4 Nd 57/2009
Datum rozhodnutí: 21.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 57/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Ž. F., s. r. o., se sídlem Znojmo, nám. Svobody 4, PSČ 669 01, zastoupen JUDr. H. H., advokátkou, proti žalovaným: 1) J. H., bytem Doksy, Jiráskova 467, PSČ 472 01, 2) Mgr. A. H., bytem Doksy, Jiráskova 467, PSČ 472 01, oba zastoupeni JUDr. I. S., advokátkou, o 450.000,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 9 C 1111/2000, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 9 C 1111/2000 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Břeclavi předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaných, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 9 C 1111/2000, byla přikázána Okresnímu soudu v České Lípě.


Návrh odůvodnili tím, že se přestěhovali do nového bydliště, jenž je vzdáleno od Břeclavi 300 km. Odvolací soud v jejich věci rozhodl o vrácení zpět prvoinstančnímu soudu. Vzhledem ke vzdálenosti, složitosti a nákladnosti cestování, omezené možnosti nahlížení do spisu a konsultacím s právním zástupcem žádají o delegaci věci k navrhovanému soudu.


Žalobce s návrhem na delegaci nesouhlasí z těchto důvodů. Spor je veden od počátku u Okresního soudu v Břeclavi, coby soudu příslušného. Žalovaní měli možnost věc ukončit smírnou cestou. Žalovaná se nikdy soudního jednání nezúčastnila. Jsou právně zastoupeni advokátkou se sídlem v Břeclavi, která je schopna je informovat o stavu věci. Spis je vrácen prvostupňovému soudu toliko proto, aby byl vyhotoven znalecký posudek. Okresní soud v Břeclavi je s věcí seznámen a v podstatě jde o dokončení řízení postupem podle pokynů odvolacího soudu.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděná navrhovateli delegace, tj. že se přestěhovali do nového bydliště, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod přikázání věci. Navíc jsou jejich práva plně zajištěna jejich právním zástupcem z řad advokátů.


Dále také nelze pominout, že žalobce ve věci vyslovil nesouhlas s delegací včetně obsahu jeho vyjádření. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Břeclavi je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c