4 Nd 89/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 89/2011-21


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. Ř. proti žalované: K. Ř. , o rozvod manželství, vedeno u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 145/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 145/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mělníku.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal dne 7. 7. 2010 u Okresního soudu Brno-venkov žalobu o rozvod manželství. Žalovaná v této souvislosti navrhla, aby byla věc delegována od Okresního soudu Brno-venkov k Okresnímu soudu v Mělníku. Svůj návrh odůvodnila tím, že se dlouhodobě nachází v nepříznivém stavu a špatné finanční situaci, kdy je evidována na úřadu práce, přičemž místem jejího trvalého bydliště jsou Neratovice.

Okresní soud Brno-venkov vyzval žalobce, aby se vyjádřil k návrhu žalované o vhodnosti přikázat tuto věc Okresnímu soudu v Mělníku. Žalobce se ve stanovené lhůtě vyjádřil a vyslovil s přikázáním věci zásadní nesouhlas s odůvodněním, že účast žalované u soudního jednání není nutná a i on sám je osobou v hmotné nouzi, neboť je rovněž veden na úřadu práce.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba - jako výjimku - vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé
v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobkyně návrh na delegaci Okresnímu soudu v Mělníku odůvodňuje z hlediska § 12 odst. 2 o. s. ř. tím, že je ve složité sociální situaci, žije v Neratovicích z podpory v nezaměstnanosti a nemá peníze na cestu do Brna. Podle názoru Nejvyššího soudu však tuto skutečnost není možno považovat za natolik významnou, aby dostatečně odůvodňovala průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Problémy uváděné žalovanou jako důvody delegace nejsou podle názoru Nejvyššího soudu nijak výjimečné, protože účast strany soudního řízení na soudním jednání je v zásadě pravidelně spojena s nejrůznějšími časovými či organizačními problémy a i většími či menšími finančními náklady. Samotná sociální situace účastníka řízení není podle stávající judikatury Nejvyššího soudu důvodem k přikázání věci z důvodu vhodnosti. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobce s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Mělníku zásadně nesouhlasí, přičemž poukazuje na obdobné osobní problémy, jako navrhovatelka delegace.

Nejvyšší soud tak z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. dubna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec