4 Nd 72/2011
Datum rozhodnutí: 08.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 72/2011 - 86


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce J. L. , proti žalované GE Money Bank , a. s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, zastoupené JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 124/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 124/2009 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českém Krumlově.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci podal žalobce návrh ze dne 11. 11. 2010 na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Českém Krumlově. V odůvodnění tohoto návrhu uvedl, že v obvodu místně příslušného soudu ve Frýdku-Místku žalobce ani žalovaný nesídlí, žalobce má trvalé bydliště v okrese Český Krumlov a dojíždění k soudu do Frýdku-Místku je pro něj časově i finančně náročné.

Žalovaný se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z obsahu spisu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení. Důvody, kterými byl návrh žalobce odůvodněn, považuje Nejvyšší soud za zcela nedostatečné. Řízení probíhá u Okresního soudu ve Frýdku-Místku již od roku 2009, byla v něm učiněna řada úkonů a je důvodné předpokládat, že v nynější fázi řízení by přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu bylo právě na úkor požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení a vyhovění tomuto návrhu by naopak mohlo přinést jen další průtahy a komplikace tohoto řízení. Důvody, které žalobce ve svém návrhu uvedl, jsou jednak částečně řešitelné formou dožádání u jiného než místně příslušného soudu, jednak je Nejvyšší soud nepovažuje za natolik významné, aby odůvodňovaly výjimku z výše uvedeného ústavního principu.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Českém Krumlově nepřikázal.

Po u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2011

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á