4 Nd 66/2011
Datum rozhodnutí: 28.02.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 66/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, IČ 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, proti povinnému T. J. , o 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 925/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 925/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 9.
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 49 EXE 925/2010, podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil v označené věci svoji místní nepříslušnost .

V odůvodnění tohoto usnesení s odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. uvedl, že na adrese povinného uvedené v návrhu na nařízení exekuce na majetek povinného a pověření soudního exekutora, v D. u T., K. S., se povinný nezdržuje a z úřední činnosti soudu není známo jiné místo jeho pobytu v okrese Teplice, ani to, že by se v tomto okrese nacházel majetek povinného.

Ze zprávy České pošty, s.p., pak bylo zjištěno, že na adrese povinného vyplývající z evidence obyvatel se povinný rovněž nezdržuje a jiné místo pobytu povinného v době zahájení řízení ani nyní se nepodařilo zjistit. Okresní soud v Teplicích po vyslovení své místní nepříslušnosti nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu a proto rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Teplicích, v jehož obvodu se povinný nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani oprávněný a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 9, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 9 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2011


JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu