4 Nd 82/2011
Datum rozhodnutí: 28.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 82/2011-34


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Generali Pojišťovna, a. s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zastoupeného JUDr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem pobočka Plzeň, Úslavská 33, proti povinnému R. B. , o návrhu na nařízení exekuce a udělení pověření pro soudního exekutora k vymožení pohledávky 1.057,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 457/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 457/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Příbrami vyslovil usnesením ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 23 EXE 457/2010, podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne .

Tomuto rozhodnutí předcházelo usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 27. 4. 2010 sp. zn. 23 EXE 457/2010, kterým tento soud vyslovil svou místní nepříslušnost a spis postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 7, v jehož obvodu je evidováno místo trvalého bydliště povinného. K nesouhlasu Obvodního soudu pro Prahu 7 s tímto postoupením Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. 8. 2010, sp. zn. 1 Nc 1783/2010, rozhodl, že tento nesouhlas je důvodný.

Protože Okresní soud v Příbrami provedeným šetřením nezjistil žádnou adresu povinného, na které by se tento zdržoval s úmyslem zde trvale bydlet, vyslovil znovu výše označeným usnesením ze dne 25. 1. 2011 svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Příbrami, v jehož obvodu se povinný nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani oprávněný, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit procesním soudem Obvodní soud pro Prahu 2, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 2 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2011

JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu