4 Nd 67/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 67/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud nejblíže společně nadřízený v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: S. C. F., a. s., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1, zastoupené JUDr. V. S., advokátem, proti žalovanému: Ing. R. O., bytem Vsetín, Záviše Kalandry 1444, o zaplacení 178.679,00, -Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 119/2007, o návrhu na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 119/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh, aby věc řízení o zaplacení 178.679,00,- Kč s příslušenstvím, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 6 C 119/2007, byla přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně.


Návrh odůvodnil tím, že má za to, že z důvodu vhodnosti je namístě, aby věc projednal soud místně příslušný na základě bydliště žalovaného. Uvedl, že žalovaný se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže dlouhodobě dostavit na jednání k soudu, jeho onemocnění je dlouhodobé a dle zprávy ošetřujícího lékaře lze spíše očekávat zhoršení jeho zdravotního stavu.


Žalobkyně se k návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti ve stanovené lhůtě nevyjádřila.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 5) a Okresnímu soudu ve Vsetíně, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu či příslušnost soudu založená dohodou stran v souladu s § 89a o. s. ř., který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


Místní příslušnost soudu byla v posuzované věci založena dohodou podle § 89a o. s. ř., neboť žalovaný podpisem úvěrové smlouvy včetně úvěrových podmínek žalobkyně přistoupil k podmínkám poskytovatele úvěru včetně dohody o místní příslušnosti (čl. 8. 6 všeobecných smluvních podmínek č. l. 4 spisu) jiného soudu než soudu, v jehož obvodu má své bydliště. Okolnosti uváděné v návrhu, tj. že žalovaný je dlouhodobě nemocen a lze očekávat zhoršení jeho zdravotního stavu nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci, navíc jsou doloženy toliko obecnou zprávou praktického lékaře žalovaného. Ze spisu nevyplývá, že by žalovaný požadoval osobní účast při jednání, sám žalovaný však navrhuje v jeho případě institut výslechu dožádaným soudem (č. l. 51). Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn již s ohledem na skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 5 je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata