4 Nd 98/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.4 Nd 98/2011-50-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce V. S. , proti žalované České republice Krajskému soudu v Ústí nad Labem , se sídlem Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem, o náhradu škody způsobené pochybením Krajského soudu v Ústí nad Labem ve výši 18.000.000,- Kč a zadostiučinění ve výši 10.500.000,- Kč, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í : Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky žalobní návrh ve výše uvedené věci.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobcem podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 a odst. 2 písm. a) výše citovaného zákona č. 82/1998 Sb. ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen úřad ). Úřadem podle odstavce 1 je Ministerstvo spravedlnosti, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti, a v případech, kdy škoda byla způsobena notářem nebo soudním exekutorem.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na uvedené skutečnosti bylo podle výše specifikovaných zákonných ustanovení rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2, v jehož obvodu má sídlo Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které v případě projednávané věci jedná jménem státu.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011 JUDr. Jiří P á c a l předseda senátu