4 Nd 93/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 93/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: Z. P., bytem Školní 1269, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupený Mgr. J. M., advokátem, proti žalované: L. a. s., se sídlem Nemanická 14/440, České Budějovice, o náhradu škody za ztrátu na výdělku, bolestného a ztížení společenského uplatnění a o neplatnost ukončení pracovního poměru, vedené ve spojeném řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 221/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích ve spojeném řízení pod sp. zn. 16 C 221/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.


O d ů v o d n ě n í :


Ve výše označeném spojeném řízení vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 221/2008, podal žalobce přípisem ze dne 12. 2. 2009, doručeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 13. 2. 2009, prostřednictvím svého právního zástupce návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti.


V odůvodnění uvedl, že pro utrpěný pracovní úraz je v částečném invalidním důchodu, jehož výše dosud nebyla stanovena, jeho jediným zdrojem příjmů je pouze záloha na tento důchod ve výši 4.400,- Kč měsíčně. Vzhledem k jeho zdravotnímu postižení, které má charakter duševní poruchy, má žalobce problémy s komunikací, s orientací a se zpracováním informací. Dopravní spojení z místa bydliště žalobce do sídla místně příslušného soudu je složité a dlouhé, vyžaduje několik přestupů, a pokud by se měl žalobce osobně zúčastnit jednání u toho soudu, musel by si zřejmě v jednotlivých případech zajistit i ubytování v Českých Budějovicích. Není schopen dojíždět k případně opakovanému jednání soudu do Českých Budějovic, a to jak z důvodů finančních, tak z důvodů zdravotních, neboť bez pomoci jiné osoby není schopen vyhledávat dopravní spojení, správně přestoupit, zorientovat se v cizím městě apod.


Své zdravotní problémy žalobce dokládá jednak potvrzením pracovní neschopnosti ze dne 28. 11. 2008, jednak lékařským potvrzením ze dne 5. 2. 2009 vystaveným MUDr. V. N. praktickým lékařem pro dospělé.


K návrhu na delegaci se přípisem ze dne 18. 3. 2009, doručeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 19. 3. 2009, nesouhlasně vyjádřila žalovaná.


Jako důvod svého nesouhlasu v prvé řadě uvedla, že tvrzení žalobce o výši jeho příjmů není doloženo a že pokud si žalobce sám bez cizího zavinění ztratil a ani dodatečně nezajistil listiny dokládající odpracovanou dobu na Slovensku a z tohoto důvodu nedostává celou část invalidního důchodu, nemůže toto být bráno jako důvod vhodnosti přikázání věci jinému soudu.


Žalovaná nesouhlasí rovněž s tvrzením žalobce o složitosti dopravního spojení a v této souvislosti odkazuje na vyhledavač tras dle internetového serveru. Navíc uvádí, že žalobce může k soudu, pokud by se jeho jednání chtěl zúčastnit, cestovat se svým právním zástupcem, který mu byl ustanoven, čímž by mu odpadly problémy s neschopností vyhledat dopravní spojení, zorientovat se v cizím městě a další problémy, které uvádí v návrhu na delegaci.


Dále žalovaná uvedla, že žalobci byl ustanoven k ochraně jeho zájmů zástupce z řad advokátů a že byl osvobozen od soudních poplatků, takže se žalobce sám nemusí účastnit soudního jednání, když ochrana jeho zájmů je řádně zabezpečena. Účast na jednom jednání za účelem účastnické výpovědi žalobce by žalující strana dokázala zajistit, a pokud by tuto účast zdravotní důvody vyloučily, tak žalovaná odkazuje na možnost, aby byla účastnická výpověď provedena formou dožádání a provedení této výpovědi u Okresního soudu v Kroměříži.


Kromě toho žalovaná připomíná, že většina svědků v této věci má bydliště v Českých Budějovicích a okolí a z tohoto důvodu by nebylo účelné a hospodárné, aby tito svědci museli cestovat k soudnímu jednání do Kroměříže.


Okresní soud v Českých Budějovicích předložil předmětný návrh spolu se spisem k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Českých Budějovicích a Okresnímu soudu v Kroměříži. V předkládací zprávě uvedl, že s návrhem na delegaci souhlasí, všechny uvedené důvody považuje za podstatné a navrhuje, aby Nejvyšší soud návrhu na delegaci vyhověl.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci žalobce svůj návrh na delegaci Okresnímu soudu v Kroměříži odůvodňuje relevantními okolnostmi nasvědčujícími tomu, že projednávání věci Okresním soudem v Českých Budějovicích by bylo zjevně problematické z hlediska možností osobní účasti žalobce při jednání u tohoto soudu, a to jednak s ohledem na jeho finanční situaci (i přesto, že je osvobozen od soudních poplatků, by osobní účast na jednání tohoto soudu pro něj zřejmě znamenala zvýšené náklady), především však k jeho zdravotním potížím, které mu nezabraňují osobně se účastnit jednání soudu, nicméně znamenají značnou komplikaci, pokud by se mělo jednat o jednání u soudu v Českých Budějovicích.


Námitky žalované, že osobní účast žalobce na jednání soudu není nezbytná a že by se mělo jednat toliko o jeden účastnický výslech žalobce, který lze v případě potřeby provést formou dožádání u Okresního soudu v Kroměříži, nepovažuje Nejvyšší soud za dostatečně relevantní. Nejvyšší soud má naopak za to, že i s ohledem na charakter projednávané věci se nemusí jednat pouze o jeden účastnický výslech žalobce, že jeho osobní účast na jednání (i přes jeho zdravotní potíže) nejen že není vyloučena, ale z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení a správnosti rozhodnutí je i žádoucí. Na tom nic nemění skutečnost, že žalobce je zastoupen advokátem. V tomto ohledu považuje Nejvyšší soud za vhodné k jedné z námitek žalované poznamenat, že je-li účastníku řízení soudem ustanoven zástupce z řad advokátů, nebývá to z toho důvodu aby tomuto účastníku poskytoval doprovod a zdravotní dozor při cestách k jednání soudu. Pokud pak se jedná o možnost provést výslech dožádáním u jinému soudu, pak je nutno upozornit, že tato možnost podle § 39 o. s. ř. přichází do úvahy jak u žalobce, tak např. i u svědků, pokud by jejich výslech byl spojen s obtížemi nebo se zvýšenými neúčelnými náklady.


Nejvyšší soud po zhodnocení uvedených okolností dospěl k závěru, že přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži je žalobcem dostatečně odůvodněno a zejména s ohledem na okolnosti na straně žalobce půjde o delegaci vhodnou, aniž by tím byl významněji narušen požadavek hospodárnosti a rychlosti řízení či postavení žalované. Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Kroměříži přikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná