4 Nd 66/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 66/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné: T. O. C. R., a. s., zastoupené JUDr. Ing. V. Š., advokátem, proti povinnému: W. B., pro celkovou částku 11.014,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 2622/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 2622/2008 projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 29 Nc 2622/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne.


V odůvodnění uvedl, že se oprávněná domáhala návrhem podaným u Okresního soudu v Opavě uspokojení své pohledávky v celkové částce 11.014,- Kč s ročním úrokem z prodlení z této částky od 30. 11. 2007 do zaplacení ve výši repo sazby stanovené ČNB k prvnímu dni každého kalendářního pololetí, v němž prodlení povinného trvá, zvýšené o 7 procentních bodů, jakož i nákladů předcházejícího správního řízení v částce 441,-Kč a úhrady nákladů exekuce, které budou v řízení stanoveny nařízením exekuce na majetek povinného s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. M. T. se sídlem Exekutorského úřadu Plzeň.


Z obsahu spisu Okresního soudu v Opavě vyplývá, že povinný je hlášen k pobytu na adrese v Polské republice, je jejím státním občanem, nemá bydliště na území České republiky a ani z obsahu návrhu a sdělení oprávněné není zřejmé, zda a kde se na území České republiky nachází jeho majetek postižitelný exekucí.


Proto Okresní soud v Opavě podle § 105 odst. 2 o. s. ř. rozhodl o své místní nepříslušnosti a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne, s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.


Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako právnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se a zda vůbec se zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož byl podán návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Opavě soudem, který výše označenou věc projedná a rozhodne.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. března 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná