4 Nd 59/2011
Datum rozhodnutí: 08.03.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 59/2011-50


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce Ing. V. S. ,proti žalovaným Česká republika - Magistrát města Liberec a Statutární město Liberec , Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec a Česká republika - Ministerstvo vnitra ČR , Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 36 C 12/2008 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 1 Co 359/2010, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková a soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 359/2010.

O d ů v o d n ě n í :

V označené věci žalobce Ing. V. S. podáním ze dne 4. 1. 2011 vznesl námitku podjatosti mimo jiné soudců Vrchního soudu v Praze, kterou odůvodnil jejich předchozím členstvím v Komunistické straně Československa. Žalobce v rámci této námitky uvedl, že je přesvědčen, že senát odvolacího soudu (spolu se soudkyní JUDr. Dagmar Stamidisovou z MS v Praze) 1 Co zanechal historicky významnou negativní stopu v pojetí lidských práv v ČR a považoval by za skandální, aby o jeho právech rozhodovali členové (nebo kandidáti) organizace zločinné a zavrženíhodné .

Vrchní soud v Praze předložil tuto námitku podjatosti Nejvyššímu soudu spolu se spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 36 C 12/2008 a s písemným vyjádřením JUDr. Ludmily Říhové, Mgr. Dagmar Javůrkové a JUDr. Karla Podolky, kteří mají dle rozvrhu práce o věci vedené pod sp. zn. 1 Co 359/2010 rozhodovat. Jmenovaní soudci ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že k projednávané věci, k účastníkům a jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou jim známy okolnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudce, vůči nimž byla námitka vznesena, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání ze dne 4. 1. 2011 neuvedl ve vztahu k soudcům Vrchního soudu v Praze žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudce Vrchního soudu v Praze.

Případné členství či kandidatura na členství v bývalé Komunistické straně Československa, což činí žalobce jediným důvodem své námitky podjatosti těchto soudců, není důvodem ke konstatování, že jmenovaní soudci či soudkyně nebudou schopni v projednávané věci nepodjatě rozhodnout. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/2010, neboť toto rozhodnutí se netýká přímo otázky podjatosti soudců, ale otázky práva na poskytnutí informace ohledně členství (popř. kandidatury) soudců v Komunistické straně Československa v období před 17. 11. 1989. Nejvyšší soud tudíž tuto námitku podjatosti neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 359/2010 byli vyloučeni výše jmenovaní soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2011

JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu