4 Nd 78/2011
Datum rozhodnutí: 17.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 78/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně GE Money Bank, a. s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, IČ: 25672720, proti žalovanému J. M. , o vydání elektronického platebního rozkazu na částku 21604,00 Kč, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 9 EC 193/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 9 EC 193/2009 p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Rokycanech usnesením ze dne 14. 1. 2011 sp. zn. 9 EC 193/2009 podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Tomuto rozhodnutí předcházelo usnesení Okresního soudu v Rokycanech ze dne 8. 7. 2009 sp. zn. 9 EC 193/2009, kterým tento soud vyslovil svou místní nepříslušnost a spis postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 8, v jehož obvodu je evidováno místo bydliště žalovaného. K nesouhlasu Obvodního soudu pro Prahu 8 s tímto postoupením Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 11. 2009 rozhodl, že tento nesouhlas je důvodný.

Protože Okresní soud v Rokycanech provedeným šetřením nezjistil žádnou adresu žalovaného, na které by se tento zdržoval s úmyslem zde trvale bydlet, vyslovil znovu výše označeným usnesením ze dne 14. 1. 2011 svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Rokycanech, v jehož obvodu se žalovaný nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani žalobce a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu je sídlo žalobce. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 4 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2011

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu