4 Nd 61/2011
Datum rozhodnutí: 17.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 61/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Intrum Justitia s. r. o. , Dělnická 213, Praha 7, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem 7. května 1109/26, Praha 4, proti žalované: M. H. , zastoupené JUDr. Rudolfem Blažkem, advokátem se sídlem Trojdílná 13/440, Praha 5, o zaplacení částky 135 000,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Cm 140/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Cm 140/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c