4 Nd 85/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:





4 Nd 85/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: K. b., a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, proti žalovanému: I. Q., bytem Milénova 11, 638 00 Brno, o zaplacení částky 2,233.525,97,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 122/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 122/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


U Městského soudu v Praze se vede pod sp. zn. 7 Cm 122/2008 výše označené řízení. Podáním ze dne 2. 1. 2009 podal žalovaný návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně. Návrh odůvodnil svým nepříznivým zdravotním stavem, doloženým lékařským potvrzením ze dne 2. 1. 2009 vystaveným MUDr. L. O. neurologické oddělení polikliniky B.


Žalovaný ve svém návrhu rovněž uvedl, že má zájem se soudního jednání zúčastnit, nicméně mu zdravotní stav nedovoluje dostavit se k soudu v Praze.


Podáním ze dne 19. 1. 2009 vyjádřila žalobkyně s návrhem žalovaného na přikázání věci jinému soudu svůj nesouhlas s odůvodněním, že pokud zdravotní stav žalovanému umožňuje účastnit se jednání v Brně, umožňuje mu v zásadě účast i u dobře dopravně dostupného soudu v Brně (zřejmě měla žalobkyně na mysli soud v Praze). Žalobkyně dále uvedla, že žalovaný se může nechat zastoupit jakoukoli třetí osobou a pokud mu zdravotní stav neumožňuje účastnit se jakéhokoli soudního jednání, má žalobkyně za to, že by mohly být dány důvody, aby žalovanému byl ustanoven opatrovník.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Praze) a soudu, jemuž má být věc přikázána (Krajskému soudu v Brně), návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé


v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci žalovaný svůj návrh na delegaci odůvodňuje okolnostmi, které je nutno považovat za relevantní z hlediska postavení účastníka řízení.


Žalovaný ve své žádosti uvedl a řádně doložil lékařským potvrzením, že jeho zdravotní potíže závažné onemocnění pohybového aparátu mu brání nikoli se osobně soudního jednání účastnit, ale za tímto účelem podnikat delší cesty jakoukoli dopravou. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že projednání věci Městským soudem v Praze by znemožnilo či alespoň výrazně zkomplikovalo možnost osobní účasti žalovaného na jednání soudu, zatímco přikázání věci soudu v místě bydliště žalovaného by tuto jeho osobní účast umožnilo.


Nejvyšší soud se neztotožňuje s názorem žalobkyně uvedeném v jejím vyjádření k návrhu na delegaci, že věc je vhodnější řešit tak, že by se žalovaný nechal zastoupit třetí osobou, popřípadě aby mu byl soudem ustanoven opatrovník, a to i s ohledem na to, že takové řešení navrhované žalobkyní by dle názoru Nejvyššího soudu nikterak nemohlo přispět k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání věci.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Brně přikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná