4 Nd 73/2009
Datum rozhodnutí: 23.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 73/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: JUDr. I. I., bytem Brno, U Luhu č. 25, zastoupeného JUDr. M. V., advokátem, proti žalovaným: 1) Česká republika Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu č. 44, 2) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská č. 16 a 3) JUDr. J. P., bytem Plzeň 3-Valcha, U Hájovny č. 1059 E/20, adresa pro doručování: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská č. 16, o neplatnost odvolání z funkce, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 214/2008, o návrhu žalovaných na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 214/2008 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal u Okresního soudu v Olomouci, jako soudu místně příslušného, aby bylo určeno, že odvolání žalobce z funkce vrchního státního zástupce v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 1. 11. 2007, č. j. 166/2007-PERS-SZ/2 je neplatné.


Žalovaná 1) v podání ze dne 16. 1. 2009 navrhla, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Návrh odůvodnila tím, že v obvodu tohoto soudu mají sídlo žalovaní 2) a 3), kteří se nemusí dostavovat ke vzdálenému soudu a zejména na nich bude spočívat důkazní aktivita k prokázání okolností pro rozhodnutí ve věci a pravděpodobně i vyšší náklady spojené s obstaráváním a prováděním důkazů u Okresního soudu v Olomouci , z těchto důvodů by mohlo být řízení hospodárnější a rychlejší.


Žalovaná 2) rovněž navrhla s ohledem na sídlo druhého a třetího žalovaného přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2, tedy jinému, avšak rovněž místně příslušnému soudu .


Žalovaný 3) navrhl přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2 rovněž s ohledem na sídlo druhého a třetího žalovaného .


Žalobce vyjádřil nesouhlas s návrhem na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, neboť žalovaná 1) zcela přehlíží, že realizací delegace by sice ostatní žalovaní měli náklady nižší , ale oproti tomu by vzrostly její náklady a náklady samotného žalobce. Je-li navrhován důkaz výslechem svědků z B. a z O., byly by i zde náklady vyšší, jestliže by se museli dostavovat k soudu v P. Stejná situace bude i u dalších svědků, kteří se s ohledem na předmět řízení budou rekrutovat zásadně především z O. a které bude žalobce navrhovat . Podle názoru žalobce by přikázání věci tak, jak ji navrhují žalovaní , bylo porušením principu rovnosti před zákonem a porušení principu zákonného soudce , který představuje v demokratickém právním státě jednu z garancí nezávislého a nestanného soudního rozhodování .


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Při úvaze o možnosti založit místní příslušnost jiného soudu na základně tohoto ustanovení je třeba mít na zřeteli, že právní úprava příslušnosti soudu se v občanském soudním řízení odvíjí ze zásady, že řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný, přičemž pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich (srov. § 11 odst. 1, 2 o. s. ř.). Volba konkrétního soudu příslušného k projednání a rozhodnutí věci z více soudů, jejichž příslušnost by byla dána na základně hledisek uvedených v ustanoveních § 84 až 89a o. s. ř., přísluší žalobci; podáním žaloby u jednoho z několika původně místně příslušných soudů se však tento soud stává jako jediný místně příslušným (a zákonným) soudem, a nadále pozbývá významu okolnost, že místní příslušnost mohla být založena jako kupř. v posuzované věci podle § 85 odst. 5 o. s. ř. podle sídla další žalované organizační složky státu, anebo podle místa bydliště žalované fyzické osoby (84, § 85 odst. 1 o. s. ř.), popřípadě podle jejího stálého pracoviště [§ 87 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].


Přikázání věci soudem, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, je doplňující částí obecné zákonné úpravy místní příslušnosti. Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují podle ustálené judikatury takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.


V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že předmětem řízení zahájeného žalobou je určení neplatnosti odvolání žalobce z funkce, kterou u žalované 1) v Olomouci zastával, z důvodů, které se týkají činnosti žalobce u žalované 1). Věcným podkladem pro toto opatření jak z jeho obsahu vyplývá jsou zjištění nejvyšší státní zástupkyně; nelze dovodit, že by bylo z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení příznivější provést její výslech a výslech dalších svědků z B. a z O. (které jsou rovněž navrhovány) před Obvodním soudem pro Prahu 2. Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. V daném případě není ničím potvrzeno, že by projednání věci nikoliv před příslušným Okresním soudem v Olomouci, nýbrž před Obvodním soudem pro Prahu 2 bylo právě vzhledem k typu projednávané věci v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.


Z uvedených důvodů Nejvyšší soud České republiky rozhodl o návrhu žalovaných, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 2, tak že se věc tomuto soudu nepřikazuje.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. března 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná