4 Nd 88/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 88/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci oprávněné: nezl. N. V., zastoupena matkou L. V., právně zastoupena Mgr. Ing. P. B., advokátem, proti povinnému: M. V., o nařízení exekuce pro výživné nezletilé, vedeno u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 3559/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kutné Hoře.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chrudimi předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.


Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Jestliže není možno uvedeným postupem určit bydliště povinného, je příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu se povinný zdržuje v okamžiku zahájení řízení. (Kasíková a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, komentář, 1. vyd. C. H. Beck 2007, str. 164).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Chrudimi, přitom jako bydliště povinného bylo v návrhu uvedeno město K. H. Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 9. 2. 2009 sp. zn. 5 Nc 3559/2008 (č. l. 21) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Oprávněná v návrhu uvedla jako bydliště povinného adresu K. H. Podle sdělení OOP Policie ČR Kutná Hora i České Pošty, s. p. (č. l. 12, 13) se povinný na uvedené adrese nezdržuje.


Z centrální evidence obyvatel (č. l. 11) vyplývá, že povinný má od 4. 9. 2000 trvalý pobyt na adrese Č., okres K. H. Ze zprávy policie ČR OOP Čáslav na č. l. 15 plyne, že na dané adrese se povinný nezdržuje.


Pobyt povinného se nepodařilo zjistit ani dotazem na matku povinného, která sdělila, že jí o synovi není nic známo (č. l. 19).


Z výše uváděného vyplývá, že povinný se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinný bydlí nyní či kde se zdržoval v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Chrudimi.


Ve věci je podáván návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., v pl. znění), který je ve vztahu k občanskému soudnímu řádu zákonem speciálním a jehož § 52 uvádí, že nestanoví-li tento zákon (exekuční řád) jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Věcnou a místní příslušnost soudu stanoví exekuční řád v § 45 e. ř. odlišně od občanského soudního řádu, a tudíž se neužije obecné ustanovení § 252 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 52 e. ř. a § 7 odst. 1 o. s. ř.


Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.


Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k obci Čáslav a tím k obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Kutné Hoře.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c