4 Nd 62/2009
Datum rozhodnutí: 23.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 62/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: W. R. spol. s r. o., se sídlem Školní 3, České Budějovice, zastoupené JUDr. V. P., advokátem, proti žalované: I. s r. o., se sídlem Poštovská 8D, Brno, zastoupené JUDr. M. K., advokátem, o ochraně proti jednání nekalé soutěže, o stanovení povinnosti zdržet se zásahů do práva k ochranné známce a o přiměřené zadostiučinění ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Cm 34/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Cm 34/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. března 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše N o v o t n á