4 Pzo 1/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 314n tr. ř.4 Pzo 1/2013-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. dubna 2013 návrh S. K. , na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydaného Okresním soudem v České Lípě dne 18. 10. 2012, sp. zn. 0 Nt 768/2012 a podle § 314n tr. ř. rozhodl t a k t o :

Příkazem Okresního soudu v České Lípě ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 0 Nt 768/2012, n e b y l p o r u š e n z á k o n .

O d ů v o d n ě n í :


Dne 16. 1. 2013 byl Nejvyššímu soudu doručen blíže neodůvodněný návrh S. K. na přezkoumání zákonnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v České Lípě dne 18. 10. 2012, sp. zn. 0 Nt 768/2012. S. K. v podaném návrhu pouze konstatoval, že dne 28. 12. 2012 osobně převzal vyrozumění Generální inspekce bezpečnostních sborů, 13. oddělení Liberec, ze dne 27. 12. 2012, č. j. GI-TC-400/2012, o skutečnosti, že byl Okresním soudem v České Lípě vydán příkaz k zajištění údajů o telekomunikačním provozu jeho telefonního čísla ....., a to za období od 15. 4. 2012 do 15. 10. 2012.

Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že Okresní soud v České Lípě vydal dne 18. 10. 2012 příkaz k zajištění údajů o telekomunikačním provozu sp. zn. 0 Nt 768/2012, a to ve věci šetření přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, vedeného Generální inspekcí bezpečnostních sborů, 13. oddělení, Liberec, pod č. j. GI-TC-400-2/2012. Uvedeným příkazem bylo podle § 88a odst. 1 tr. řádu nařízeno všem operátorům mobilních volání GSM na území České republiky, aby Policii České republiky, Útvaru zvláštních činností, expozituře Ústí nad Labem, sdělili provozní a lokalizační údaje mimo jiné i ohledně telefonního čísla ........... uživatele S. K.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle ustanovení § 88a odst. 1 tr. řádu je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 tr. zákoníku), pro trestný čin podvodu (§ 209 tr. zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 tr. zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 tr. zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 tr. zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 tr. zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 tr. zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 tr. zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 tr. zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je­li známa.

Podle ustanovení § 88a odst. 2 tr. řádu státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. řádu a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu.

Podle ustanovení § 88a odst. 3 tr. řádu informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 tr. zákoníku), nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel tohoto nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv nebo svobod osob.

Podle ustanovení § 314l odst. 2 tr. řádu na návrh osoby uvedené v § 88a odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud shledal, že S. K. je dle výše citovaných ustanovení trestního řádu osobou oprávněnou podat příslušný návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a že jeho návrh byl podán v zákonné lhůtě. Současně však dospěl k závěru, že tímto příkazem zákon porušen nebyl.

Z obsahu spisu je zjevné, že daný příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 0 Nt 768/2012, byl vydán na návrh státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Liberci ze dne 12. 10. 2012, sp. zn. 4 KZN 424/2012. Trestní řízení bylo vedeno pro podezření ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, k jehož stíhání zavazují Českou republiku vyhlášené mezinárodní smlouvy (zejména Úmluva o psychotropních látkách č. 62/1989 Sb., Jednotná úmluva o omamných látkách č. 47/1965 Sb., apod.), na něž je v předmětném příkazu odkázáno ve smyslu ustanovení § 88a odst. 1 tr. řádu a dále je v něm dle citovaného ustanovení uvedena i konkrétní osoba uživatele S. K. (vedle dalších podezřelých).

Nejvyšší soud konstatuje, že předmětný příkaz nařízený Okresním soudem v České Lípě byl řádně odůvodněn se závěrem, že sledovaného účelu v daném stadiu rozpracování prověřování již nebylo možno dosáhnout jinými prostředky, aby nedošlo ke zmaření cíle prověřování.

Současně se jednalo o věc již pravomocně skončenou, neboť usnesením Generální inspekce bezpečnostních sborů, 13. oddělením Liberec, ze dne 7. 12. 2012, č. j. GI-TC-400-25/2012, byla podle § 159a odst. 1 tr. řádu příslušná věc vedená pro podezření ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku,

kterého se mohl dopustit přesně nezjištěný příslušník Policie České republiky tím, že nejméně od konce roku 2011 do současné doby opatřuje pravděpodobně v N. B. od členů romské rodiny T. omamné nebo psychotropní látky, které poté dováží do Š. výběžku v okrese D. a zde je zejména ve V. a v R. předává nebo prodává, např. R. B. , L. P. , a zřejmě i dalším osobám,

odložena s tím, že nejde o podezření z trestného činu a není namístě vyřídit věc jinak. Z odůvodnění citovaného usnesení zkráceně vyplývá, že šetřením Generální inspekce bezpečnostních sborů se nepodařilo získat informace směřující ke konkrétnímu příslušníkovi Policie České republiky, proto byly ještě vyžádány údaje o telekomunikačním provozu na podezřelé osoby (tj. mimo jiné i na S. K. ) za období od 15. 4. 2012 do 15. 10. 2012. Mobilní operátoři však poskytli úplné údaje až za období od 1. 10. 2012 (s ohledem na nález Ústavního soudu k § 88a tr. řádu a účinnost nového znění tohoto ustanovení) a vyhodnocením všech telefonních spojení bylo nepochybně zjištěno, že ani u jedné osoby nebyl zaznamenán žádný kontakt s některým z telefonních čísel členů rodiny T. Skutečnosti původně nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, byly zásadně zpochybněny, kdy proti sobě stály dvě protichůdně verze, přičemž ani jedna z nich nebyla jakkoliv dále potvrzena, proto bylo rozhodnuto o odložení věci.

Rovněž byla splněna podmínka stanovená ustanovením § 88a odst. 2 tr. řádu, tj. že obviněný byl o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu informován, a to vyrozuměním Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 27. 12. 2012, č. j. GI-TC-400/2012.

Nejvyšší soud proto na základě výše uvedených skutečností učinil závěr, že v případě projednávané věci byly splněny všechny zákonem požadované podmínky k provedení odposlechu, proto v souladu s ustanovením § 314n tr. řádu rozhodl tak, že příkazem Okresního soudu v České Lípě ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 0 Nt 768/2012, zákon porušen nebyl.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á