4 Nd 80/2008
Datum rozhodnutí: 11.06.2008
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 80/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: L. Č., zastoupena JUDr. T. K., proti žalované: Česká republika, Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha, za účasti: 1) JUDr. L. V., 2) prof. MUDr. R. Č., 3) P. V., 4) O. V., 5) Hlavní město Praha, zastoupeno JUDr. M. J., 6) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 7) L. spol. s r. o., 8) Pozemkový fond České republiky, o návrhu na vydání předběžného opatření t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu bylo prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 10 ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 19 Nc 2253/2008 doručeno podání účastníka řízení Hlavního města Prahy označené jako věc: řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu č. j.: PÚ 8715/193 ze dne 3. března 2004; Dovolání hlavního města Prahy ze dne 18. ledna 2008, došlé Obvodnímu soudu pro Prahu 10 dne 21. ledna 2008; Návrh na vydání předběžného opatření, adresovaný účastníkem ad 5) Nejvyššímu soudu, jímž uvedený účastník navrhuje, aby dovolací soud vydal usnesení, kterým nařídí předběžné opatření vůči žalobkyni a účastníku ad 1) spočívající v povinnosti zdržet se tam vymezeného jednání.

Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104a odst. 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.

Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení

o věci, nestanoví-li zákon jinak (§ 74 odst. 3 o. s. ř.). PR 8/1996 s. 375: Věcně nepříslušný soud nemůže ani nařídit předběžné opatření. (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád komentář I. díl, 7. vyd. C.H. Beck v Praze r. 2006, str. 44).

Nejvyšší soud je věcně příslušným k nařízení předběžného opatření ve věcech, v nichž rozhoduje jako soud prvního stupně viz § 9 odst. 5 ( dříve 4 ) o. s. ř. (detto, str. 286).

V dané věci Nejvyšší soud jako soud prvého stupně nerozhoduje. Tudíž ani není oprávněn rozhodnout o předmětném návrhu, který mu byl účastníkem podán, neboť je v daném směru soudem nepříslušným.

Protože se v dané věci jedná o řízení podle § 244 a násl. o. s. ř. o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Praha ze dne 3. 3. 2004, č. j. PÚ 8715/93 v návaznosti na § 9 odst. 6 zákona o půdě, tedy

o sporu vyplývajícím z občanskoprávního vztahu (viz odůvodnění rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. 11 C 125/2004 str. 4), v němž rozhodoval podle citovaného ustanovení zákona v prvém stupni Obvodní soud pro Prahu 10, bylo rozhodnuto kromě jiného podle § 104a odst. 4 o. s. ř. tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena jmenovanému soudu k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c