4 Nd 60/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 60/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněného: Město Jablonec nad Nisou, zastoupeného JUDr. M. V., advokátem, proti povinnému: P. Š., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 11 Nc 4049/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 11 Nc 4049/2008, projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 11 Nc 4049/2008, zastavil řízení o návrhu na nařízení exekuce s tím, že se jedná o věc, která nespadá do pravomoci českých soudů. Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci usnesením ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. 73 Co 85/2008, k odvolání oprávněného usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zároveň vyzval okresní soud k předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř.


Jak Česká republika tak i Slovensko jsou členy Evropské unie, tudíž se na ně vztahuje Nařízení rady (ES) č. 44/2001, ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.


Podle čl. 2 odst. 1 a 2 daného Nařízení rady, nestanoví-li toto Nařízení jinak, mohou být osoby, které mají bydliště na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu. Na osoby, které nejsou státními příslušníky členského státu, v němž mají bydliště, se použijí pravidla pro určení příslušnosti, která se použijí pro jeho vlastní státní příslušníky.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze zjistit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá bydliště v České republice a nepodařilo se zjistit, že by měl v působnosti Okresního soudu v Jablonci nad Nisou či jiného soudu v České republice majetek.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že určil Okresní soud v Jablonci nad Nisou místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci, neboť jednak v obvodu tohoto soudu došlo k uložení pokuty povinnému, která je podkladem pro exekuční řízení, jednak v obvodu tohoto soudu je sídlo oprávněného a u tohoto soudu bylo zahájeno řízení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. března 2009

Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata