4 Nd 8/2011
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 8/2011-218


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce CORSAIR Luxembourg No11 S. A ., se sídlem 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, reg. č. B 90447, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Brno, Koliště 55, proti žalovanému č. 1 JUDr. L. N. , žalované č. 2 J. N. , žalovanému č. 3 M. K. , a žalované č. 4 A. S. , zastoupené JUDr. Irenou Šebestovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 602, o zaplacení částky 47 126 411,27 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 153/1999, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 153/1999, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označeném řízení podala žalovaná A. S. návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě. Odůvodnila jej svou finanční situací, kterou doložila ve svých doplňujících podáních, poukázala na vzdálenost Krajského soudu v Ústí nad Labem od místa jejího bydliště a od sídla její právní zástupkyně a s tím spojené vysoké cestovní náklady. Podle jejího názoru by proti tomuto návrhu neměli mít námitky ani ostatní účastníci včetně žalobce, jehož právní zástupce má sídlo v Brně. V přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě žalovaná spatřuje větší hospodárnost řízení po stránce časové i finanční.

Návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě podal i žalovaný M. K. I on návrh odůvodnil vzdáleností bydliště účastníků a sídel jejich právních zástupců od sídla procesního soudu, poukázal na značné cestovní náklady a časovou náročnost řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem vyzval v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. ostatní účastníky řízení, aby se k návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě vyjádřili s tím, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude se mít za to, že proti návrhu nemají námitek.

Své souhlasné stanovisko s návrhem žalované A. S. vyjádřil žalovaný M. K, který jak výše uvedeno sám podal stejný návrh. Žalovaní JUDr. L. N. a J. N. se k návrhu ve lhůtě stanovené Krajským soudem v Ústí nad Labem nevyjádřili a je tedy nutno mít za to, že proti návrhu nemají námitek.

Žalobce s přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasí. Ve svém písemném vyjádření uvedl, že žalovaná svým návrhem neprokázala jediný důvod, pro který by byl výjimečný postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. na místě. Pohledávka, která je předmětem řízení, je pohledávkou za obligačním dlužníkem se sídlem v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, přičemž u tohoto soudu byla pohledávka řešena i v rámci konkursního řízení a relevantní skutečnosti týkající se předmětné pohledávky jsou tak soudu přístupné právě z jeho konkursního spisu. Pokud žalovaná A. S. poukázala na dosavadní délku řízení, měla zajisté možnost takový návrh vznést již dříve v řízení a zabránit tak provedení podstatné části úkonů zejména rozsáhlých vyjádření všech účastníků řízení před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Žalovaná měla rovněž možnost a také dostatek času zvolit si právního zástupce, jehož sídlo není natolik vzdáleno od sídla soudu, který by tedy hospodárněji a účelněji hájil její práva a zájmy v řízení. Podle názoru žalobce sama žalovaná svým jednáním v rámci řízení k jeho délce výrazně přispěla, a spíše nežli hospodárnost řízení reaguje žalovaná svým návrhem na okolnost, že Vrchní soud v Praze nevyhověl její námitce podjatosti vůči soudkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Andree Esterkové.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z obsahu předloženého spisu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení. Skutečnosti, jimiž byl návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě odůvodněn, považuje Nejvyšší soud za zcela nedostačující. Vzdálenost soudu od bydliště účastníků či sídla právních zástupců účastníků v rámci České republiky, byť zajisté ovlivňuje výši cestovních nákladů, nelze považovat za natolik relevantní, aby bylo z tohoto důvodu vhodné věc přikázat jinému soudu.

Na této skutečnosti nic nemění fakt, že dva z účastníků na straně žalované se k výzvě soudu k tomuto návrhu nevyjádřili a lze tedy mít za to, že proti tomuto návrhu nemají námitek a další účastník na straně žalované se k jejímu návrhu připojil. V posuzovaném případě je s ohledem na vyjádření žalobce zjevné, že mezi účastníky nepanuje na otázku opodstatněnosti návrhu na přikázání věci jinému soudu shoda.

Nejvyšší soud dále vzal v potaz skutečnost, že se v dané věci jedná o řízení, v jehož průběhu již byla provedena řada úkonů a nelze očekávat ani z ničeho dovodit, že by přikázání věci jinému soudu mohlo jakýmkoli způsobem přispět k jeho hospodárnému a rychlému projednání a rozhodnutí. Naopak vyhovění tomuto návrhu zřejmě přineslo právě jen další průtahy a komplikace tohoto řízení.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. ledna 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše N o v o t n á