4 Nd 61/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 61/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstavileli: M. E., posl. bytem Dudín 68, okres Jihlava za účasti: Ing. J. T., nar. 6. 5. 1958, bytem Sokolov, Alšova 1739, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 26 D 950/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 26 D 950/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Sokolově.


O d u v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověnu návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec