4 Pzo 1/2016
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 88 odst. 8 tr. ř.4 Pzo 1/2016-63

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 27. ledna 2016 návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podaný E. V. , vydaném v trestní věci vedené u Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, odbor daní, 2. oddělení, Praha 7 pod sp. zn. OKFK-250-1958/TČ-2011-251202-C, a podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam rozhodl takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl dne 12. 1. 2016 doručen návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podaný E. V. prostřednictvím jeho obhájce JUDr. Luďka Trundy.

Podle obsahu tohoto návrhu bylo dne 6. 12. 2012 zahájeno usnesením policejního orgánu trestní stíhání pro zločin zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Usnesením policejního orgánu ze dne 17. 2. 2014 bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku.

K návrhu státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze sp. zn. V 147-7/2012-7VZN 1507/2011, ze dne 20. 3. 2012, vydal soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 21. 3. 2012 pod sp. zn. V 49-2/2012-Nt 4049/2012, podle § 88 odst. 2 tr. řádu příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mj. i čísla uživatele E. V. Doba provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu byla stanovena na dobu od 21. 3. 2012 do 21. 7. 2012.

Podatel dovozuje přípustnost podání návrhu z výkladu ustanovení § 88 tr. řádu, z něhož nevyplývá, že by návrh na přezkoumání zákonnosti takového příkazu mohl být podán pouze a jedině až po pravomocném skončení věci. Naopak, porovnáním obsahu ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu s ustanovením § 88 odst. 9 tr. řádu je zřejmé, že lhůta uvedená v ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu je lhůtou nejpozdější a prekluzivní, z čehož dovozuje, že mu nic nebrání podat Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonností dotčeného příkazu kdykoli poté, co se o existenci příkazu k odposlechu doví, nejpozději pak do 6 měsíců od doručení informace orgánu činného v trestním řízení podle ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu. Navrhl, aby Nejvyšší soud po provedeném řízení rozhodl, že příkaz k odposlechu a zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydaný Obvodním soudem pro Prahu 4 ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. V 49-2/2012-Nt 4049/2012, je nezákonný.

K návrhu E. V. se vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, který odkázal na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu (sp. zn. 4 Pzo 2/2013, 4 Pzo 1/2015) s tím, že nebyly naplněny zákonné podmínky pro aplikaci ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu a zahájení řízení ve věci Nejvyšším soudem tak není odůvodněno. Podle analogie § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu navrhl odmítnutí návrhu.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle § 314 l odst. 1 tr. řádu na návrh osoby uvedené v § 88 odst. 8 tr. řádu Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Tento procesní postup je však podmíněn naplněním zákonných podmínek stanovených v § 88 odst. 8 tr. řádu.

Podle ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. řádu a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu.

Podle § 88 odst. 9 tr. řádu informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 tr. zákoníku), nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel trestního řízení, včetně řízení uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob.

Z uvedených zákonných ustanovení je zřejmé, že před pravomocným skončením věci, v níž byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, a bez následného zaslání informace předsedou senátu soudu prvého stupně, resp. státním zástupcem či policejním orgánem osobě uvedené v § 88 odst. 2 tr. řádu (až na výjimky dle § 88 odst. 9 tr. řádu), nelze návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu k Nejvyššímu soudu podat.

Nejvyšší soud ze zprávy podané dne 19. 1. 2016 Policií České republiky, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, odbor daní, 2. oddělení, Praha 7 sp. zn. OKFK-250-1958/TČ-2011-251202-C zjistil, že v dané věci E. V. žádná informace ve smyslu ustanovení § 88 odst. 8 tr. řádu podána nebyla, a i sám navrhovatel ve svém návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu výslovně uvádí, že mu takováto informace poskytnuta nebyla. Z uvedeného důvodu ani nemohl začít běh šestiměsíční lhůty pro podání návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a tudíž provést vlastní přezkum zákonnosti takového příkazu v tomto případě není možné. Tentýž závěr vyplývající z poslední věty platí i v případě, že příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu byl na osobu navrhovatele vydán a tento byl i realizován, ale je zde zároveň přítomen některý z důvodů uvedený v ustanovení § 88 odst. 9 tr. řádu, který příslušnému orgánu činnému v trestním řízení zapovídá informaci takové osobě podat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 4 Pzo 1/2015) .

Z výše citované zprávy Policie ČR Nejvyšší soud také zjistil, že E. V. je stíhán pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku. Ve věci je skončeno vyšetřování, v současné době probíhá od srpna 2015 závěrečná fáze prostudování spisu obviněnými, přičemž v únoru 2016 bude spis předán státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Je tak mimo pochybnost zjištěno, že k pravomocnému skončení věci dosud nedošlo.

Je tak třeba uzavřít, že o podaném návrhu navrhovatele E. V. na přezkoumání zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Nejvyšší soud není oprávněn zahájit řízení ve smyslu ustanovení § 314 l odst. 1 tr. řádu, ani o něm učinit konečné rozhodnutí. Výklad ustanovení § 88 odst. 8 a § 88 odst. 9 tr. řádu, podaný obviněným, z něhož dovozuje oprávněnost podání návrhu, je v naprostém rozporu se zněním těchto zákonných ustanovení, přičemž obviněným extenzivně uplatněný výklad zákonných podmínek opravňujících ho k podání zmíněného návrhu nemohl Nejvyšší soud v žádném případě akceptovat.

Vzhledem k tomu, že zákonodárce dosud do trestního řádu nezařadil ustanovení, na jehož základě by Nejvyšší soud postupoval a rozhodoval v případě předčasně učiněného či neoprávněného návrhu na přezkoumání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, Nejvyšší soud postupoval podle analogie legis a aplikoval ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu, podle kterého podané dovolání odmítne, dospěje-li k závěru, že není přípustné. Podaný návrh E. V. proto podle tohoto ustanovení trestního řádu odmítl.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu