4 Nd 7/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 7/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: L. T. s r. o., zastoupena Mgr. V. Š., advokátem, proti žalovanému: W. C. B., o vydání 21 železničních vozů, vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 13/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle čl. 23 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech dohodnou-li se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná.


Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.


Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud v jehož obvodu má sídlo, přičemž podle ust. § 85a o. s. ř., je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. K projednání posuzované věci je podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) bod 6 o. s. ř. věcně příslušný krajský soud.


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Krajského soudu v Brně. Uvedený soud usnesením ze dne 13. 10. 2008, sp. zn. 11 Cm 13/2008 (č. l. 16), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Žalobce a žalovaný uzavřeli smlouvu o nájmu železničních vozů, v níž v čl. 12. 2 dohodli, že soudní spory z této smlouvy budou řešeny příslušným soudem České republiky podle ustanovení občanského soudního řádu.


Žalovaný má sídlo v Nizozemí. Žalobce sdělil, že mu není známo, zda má žalovaný na území České republiky majetek a že žalovaný nemá podle veřejně dostupných rejstříků na území České republiky organizační složku. Ke splnění smlouvy o nájmu, tj. předání železničních vozů žalobcem žalovanému, došlo v Bulharské republice v S.


Podle výše citovaného ustanovení Nařízení Rady ES č. 44/2001 je pravomoc českých soudů k projednání věci dána. Poté je určena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Jak je patrno z výše uvedeného, v posuzované věci není možné určit místní příslušnost soudu podle ustanovení o místní příslušnosti reglementovaných v § 84 a následujících občanského soudního řádu. Ze spisu se totiž nepodává žádný z hraničních určovatelů místní příslušnosti podle uváděných ustanovení tohoto právního předpisu.


Nejsou známy ani jiné relevantní údaje, z nichž by bylo možno dovodit vztah žalovaného k některému z krajských soudů České republiky. Jeví se tak jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Krajský soud v Brně, který je již s věcí obeznámen a v jehož obvodu má sídlo žalobce.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a proto vzhledem k nim podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec