4 Nd 94/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 94/2011-46

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně I. Š. , proti žalovanému J. Š. , o výživné rozvedené manželky, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 12 C 153/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 12 C 153/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Okresního soudu v Mělníku ze dne 14. 3. 2011 (doručeno dne 18. 3. 2011) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na delegaci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalobkyně návrh na přikázání věci jinému soudu odůvodnila nedostatkem finančních prostředků na cestu k soudnímu jednání u Okresního soudu v Mělníku.

Žalovaný však s návrhem žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově nesouhlasil s tím, že je pracovně a časově vytížen, proto by mu cesta k soudnímu jednání u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově činila potíže, naopak žalobkyně je bez pracovního poměru, tudíž je na tom časově lépe.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud v Mělníku) a Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobkyně, jak již bylo uvedeno výše, návrh na delegaci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově odůvodnila svou tíživou finanční situací, resp. nedostatkem finančních prostředků na cestu k soudnímu jednání u Okresního soudu v Mělníku.

Nejvyšší soud České republiky k věci uvádí, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově, došlo by ke stavu, který by byl pro žalovaného nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnou ke skutečnosti, že žalovaný s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově nesouhlasil.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2011
JUDr. Jiří Pácal předseda senátu