4 Nd 90/2011
Datum rozhodnutí: 10.05.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 90/2011-I.-11

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci navrhovatele A. O. , o neurčitém podání, t a k t o :

Podání A. O. ze dne 15. 3. 2011 ve znění podání ze dne 2. 5. 2011 s e podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu o d m í t á .

Odůvodnění:


Z podání A. O. (dále jen žalobce ) ze dne 15. 3. 2011 nebylo přes jeho posouzení podle obsahu § 41 odst. 2 o. s. ř. zřejmé, kterých účastníků a které věci se toto podání týká a co jím navrhovatel sleduje. Podání bylo označeno jako žaloba o přiznání odškodného s přiznáním tří let k odpracovaným létům pro výpočet starobního důchodu a doplacení částky výdělku za znemožněná léta a doplacení rozdílů v důchodu a doplacení rozdílů v důchodu, odškodnění za psychické trauma způsobené tehdejší vládou a jednáním tehdejší policie . Jako žalovaný byla v tomto podání označena Česká republika.

Ani z odůvodnění tohoto podání nebylo možno určit žádné rozhodné skutečnosti označení účastníků řízení, název a sídlo právnické osoby, označení státu a organizační složky státu, která za stát vystupuje, označení důkazů, jakož i přesné určení, čeho se žalobce domáhá.

Usnesením předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 4 Nd 90/2011, byl proto podle § 43 odst. 1 o. s. ř. žalobce vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil své podání ze dne 15. 3. 2011, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti, je nesrozumitelné a neurčité. Žalobce byl v tomto usnesení poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno, soud usnesením podání, jímž se zahajuje řízení, odmítne (§ 43 odst. 2 o. s. ř.).

Žalobce ve svém následujícím podání ze dne 2. 5. 2011 je označil jako žalobu o přiznání odškodného s přiznáním tří let k odpracovaným létům pro výpočet starobního důchodu a doplacení mzdy za neodpracovaná léta způsobené neoprávněným ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, dále pak za doplacení rozdílů za neoprávněně vypočtenou částku původní a částkou, jenž měla být vypočtena o tři léta více, dále pak odškodnění za týrání psychické, perzekuování tehdejší policie a strádání mé rodiny po dobu tří let s tím, že vše toto zlo vzniklo jen proto, že jsem nesouhlasil s okupací vojsk Varšavské smlouvy naší vlasti, tehdejšího Československa, a na protest proti tomu jsem odevzdal legitimaci členství KSČ na partajní výbor . Žalobce v této vymezené žalobě uvedl, že za vše vytrpěné žaluji tehdejší vládu a stát o náhradu 6.000.000,-, slovy šest milionů korun Českých. Částka je určena pro všech šest členů rodiny, kteří cizí vinou trpěli.

V tomto podání je jako žalovaný uveden Okresní stavební podnik v Mostě, Ul. Oblouková 303, Středisko malířů, vedoucí J. K.

V odůvodnění svého podání pak žalobce vysvětlil vývoj svých politických postojů v minulém režimu a s tím související problémy v dřívějším zaměstnání a v době, kdy byl bez zaměstnání.

Ani z podání ze dne 2. 5. 2011 není jasné, proč se žalobce obrací právě na Nejvyšší soud České republiky a nikoli na některý z okresních soudů místně příslušných k projednání věci, pokud by byla náležitě upřesněna.

Skutečnost, že v nynějším podání žalobce uvedl jako žalovaného Okresní stavební podnik v Mostě, Ul. Oblouková 303, Středisko malířů, vedoucí J. K. neumožňuje určit, zda má být žalovaným zmíněný Okresní stavební podnik či jeho právní nástupce (je-li jaký), popřípadě fyzická osoba J. K. Takto nepřesně identifikovaný žalovaný je také v příkrém rozporu s tvrzením žalobce, že žaluje tehdejší vládu a stát , když jednak není patrné, zda žaluje ČSSR, ČSR či vládu ČSSR, popřípadě vládu ČSR, nehledě k tomu, že se jedná o již neexistující subjekty.

Podání rovněž postrádá alespoň základní vymezení, zda se má jednat o náhradu škody dle občanského zákoníku či zákoníku práce, o úhradu nemajetkové újmy apod.

Rovněž údaj žalobce, že požadovaná částka 6.000.000,- Kč je určena pro všech šest členů rodiny, kteří cizí vinou trpěli neumožňuje určit, zda žalobce navrhuje účastenství těchto členů rodiny na straně žalobce jako poškozených, přičemž ani nejsou tito členové rodiny jmenováni a náležitě identifikováni, aby bylo možno určit, v čí prospěch a v jaké výši u konkrétních osob má být o vyplacení žalované částky rozhodnuto.

Z uvedeného je zjevné, že přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2011 je podání A. O. nadále nesrozumitelné a neurčité a není z něj patrné, vůči komu, čeho a z jakého důvodu se navrhovatel domáhá a z jakých skutečností dovozuje kompetenci Nejvyššího soudu o jeho podání rozhodnout, což soudu brání v řízení pokračovat.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud podání podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2011


JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu