4 Nd 65/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 65/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci oprávněného: J. J., proti povinnému: P. D., o nařízení soudního výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění, vedeno u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 22 E 19/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chrudimi předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Chrudimi, přitom jako bydliště povinného bylo v návrhu uvedeno O. Ch. Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. 22 E 19/2009 (č. l. 18), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Oprávněný v návrhu uvedl jako bydliště povinného adresu O. Soud provedl šetření ve spise Okresního soudu v Chrudimi, sp. zn. 28 Nc 1476/2008, a zjistil následující.


Ze zprávy Obecního úřadu Ostrov plyne, že povinný není v obci O. hlášen k trvalému pobytu a nezdržuje se zde (č. l. 7). O jeho pobytu nejsou známy žádné skutečnosti. Ze zprávy Policie ČR OO Chrast o provedeném šetření na adrese O. se podává, že bylo zjištěno, že povinný se na této adrese nezdržuje a jeho současná adresa není známa. Při posledním šetření dne 18. 1. 2007 bylo zjištěno, že se povinný zdržuje na adrese P.-Z. P., (č. l. 9). Ze zprávy Policie ČR OO Pardubice na č. l. 8 naopak plyne, že povinný na adrese P., nebydlí a nikdy nebydlel. Ze zprávy České pošty s. p. (č. l. 10) bylo zjištěno, že na adrese O. jsou doporučené zásilky z důvodu nezastižení adresáta v místě určení oznamovány. Od 1. 7. do 22. 10. 2008 byly uloženy 4 doporučené zásilky, které byly po uplynutí odběrní lhůty vráceny zpět odesílatelům. Na adresu P., nejsou zásilky dodávány ubytovna, domovní schránka není instalována, není označen zvonek. Rodiče povinného bydlící na adrese O. sdělili, že znají pouze adresu trvalého pobytu povinného P., a že pracuje v P., název ani adresa firmy jim není známa. Z šetření v evidenci vězňů plyne, že povinný není ve výkonu trestu či vazby.


Z centrální evidence obyvatel (č. l. 5) vyplývá, že povinný má od 28. 6. 2006 trvalý pobyt na adrese P.-Z. P.


Z výše uváděného vyplývá, že povinný se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinný bydlí nyní či kde se zdržoval v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Chrudimi.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 2 a 7 odst. 1 o. s. ř.


Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.


Z výše uváděného lze dovodit vztah povinného k městu P. a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Pardubicích.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c