4 Nd 5/2009
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 5/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 5. února 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce T. B., bytem v Horšovském Týnu, Janáčkova 322, zastoupeného JUDr. V. K., advokátem, proti žalované J. B., bytem v Holešově, Hanácká 334, zastoupené JUDr. M. K., advokátkou, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 154/2008, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 154/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal podáním ze dne 26. 9. 2008 (soudu doručeno dne 7. 10. 2008) u Okresního soudu v Kroměříži návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.

Okresní soud v Kroměříži následně usnesením ze dne 8. 10. 2008, č. j. 6 C 242/2008-3, vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Domažlicích coby místně příslušnému soudu dle § 88 písm. a) o. s. ř.

Žalovaná následně podáním ze dne 20. 10. 2008 (soudu doručeno téhož dne) navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. s odůvodněním, že z důvodu nemoci je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, pravděpodobně ji čeká velmi těžká operace a cesta na soudní jednání, s ohledem na vzdálenost mezi Holešovem a Domažlicemi, který činí více jak 450 km a trvá 6 hodin, by pro ni byla velmi vyčerpávající. Taktéž poukázala na to, že žije se svým nezletilým synem a je pro ni v případě dojíždění těžké zajistit celodenní péči o syna. Jelikož v současné době pobírá jen nemocenské dávky bylo by řízení u Okresního soudu v Kroměříži pro ni i mnohem méně náročné.

Žalobce s návrhem žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži nesouhlasil s odůvodněním, že je-li v dané věci příslušný Okresní soud v Domažlicích, má řízení o rozvod manželství proběhnout zde.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Domažlicích) a Okresnímu soudu v Kroměříži, jemuž má být věc přikázána, návrh žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalovaná svůj návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Kroměříži odůvodňuje výhradně tím, že žije se svým synem v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, vzdálenost k Okresnímu soudu v Domažlicích je více než 450 km a trvá 6 hodin a z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené nemocí, kterou však nijak nespecifikuje, by pro ni bylo obtížné dojíždět.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tuto skutečnost není možno považovat za natolik významnou, aby dostatečně odůvodňovala průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobce s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Karviné nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalobce nepříznivý.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Kroměříži nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Jiří P á c a l

Vypracoval:

JUDr. Petr Š a b a t a