4 Nd 52/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 52/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce: D. p. hl. m. P., a. s., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, proti žalované: N. J., zastoupené opatrovnicí Mgr. I. D., advokátkou, o zaplacení částky 964,- Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 272/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 272/2008, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Teplicích svým usnesením ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. 18 C 272/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud je místně příslušný.


V předmětné věci je vedeno řízení o zaplacení částky 964,- Kč s příslušenstvím, představující jízdné a přirážku za jízdu bez platného jízdního dokladu dopravním prostředkem, který provozuje žalobce, ze dne 25. 4. 2006. Žalovaná částku dosud neuhradila.


V odůvodnění svého výše uvedeného usnesení poukazuje Okresní soud v Teplicích na skutečnost, že provedeným šetřením se nepodařilo zjistit, na jaké adrese se žalovaná zdržovala (bydlela) v době zahájení řízení a výsledky nenaznačují, že by mohlo jít o místo v obvodu Okresního soudu v Teplicích. Na adrese v T., na níž se údajně v den zahájení řízení, tj. 2. 2. 2007, měla zdržovat, se nezdržovala. Bylo zjištěno, že dne 13. 12. 2006, tedy před podáním žaloby, se přihlásila k trvalému pobytu na adrese v P.


Protože se nepodařilo zjistit bydliště žalované, vyslovil Okresní soud v Teplicích svoji místní nepříslušnost. Jelikož místní příslušnost jiného soudu ze stejných důvodů nebylo možno zjistit, byla věc předložena s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V daném případě byl platební rozkaz ze dne 19. 3. 2007, sp. zn. 39 Ro 258/2007, vydaný Okresním soudem v Teplicích, doručován na adresu T., na níž se měla žalovaná zdržovat. Dále bylo zjištěno, že se žalovaná dne 13. 12. 2006 přihlásila k trvalému pobytu na adrese P. (č. l. 16), kam ji taktéž bylo doručováno. Jelikož se ani na jedné z uvedených adres nepodařilo žalované doručit, byl platební rozkaz usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 39 Ro 258/2007, zrušen. Z úředního záznamu Městské Policie T. (č. l. 35) se podává, že žalovaná není na uvedené adrese v T. známá, domovnice, oblastní technik OSBD T. ani poštovní doručovatelka osobu tohoto jména neznají, jmenovaná nemá označený zvonek, ani poštovní schránku. Ze záznamu Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III., o zjištění pobytu (č. l. 37) se podává, že žalovanou se na adrese P., nepodařilo opakovaně zastihnout a ani kontaktovat někoho z domu. Jméno jmenované taktéž nefiguruje na zvoncích ani na poštovní schránce. Přes veškerou snahu se dalším šetřením (Úřad práce Teplice, Úřad práce Praha, ČSSZ Teplice, ČSSZ Praha 9, evidence vězňů) bydliště (pobyt) žalované zjistit nepodařilo. Okresní soud v Teplicích vyslovil svou místní nepříslušnost a usnesením ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. 18 C 272/2008, ustanovil žalované opatrovnici, Mgr. I. D., advokátku.


Nejvyšší soud konstatuje, že v předchozím řízení se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu jak podle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř., tak podle § 87 a § 88 o. s. ř.


Adresu, která je v současné době evidována jako místo trvalého bydliště žalované, nelze s ohledem na zjištěné okolnosti považovat za bydliště, ve kterém by žalovaná měla v úmyslu se zdržovat.


Jelikož nebylo možno zjistit žádné skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, byly splněny podmínky pro přijetí usnesení o místní nepříslušnosti Okresního soudu v Teplicích a pro rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, který by byl místně příslušným soudem dle sídla žalobce, tedy Obvodní soud pro Prahu 9. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 9 místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata