4 Nd 75/2011
Datum rozhodnutí: 08.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 75/2011-12

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci osoby umístěné v ústavu zdravotnické péče O. H. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 19 L 255/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 19 L 255/2011, s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :


Přípisem ze dne 18. 2. 2011, sp. zn. Ncd 44/2011, předložil Vrchní soud v Praze spolu se spisem Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 19 L 255/2011, Nejvyššímu soudu z důvodu příslušnosti dle § 12 odst. 3 o. s. ř. návrh Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 14. 2. 2011, sp. zn. 19 L 255/2011, na přikázání označené věci Městskému soudu v Brně.

Obvodní soud pro Prahu 8 návrh odůvodnil tím, že v právní věci detenčního řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení umístěné O. H. ve zdravotnickém ústavu, žádá o delegaci věci Městskému soudu v Brně, neboť pacientka byla dne 9. 2. 2011 přemístěna z Psychiatrické léčebny v Praze 8 Bohnicích do Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě je vhodné věc přikázat tomuto soudu.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.
V posuzovaném případě se jedná o detenční řízení vydání rozsudku podle § 191d odst. 4 o. s. ř., kdy s ohledem na lhůtu pro vydání tohoto rozsudku a s přihlédnutím k povaze projednávané věci je zřejmé, že nejúčelnější z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení je projednání věci soudem, v jehož obvodu se nachází zdravotnické zařízení, ve kterém je dotyčná osoba v současné době umístěna. Návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně předcházelo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. 19 L 255/2011, kterým tento soud rozhodl, že převzetí umístěné O. H. , do ústavu zdravotnické péče Psychiatrické léčebny v Praze 8 Bohnicích, Ústavní 91 dne 31. 1. 2011 je v souladu se zákonnými důvody.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně přikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. března 2011

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu