4 Nd 54/2009
Datum rozhodnutí: 04.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 54/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci řízení o dědictví po zemřelém J. D., naposledy bytem Havířov, Mickiewiczova č. p. 550, okr. Karviná, vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově pod sp. zn. 120 D 838/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově pod sp. zn. 120 D 838/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.


O d ů v o d n ě n í :


U Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově se vede dědické řízení po zůstaviteli J. D.


V průběhu řízení podala dne 14. 7. 2008 pozůstalá L. D. žádost o delegaci věci některému notářství v Hradci Králové.


Přípisem JUDr. V. H. notářky se sídlem N. r., 736 01 H., ze dne 18. 11. 2008, byli další účastníci řízení M. D., J. P., L. D., L. D. a L. O. vyzváni k vyjádření, zda souhlasí s delegací věci Okresnímu soudu v Hradci Králové, popřípadě k Okresnímu soudu v Děčíně. Ve výzvě nebyl pro podání tohoto vyjádření stanoven konkrétní termín, ani doložka ve smyslu ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř. s tím, že pokud se účastník k návrhu v určité lhůtě nevyjádří, bude se předpokládat, že nemá námitky.

Na uvedenou výzvu reagovala přípisem ze dne 13. 1. 2009 J. P. s tím, že souhlasí s delegací věci Okresnímu soudu v Děčíně s ohledem na její bydliště. Vyjádření ostatních účastníků ve spise není obsaženo.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému Okresnímu soudu v Karviné, pobočka v Havířově a Okresnímu soudu v Hradci Králové, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci L. D. svůj návrh na delegaci Okresnímu soudu v Hradci Králové nikterak neodůvodnila a lze usuzovat, že tento návrh učinila s ohledem na svoje bydliště. Toto bydliště však není totožné s bydlištěm ostatních účastníků řízení, kteří by obdobně jako L. D. mohli mít osobní zájem na tom, aby věc byla projednávána soudem odpovídajícím jejich bydlišti.


Vzhledem k tomu, že ostatní účastníci řízení s výjimkou J. P. se k návrhu na delegaci nevyjádřili, přičemž výzva účastníkům k podání vyjádření neobsahovala doložku podle § 101 odst. 4 o. s. ř., nelze předpokládat, že ostatní účastníci s návrhem souhlasí. I z vyjádření J. P. vyplývá, že s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Hradci Králové nesouhlasí a naopak navrhuje, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Děčíně.


Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky není žádost o delegaci věci jinému soudu dostatečně odůvodněna a samotné bydliště účastníků, zejména je-li odlišné, není možno považovat za skutečnost natolik významnou, aby dostatečně odůvodňovala průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Nadto z obsahu spisu rovněž nikterak nevyplývá, že by přikázání věci jinému soudu přispělo k jejímu rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Hradci Králové nepřikázal.


Vzhledem k tomu, že Okresním soudem v Karviné byla věc Nejvyššímu soudu předložena toliko k rozhodnutí o předmětném návrhu L. D., výše zmíněným návrhem J. P. ze dne 13. 1. 2009 na přikázání věci Okresnímu soudu v Děčíně se Nejvyšší soud nezabýval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. března 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše N o v o t n á