4 Pzo 10/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 88a tr. ř., § 314n odst. 1 tr. ř.4 Pzo 10/2016-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 11. 2016 návrh V. P. a. s. , podaný prostřednictvím obhájce Mgr. Ing. Milana Šouby, na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydaného Městským soudem v Brně dne 4. 9. 2013 pod sp. zn. 70 Nt 8304/2013 a podle § 314n odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Příkazem soudce Městského soudu v Brně ze dne 4. 9. 2013 sp. zn. 70 Nt 8304/2013 nebyl porušen zákon.

Odůvodnění:

Dne 20. 7. 2016 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh V. P. a. s., podaný prostřednictvím zvoleného obhájce Mgr. Ing. Milana Šouby, na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a to na základě předchozí písemné informace předsedy senátu, z níž vyplynulo, že Městský soud v Brně dne 4. 9. 2013 pod sp. zn. 70 Nt 8304/2013 vydal příkaz ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu za účelem zjištění uživatele IP adresy ve dnech 18. 7. 2013 v 15:20:34 hodin, 19. 7. 2013 v 14:28:49 hodin a 30. 7. 2013 v 11:38:06 hodin. Jelikož mělo být zjištěno, že uživatelem této IP adresy ve vymezenou dobu byla společnost V. P. a. s., byl podán tento návrh. V tomto je dále konstatováno, že uvedená společnost kromě zmíněné informace neobdržela žádné jiné vyrozumění či dokument, který by se dané záležitosti týkal. Nemohla se proto ani vyjádřit k případnému probíhajícímu soudnímu řízení. Zároveň si není vědoma, že by byla uživatelem IP adresy. Domnívá se proto, že bylo nezákonně zasaženo do jejích práv a žádá o provedení přezkumu.

Po vyžádání a následném předložení všech potřebných písemných podkladů bylo Nejvyšším soudem zjištěno, že policejní orgán Policie ČR, MŘ Brno, Obvodní oddělení Brno-Výstaviště, zahájil dne 18. 6. 2013 pod Č. j. KRPB-137231-12/TČ-2013-060218 na základě oznámení od M. D., ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestných činů vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1, 3 písm. d) tr. zákoníku, kdy podezřelým byl J. K., který v červenci 2012 odcizil v B. na ulici H. z jejího HDD ve firmě S. l. s., ze kterého měl zálohovat na firmě data, složku s jejími intimními fotografiemi a bez jejího svolení některé zveřejnil na internetových stránkách a také je zaslal dalším osobám mailem a poté po ní vyžadoval intimní vztah za to, že uvedené fotografie ze svého disku smaže a dál je nikomu zasílat nebude, čemuž se ze strachu o budoucí dění podvolila.

V souvislosti s tím byl dne 28. 8. 2013 u Městského soudu v Brně podán státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Brně návrh pod sp. zn. 5 ZN 2469/2013 na vydání příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř., který se mimo jiné týkal i zjištění toho, kdo byl uživatelem IP adresy ve dnech 18. 7. 2013 v 15:20:34 hodin, 19. 7. 2013 v 14:28:49 hodin a 30. 7. 2013 v 11:38:06 hodin. Dále pak i zjištění data, kdy vznikl právní vztah mezi uživatelem uvedené IP adresy a společností podnikající v oblasti elektronických komunikací, provozující telekomunikační činnost a poskytující telekomunikační služby včetně adresy přístupového místa k internetu.

Dne 4. 9. 2013 byl soudcem Městského soudu v Brně vydán příkaz sp. zn. 70 Nt 8304/2013, jímž podle § 88a odst. 1 tr. ř. nařídil, aby všechny právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací, provozující telekomunikační činnost a poskytující telekomunikační služby (dále jen společnost), sdělily policejnímu orgánu údaje, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, a to mj., kdo byl uživatelem IP adresy dne 30. 7. 2013 v 11:38:06 hodin, dne 19. 7. 2013 v 14:28:49 hodin a dne 18. 7. 2013 v 15:20:34 hodin, dále sdělily jaký právní vztah mezi uživatelem uvedené IP adresy a společností vznikl a kdy, .. , adresu přístupového místa k síti internet. Z odůvodnění příkazu mj. vyplývá, že policejní orgán Policie ČR prověřuje podezření ze spáchání trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý J. K. tím, že v červenci 2012 měl odcizit v B., na H. z počítače poškozené M. D. ve společnosti S. L. S. její intimní fotografie a bez jejího svolení pořídit nahrávku jejich pohlavního styku, poté, co po ní měl požadovat pokračování v intimním vztahu za to, že uvedené materiály smaže a nebude je dále nikomu zasílat, s tím, že jinak poškozenou zničí po všech stránkách, jak soukromě tak i pracovně, když mu poškozená nevyhověla, měl zveřejnit některé fotografie na internetových stránkách a zaslat je dalším osobám emailem, nahrávku jejich pohlavního styku měl zveřejnit na internetu, založit měl dva facebookové profily, kde měl nadále zveřejňovat její nahé fotografie, vkládat sexuálni inzerci na erotické weby, na oficiální facebook čajovny U Ž., na ulici K. v B., kterou poškozená provozuje, měl také vložit sdělení, že její majitelka je ve skutečnosti prostitutka s odkazem na jím vloženou nabídku sexuálních služeb. Šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že neznámý pachatel, pravděpodobně podezřelý, na serveru galerie zveřejnil intimní materiály poškozené, a to z IP adres(y) a v časech uvedených ve výrokové části tohoto příkazu.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny zákonné podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačního provozu.

Podle § 88a odst. 1 tr. ř. je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.

Podle ustanovení § 88a odst. 2 tr. ř. státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř. a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř.

Podle ustanovení § 314 l odst. 2 tr. ř. na návrh osoby uvedené v § 88a odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že V. P. a. s. obdržela dne 13. 6. 2016 tzv. informační dopis od předsedy senátu Městského soudu v Brně o tom, že byl v předchozím trestním řízení vydán příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, přičemž dne 20. 7. 2016 byl Nejvyššímu soudu doručen výše uvedený návrh na provedení přezkumu zákonnosti vydaného příkazu. Tedy podle již citovaných ustanovení trestního řádu je jmenovaná právnická osoba subjektem oprávněným podat příslušný návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a učiněný návrh byl podán v zákonné lhůtě. Současně ale Nejvyšší soud dospěl k závěru, že tímto příkazem zákon porušen nebyl.

Z obsahu spisu je zjevné, že napadený příkaz ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a tr. ř. ze dne 4. 9. 2013 sp. zn. 70 Nt 8304/2013 byl vydán na návrh státního zástupce Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 5 ZN 2469/2013. Trestní řízení bylo vedeno mj. pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, na nějž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 4 roky. Jde tedy o trestný čin, pro který bylo možno podle § 88a odst. 1 tr. ř. příkaz ke zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu vydat a sdělení požadovaných údajů nařídit.

Opatření vydané soudcem Městského soudu v Brně obsahuje veškeré náležitosti požadované ustanovením § 88a odst. 1 tr. ř. a bylo také řádně odůvodněno se závěrem, že sledovaného účelu, kterým je především identifikace uživatele předmětné IP adresy ve vymezených časových úsecích, nelze dosáhnout jiným způsobem, a jeho vydání je nezbytné pro získání skutečností významných pro trestní řízení.

Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v průběhu prověřování důvodnosti podaného trestního oznámení, jakož i při prokazování, kdo je pachatelem trestného činu včetně způsobu jeho spáchání, nebylo možné některé skutečnosti bez dalšího předjímat. Proto také ve vydaném příkazu nemohla být uvedena totožnost uživatele IP adresy, neboť právě tuto informaci bylo jeho prostřednictvím potřebné zjistit. Navíc z ustanovení § 88a tr. ř. nevyplývá, že by požadované údaje bylo možno vyžadovat jen ohledně osoby formálně označené za tzv. podezřelou osobu. To, že bylo v průběhu následného šetření zjištěno, že statická IP adresa byla přidělena firmě L. D. s optickým připojením na ul. H., budova C, B., a to až do 31. 7. 2013 a od 1. 8. 2013 s optickým připojením na ul. V. V. P. B., v žádném případě neznamená, že uvedená právnická osoba nese jakoukoli odpovědnost za trestné činy, kterých se v dané věci dopustil již pravomocně odsouzený J. K. Také proto nebyla V. P. a. s. v následném průběhu trestního řízení, vedenému proti jeho osobě, vyrozumívána v souvislosti s prováděním úkonů činěných jednotlivými orgány trestního řízení. Teprve až po pravomocném skončení věci došlo v souladu s ustanovením § 88a odst. 2 tr. ř. k doručení informace o vydaném příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu s poučením o možnosti požádat o přezkum zákonnosti jeho vydání Nejvyšší soud, čehož jmenovaná právnická osoba využila.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem ale Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v případě projednávané věci byly splněny veškeré zákonem požadované podmínky obsažené v ustanovení § 88a odst. 1 tr. ř., a proto podle § 314n odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příkazem k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydaným soudcem Městského soudu v Brně ze dne 4. 9. 2013 sp. zn. 70 Nt 8304/2013, nebyl porušen zákon.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 11. 2016

JUDr. František Hrabec
předseda senátu