4 Tdo 1139/2013
Datum rozhodnutí: 22.10.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 1 tr. ř.4 Tdo 1139/2013-I-25

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. října 2013 v trestní věci obviněného Z. V. , t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. řádu per analogiam se obviněný Z. V. n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. V. byl rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 7. 1. 2013, uznán vinným přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku, za což mu byl uložen v sazbě § 151 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvacetičtyř měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl uložen i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu pěti let. Současně bylo podle § 228 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o jeho povinnosti uhradit škodu.

Odvolání obviněného Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 6 To 151/2013, zamítl podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné.

Nejvyšší soud rozhodl dne 22. 10. 2013 v neveřejném zasedání o podaném dovolání obviněného proti posledně citovanému usnesení odvolacího soudu, přičemž podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu napadené usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 6 To 151/2013 zrušil, včetně všech obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. řádu věc přikázal Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl

Podle § 265 l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Obviněný v současné době vykonává od 22. 7. 2013 trest odnětí svobody uložený rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti a potvrzený odvolacím soudem. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil, zanikl podklad pro vykonávaný trestu odnětí svobody. Nejvyšší soud zkoumal, zda je u obviněného dán některý z důvodů vazby, jež jsou uvedeny v ustanovení § 67 a) až c) tr. řádu, přičemž neshledal důvod pro existenci kteréhokoli z těchto důvodů. Za tohoto stavu věci rozhodl o propuštění obviněného z výkonu trestu odnětí svobody, aniž učinil kladný výrok o vazbě obviněného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. října 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á