4 Nd 85/2011
Datum rozhodnutí: 28.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 85/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného GE Money Multiservis, a. s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ: 49241150, zastoupeného JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, nástupce JUDr. Vladislava Cilínka, advokáta se sídlem Římská 36, 120 00 Praha 2, proti povinné H. T. , pro 20.474,- Kč s příslušenstvím + 7.091,22 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 44 Nc 8696/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 44 Nc 8696/2009, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chomutově vyslovil usnesením ze dne 21. 2. 2011 sp. zn. 44 Nc 8696/2009, podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

V odůvodnění usnesení Okresní soud v Chomutově uvedl, že lustrací v centrální evidenci obyvatel zjistil, že povinná je trvale hlášena na adrese M., R., přičemž povinná nikdy neměla registrováno trvalé bydliště v okrese Chomutov.

V rámci součinnosti požádal soud o formální zjištění pobytu Českou poštu, s. p, zda se povinná zdržuje na adrese Č., Most či na adrese H., R. u P., v obou případech s negativním výsledkem.

Okresní soud v Chomutově proto usnesením ze dne 10. 4. 2009 sp. zn. 44 Nc 8696/2009, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu Praha-západ.

K nesouhlasu Okresního soudu Praha-západ s tímto postoupením Krajský soud v Praze usnesením ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 21 Nc 386/2009, rozhodl, že nesouhlas je důvodný, neboť adresa povinné M., R. u P., je adresou Městského úřadu (ohlašovny), na níž se povinná nemůže fakticky zdržovat.

Po vrácení spisu Okresní soud v Chomutově provedl další šetření, aby zjistil pobyt povinné. Šetřením se podařilo zjistit, že povinná byla v době zahájení exekučního řízení, tj. ke dni 16. 3. 2009, evidována Úřadem práce Praha-západ jako uchazeč o zaměstnání a byla jí vyplácena podpora v nezaměstnanosti, přičemž ovšem místní příslušnost úřadu práce se podle § 66 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak.

Dále bylo Okresním soudem v Chomutově prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ zjištěno, že povinná pobírá invalidní důchod, který je jí vyplácen na adresu H., R. u P.

S ohledem na tyto okolnosti a s přihlédnutím k ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) dospěl Okresní soud v Chomutově k názoru, že místně příslušným k nařízení je Okresní soud Praha-západ, v jehož obvodu je povinná přihlášena k trvalému pobytu a je zde tedy dán předpoklad k domněnce, že povinná je zde hlášena k pobytu s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Vzhledem k usnesení Krajského soudu v Praze Okresní soud v Chomutově znovu výše označeným usnesením vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako právnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Nejvyšší soud ve shodě s Krajským soudem v Praze se neztotožnil s výše uvedeným názorem Okresního soudu v Chomutově, že místně příslušným soudem je Okresní soud Praha-západ, neboť příslušnost úřadů práce dle zákona č. 117/1995 Sb. se řídí odchylným pravidlem než příslušnost soudu dle exekučního řádu a občanského soudního řádu. Nejvyšší soud nicméně přihlédl k okolnosti, že v obvodu Okresního soudu Praha-západ povinná pobírá invalidní důchod a je zde důvodný předpoklad, že na okrese Praha-západ povinná bydlí s úmyslem se zde zdržovat trvale nebo se zde zdržuje alespoň za účelem pobírání invalidního důchodu, byť nebyla taková adresa dostatečně průkazně zjištěna.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že jsou dány všechny zákonné předpoklady k tomu, aby věc byla projednána okresním soudem Praha-západ, jehož příslušnost v intencích ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. takto určil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. března 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu