 a L3 s předpokládanou délkou léčení přesahující šest měsíců.

Za to byl obviněný odsouzen podle § 224 odst. 2 tr. zák. a § 53 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. k peněžitému trestu ve výměře 30.000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. mu byl pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 3 měsíců. Dále bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř. o náhradě škody.

Proti uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci usnesením ze dne 13. 10. 2009 sp. zn. 68 To 333/2009 zamítl podle § 256 tr. ř.

Citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci obviněný P. P. napadl prostřednictvím obhájce dovoláním, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jinak je blíže nezdůvodnil, ani nenavrhl, jak má být Nejvyšším soudem rozhodnuto.


Nejvyšší státní zástupkyně nevyužila svého práva a k věci se do doby rozhodnutí dovolacího soudu nevyjádřila.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu jsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím zjištěním.

Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13. 10. 2009 sp. zn. 68 To 333/2009 je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř. Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání obviněný podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v ustanovení § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Pokud ale jde o náležitosti obsahu dovolání, jak vyplývají z ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., tak nelze než konstatovat, že tyto nebyly v podaném dovolání zachovány. Zejména z něho není zřejmé v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí odvolacího soudu napadáno a čeho se dovolatel domáhá. Chybí v něm i konkrétní návrh na rozhodnutí dovolacího soudu.

Ze spisu je dále patrné, že obhájce obviněného zvolený na plnou moc přípisem ze dne 18. 3. 2010 okresnímu soudu oznámil, že dnem 16. 3. 2010 byl nucen obviněnému vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb.

Nesplnění náležitostí obsahu podaného dovolání si byl vědom již samosoudce Okresního soudu v Přerově a proto obviněného v souladu s ustanovením § 265h odst. 1 tr. ř. písemně vyzval, aby vady dovolání prostřednictvím zvoleného obhájce ve lhůtě dvou týdnů odstranil, spolu s upozorněním, že jinak bude podané dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Tuto výzvu obviněný převzal podle doručenky obsažené ve spise dne 22. 7. 2010, ale nebylo na ni žádným způsobem reagováno. Dne 2. 11. 2010 pak byl trestní spis s výše uvedeným dovoláním obviněného předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že dovolání obviněného P. P. evidentně nesplňuje zákonem požadované obsahové náležitosti a obviněný byl na tuto skutečnost včas a řádně písemně upozorněn soudem prvního stupně, přičemž ve stanovené lhůtě, ale ani později nedostatky obsahu dovolání nebyly odstraněny, nezbylo Nejvyššímu soudu než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnout, aniž z jeho podnětu napadené rozhodnutí a řízení jemu předcházející přezkoumal podle ustanovení § 265i odst. 3 tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud takto rozhodl v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, tento odkazuje na znění ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný ( § 265n tr. ř.).


V Brně dne 16. listopadu 2010


Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c