4 Nd 6/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 6/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: H. C. F. 1 B. V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1hg, 1076EE Amsterdam, zastoupen JUDr. V. M., advokátem, proti žalovanému: A. B., bytem Riegrova 756/6, 419 01 Duchcov, o zaplacení 17.521,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 106/2008, o návrhu na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 106/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaného, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 48 C 106/2008 byla přikázána Okresnímu soudu v Teplicích.


Návrh žalovaný odůvodnil tím, že úvěrovou smlouvu uzavíral v T., nachází se ve finanční nouzi a trpí onemocněním, které dokládá lékařskou zprávou (dlouhodobé léčení pro onemocnění krční a bederní páteře).


Žalobce se k návrhu vyjádřil nesouhlasně. Uvedl, že součástí úvěrové smlouvy uzavřené s žalovaným jsou úvěrové podmínky, kde si strany v ustanovení Hlavy 9 § 14 dohodly, že pro všechny spory z této smlouvy vzniklé je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně. Žalovaný si musel být vědom, že v případě porušení jeho smluvních povinností bude spor řešen u soudu určeného smlouvou. Jako důvod k delegaci nemůže obstát tvrzení, že momentální finanční situace a zdravotní stav žalovaného mu neumožňuje účastnit se soudního jednání. Nejedná se o věc složitou. Žalovaný již v odporu proti platebnímu rozkazu ve věci výslovně pohledávku uznal.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.


Místní příslušnost soudu byla v posuzované věci založena dohodou podle § 89a zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, neboť žalovaný podpisem úvěrové smlouvy včetně úvěrových podmínek žalobce (resp. jeho právního předchůdce) přistoupil k podmínkám poskytovatele úvěru včetně dohody o místní příslušnosti (Hl. 9, § 14 úvěrových podmínek) jiného soudu než soudu, v jehož obvodu má své bydliště. Okolnosti uváděné v návrhu, tj. že žalovaný se nachází ve finanční nouzi a má zdravotní potíže, nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Nejvyšší soud taktéž poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 7 Nd 43/2001, v němž bylo vysloveno, že pouze skutečnost a odkaz na špatný zdravotní stav nemůže být důvodem k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn již s ohledem na skutečnost, že Městský soud v Brně je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec