4 Tdo 10/2013
Datum rozhodnutí: 18.01.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.



4 Tdo 10/2013-28

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla dne 18. ledna 2013 v trestní věci obviněného J. L. , podle § 265g odst. 2 tr. řádu t a k t o :

Zpětvzetí dovolání, které podal obviněný proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 12 To 282/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 6 T 40/2012, b e r u n a v ě d o m í.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 6 T 40/2012, byl obviněný J. L. uznán vinným přečinem zpronevěry podle § 206 odst. 1 tr. zákoníku a za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku.

Odvolání, které obviněný proti tomuto rozsudku podal, Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 12 To 282/2012, zamítl podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné.

Obviněný podal proti výše citovanému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové dovolání, které bylo Nejvyššímu soudu České republiky předloženo dne 3. 1. 2013. Svým přípisem ze dne 17. 1. 2013 vzal obviněný podané dovolání zpět.

Vzhledem k tomu, že jsem ve vztahu k zmíněnému dispozitivnímu úkonu obviněného neshledala překážek, vzala jsem toto zpětvzetí dovolání na vědomí podle § 265g odst. 2 tr. řádu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á