4 Nd 78/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 78/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: E. E., a. s., zastoupena JUDr. V. A., advokátem, proti žalovanému: J. K., zastoupen opatrovníkem JUDr. J. S., advokátem, o 34.581,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 6 C 371/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Strakonicích.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Písku předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Písku, přitom jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno Ch. Okresní soud v Písku usnesením ze dne 22. 12. 2008, sp. zn. 6 C 371/2008 (č. l. 32), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na zahájení řízení tj. na adresu Ch., avšak dle sdělení pošty se žalovaný z této adresy odstěhoval (č. l. 19). Dané bydliště žalovaný uvedl na smlouvě sepsané mezi ním a žalobcem v roce 2005. Adresa Ch. je adresou trvalého pobytu žalovaného, která je zapsána v centrální evidenci obyvatel jako platný trvalý pobyt od 4. 11. 2005 (č. l. 20). Dále mu bylo doručováno na adresu Č. B., K. Š., která byla sdělena Okresním soudem v Strakonicích. Na této adrese je žalovaný neznámý (č. l. 25).


Další adresou možného pobytu žalovaného je M., Č. vyplývající z úředního záznamu na základě sdělení Okresního soudu Strakonice, z něhož se podává, že tuto adresu sdělil žalovaný ve věci sp. zn. 2 C 58/2008 vedené u Okresního soudu v Strakonicích s tím, že zde pobývá od měsíce června 2008 a na adrese trvalého pobytu se od léta 2007 nezdržuje (č. l. 30).


Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Z obsahu spisu za současného stavu věci však nelze konstatovat, že bydlištěm žalovaného je M., Č., neboť ze spisu se nepodává, že by bylo soudem ověřeno, že tam bydlí, navíc mu na danou adresu ani nebylo doručováno.


Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení tj. k datu 23. 1. 2008. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Písku není známo.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.


Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.


Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k obci Ch. v okrese S. a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria (možná adresa M., Č. není nijak ověřena) se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud ve Strakonicích.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c