4 Nd 53/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 53/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Č. P., s. r. o., zastoupen JUDr. D. V., advokátem, proti žalované: D. C., o 2.848,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 85/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Mostě.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Teplicích předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle § 84 o. s. ř. je příslušný k řízení obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Teplicích. Okresní soud v Teplicích vyslovil svým usnesením ze dne 18. 12. 2008 sp. zn. 18 C 85/2008 (č. l. 48) podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Žalobce v návrhu uvedl jako bydliště žalované adresu D., O. Na danou adresu se však soudu nepodařilo žalované doručit. Zásilka byla vrácena z důvodu, že se adresát odstěhoval (č. l. 16).


Z centrální evidence obyvatel (č. l. 37) vyplývá, že žalovaná má od 7. 2. 2007 trvalý pobyt na adrese M., U S., dřívější trvalý pobyt měla na adrese O., N. V., okres M. (č. l. 17). Rovněž z těchto adres se zásilka vrátila nedoručena (č. l. 18, 28). Úřad práce v Mostě sdělil trvalou adresu žalované O., N. V. a kontaktní adresu žalované U S., M. (č. l. 24, 25). Ze zprávy Policie ČR Obvodního oddělení Most na č. l. 31 plyne, že na adrese U S., M., se žalovaná nezdržuje. Jiná adresa žalované není známa.


Z výše uváděného vyplývá, že žalovaná se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno místo, kde žalovaná bydlí nyní či kde se zdržovala v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jejího bydliště ani místo jejího faktického pobytu v době zahájení řízení.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.


Vzhledem k tomu, že žalované byl zaevidován trvalý pobyt na výše uvedené adrese v obci O., muselo se tak stát na základě v předchozím odstavci zmíněných dokladů s danou adresou předložených žalovanou příslušnému evidujícímu orgánu. V opačném případě by žalovaná coby ohlašovatel změny trvalého pobytu nesplnila zákonné požadavky pro tento správní úkon. Na základě těchto skutečností lze dovodit vztah žalované k obci O. v okrese M. a též se zřetelem k platnosti trvalého pobytu v době zahájení řízení, lze dovodit takto vztah k Okresnímu soudu v Mostě. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Mostě.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c