4 Pzo 9/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 88 tr. ř.4 Pzo 9/2015-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 13. ledna 2016 návrh Ing. J. P. , na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Olomouci dne 13. 7. 2010 pod sp. zn. 0 Nt 6035/2010, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod sp. zn. 29 T 6/2012 a rozhodl takto:

Příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 Nt 6035/2010, byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Odůvodnění:

Dne 16. 11. 2015 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh Ing. J. P. na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Olomouci dne 13. 7. 2010 pod sp. zn. 0 Nt 6035/2010.

V odůvodnění návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Ing. J. P. uvedl, že příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 NT 6035/2010, nebyl dle zákona řádně odůvodněn, neobsahoval požadované náležitosti a byl vydán místně nepříslušným soudem. Navrhovatel uvedl, že příkaz neobsahuje odůvodnění konkrétními skutkovými okolnostmi. Je odůvodněn pouze tak, že je předpoklad, že podezřelý L. bude i nadále ve své činnosti pokračovat a nadále se kontaktovat s podezřelým J. P. . Vůči podezřelému Ing. P. byl příkaz vydán proto, že: podezřelý L. se bude nadále kontaktovat s podezřelým P. , což není důvod pro nařízení příkazu, a i kdyby ano, pak vůči podezřelému L. Obdobně nelze příkaz nařídit proto, že: podezřelý L. bude i nadále ve své činnosti pokračovat . Příkaz dále uvádí nesprávnou uživatelskou adresu, když je nesprávně místo ulice Z. uvedena adresa Z., přičemž jde o dvě existující adresy ve S. Navrhovatel dále konstatuje, že nařizující soud, tedy Okresní soud v Olomouci, nebyl k vydání příkazu místně příslušný, když nebylo místně příslušné Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství uvedl, že se k návrhu Ing. J. P. nebude vyjadřovat.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle ustanovení § 314 l tr. ř. na návrh uvedený v § 88 odst. 8 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř. může takový návrh Nejvyššímu soudu podat osoba uvedená v § 88 odst. 2 tr. ř., a to do 6 měsíců ode dne, kdy jí byla doručena informace o vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Ing. J. P. je dle výše citovaných ustanovení trestního řádu osobou oprávněnou podat předmětnou žádost u Nejvyššího soudu, neboť byl osobou odposlouchávanou a o tom mu byla doručena informace. Současně bylo ověřeno, že jeho žádost byla podána v zákonné lhůtě.

Po prostudování předloženého spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že shora označeným příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaným 13. 7. 2010 Okresním soudem v Olomouci pod sp. zn. 0 NT 6035/2010 byl porušen zákon.

V daném případě z obsahu spisu vyplývá, že trestní řízení bylo vedeno pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 1, odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 12 let, proto je v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 tr. ř.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Olomouci dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 NT 6035/2010, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Krajského zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 12. 7. 2010, sp. zn. 2 KZN 7/2010/V. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu popsala podezření ze spáchání trestné činnosti L. L. (§ 288 odst. 1, 4 písm. c) tr. zákoníku), které se měl dopouštět s Ing. J. P., a vzhledem k podezření, že budou v trestné činnosti pokračovat, navrhla vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Nejvyšší soud z předloženého spisového materiálu zjistil, že příkaz nařízený Okresním soudem v Olomouci ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 NT 6035/2010, nebyl řádně odůvodněn a neobsahoval tedy všechny náležitosti požadované ustanovením § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Okresní soud v Olomouci v odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 NT 6035/2010, popsal podezření z trestné činnosti L. L., kterou měl páchat spolu s Ing. J. P., a uvedl, že existuje předpoklad, že podezřelý L. bude i nadále ve své činnosti pokračovat a i nadále se kontaktovat s podezřelým Ing. J. P. Vzhledem k důvodnosti podezření je toto třeba dále prošetřovat procesním způsobem, a proto soud za splnění všech zákonných podmínek rozhodl vydáním příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, neboť takto mohou být zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení vedoucí k zahájení trestního stíhání. Jedná se o podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu.

Podle ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2010, je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.

Podle ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2010, nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce, v odůvodnění musí být uvedeny skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu zástupci.

V posuzovaném případě však Okresní soud v Olomouci podle uvedených ustanovení nepostupoval. Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze jen
- pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a
- nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené.
Pro úplnost lze uvést, že formulací nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené zákon vyjadřuje v souladu se zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti vymezenou v § 2 odst. 4 tzv. subsidiaritu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Jde o omezující podmínku nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na případy, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo kdy by bylo jinak jeho dosažení ztížené. Při nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho vlastním provádění musí být tedy dán nejen důvodný předpoklad, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, ale musí být zváženo, zda získání konkrétních významných skutečností pro trestní řízení nelze zajistit a posléze dokazovat i jinými důkazními prostředky uvedenými v trestním řádu, např. výslechem obviněného, svědků apod.

Nejvyšší soud konstatuje, že v příkazu musí být mimo obecných náležitostí uloženo provedení odposlechu a záznamu příslušného druhu telekomunikačního provozu a podle výslovného znění ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř. zde musí být uvedena: uživatelská adresa či zařízení, a to včetně telefonního čísla, osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, trestný čin, pro nějž se vede trestní řízení, doba, po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce. V odůvodnění pak musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu odůvodňují (včetně doby jeho trvání), dále zde musí být uveden účel odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a také vysvětleny důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené, odůvodněna musí být délka doby trvání odposlechu a záznamu příslušného druhu telekomunikačního provozu. V posuzovaném příkaze Okresního soudu v Olomouci však konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu odůvodňují, absentují a rovněž nejsou uvedeny a vysvětleny důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené - § 88 odst. 1 tr. ř. Nebyla odůvodněna ani délka trvání odposlechu. Okresní soud v Olomouci se omezil toliko na popis stíhaného skutku (resp. jednání podezřelého) a obecné konstatování, že uvedeným odposlechem lze zjistit skutečnosti významné pro trestní řízení vedoucí k zahájení trestního stíhání proti konkrétní osobě, přičemž je předpoklad, že podezřelý L. bude ve své činnosti pokračovat a kontaktovat se s podezřelým J. P.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že Okresní soud v Olomouci příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 Nt 6035/2010, porušil zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl tím způsobem, že podle ustanovení § 314m tr. ř. vyslovil, že příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 0 Nt 6035/2010, byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Pro úplnost zbývá dodat, že Okresní soud v Olomouci byl v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 tr. ř. příslušný k vydání předmětného příkazu, ve kterém však chybně označil uživatelskou adresu Ing. J. P. místo ul. Z. nesprávně uvedl ul. Z.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. ledna 2016
JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu